Европа директно – Пловдив взе участие в изложение “Европейско образование 2016”

20161013_114928На 13 октомври 2016 година от 11.00 до 17.00 часа се проведе изложение “Европейско образование” в хотел Рамада Пловдив Тримонциум, което бе огранизирано от Edlanta

Участието в изложението на “Европа директно” – Пловдив включи изграждането на щанд за консултации и материали за правата на европейските граждани за образование, работа, пътуване, преместване и здравно осигуряване.

По време на изложението част от екипа на “Европа директно” – Пловдив изнесе презентация на тема “Конкурентноспособност чрез образование и иновативност за развитието на Европа” в зала Тракия.

Европейската сметна палата одобрява отчетите на ЕС за девета поредна година

европейска банкаЕвропейската сметна палата даде своето одобрение за годишните отчети на ЕС за девета поредна година. Сметната палата установи, че общият изчислен процент на грешки за плащанията, по-специално в областите на политиката на сближаване и селското стопанство, е намалял от 4,4 % през 2014 г. на 3,8 % през 2015 г.

Не са открити грешки в проверените приходни операции. Административните разходи продължават да бъдат областта с най-малък процент грешки.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „Целта на бюджета на ЕС е да носи полза за хората и аз се радвам на напредъка ни в това отношение, за който свидетелства последният доклад на ЕСП. Средствата биват по-добре насочвани там, където са нужни, но също така се управляват по-ефективно. Трябва да продължим в тази посока. Парите на ЕС са собственост на гражданите на ЕС и нашето задължение към тях е всяко евро да се изразходва коректно и в съответствие с правилата.“

Стимули за по-добър контрол на разходите на ЕС от страна на държавите членки

Държавите членки управляват 80 % от бюджета на ЕС, а Комисията е разработила стимули, насърчаващи всяка държава членка да усъвършенства своите системи за управление и контрол. Целта е държавите членки да откриват нередностите, да докладват за тях и да ги коригират на ранен етап, в противен случай рискуват да изгубят средствата, които им се полагат. Комисията подпомага държавите членки в това начинание чрез споделянето на добри практики, предоставянето на насоки и организирането на обучения за националните органи, които изразходват средствата на ЕС на място.

Постоянен акцент върху резултатите

Европейската комисия предприе редица допълнителни мерки, за да се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно. През 2015 г. тя стартира инициативата „Бюджет на ЕС с акцент върху резултатите“, с която да се гарантира, че ресурсите на ЕС се използват разумно и в полза на гражданите, а финансираните от ЕС проекти носят очевидни ползи и са икономически ефективни. Целта е бюджетът на ЕС да се използва за насърчаване на растежа, създаването на работни места и конкурентоспособността, а на новите предизвикателства и извънредни положения да се реагира бързо и ефективно. През 2015 г. бе създаден общ уебпортал за публикуване на информация за резултатите, постигнати с бюджета на ЕС: EU Results.

Възстановяване на изразходваните неправомерно средства на ЕС

Когато Комисията установи, че средства на ЕС са били изразходвани неправомерно, тя предприема мерки за възстановяването на тези средства — средно по около 3 млрд. евро годишно. Прогнозата на Комисията за финансовата 2015 година е, че мерките, които ще бъдат предприети за възстановяването на средства, ще сведат останалата изложена на риск сума до ниво между 0,8 % и 1,3 % от плащанията.

Намаляване на грешките чрез опростяване на правилата

През септември 2016 г. Комисията представи своя средносрочен преглед на многогодишната финансова рамка (2014 — 2020 г.). Прегледът бе придружен от амбициозно предложение за опростяване на финансовите правила. Опростяването на правилата води до намаляване на грешките и увеличаване на ефективността на финансирането от ЕС.

За повече информация:

С одобряването на отчетите за 2015 г. от страна на Сметната палата се поставя началото на годишната „процедура по освобождаване от отговорност“. За да улесни този процес, през юли 2016 г. Комисията изготви доклади относно приходите и разходите на ЕС, както и относно управлението и резултатите за 2015 г. Този пакет за интегрирано финансово отчитане показва, че бюджетът на ЕС постига резултати в съответствие с приоритетите на Комисията и се изпълнява правилно.

Въпроси и отговори относно годишния доклад на Европейската сметна палата

Средносрочен преглед/преразглеждане на многогодишната финансова рамка (2014 — 2020 г.)

Конференция „Бюджет на ЕС с акцент върху резултатите“

EU Results

Годишен доклад на Сметната палата относно изпълнението на бюджета за финансовата 2015 година

Източник: Европейска комисия

Нови правила на ЕС гарантират правната помощ в рамките на наказателното производство

images-20Съветът прие Директивата относно правната помощ за заподозрени или обвиняеми в рамките на наказателното производство и в рамките на производството по европейска заповед за арест. Правната помощ е финансовата или юридическа подкрепа, получавана от заподозрени или обвиняеми, които не разполагат с достатъчно средства, за да покрият разноските за производството. Новите правила ще гарантират, че предоставянето на правото на правна помощ и предлагането на самата правна помощ се извършват по еднакъв начин в целия ЕС. Заподозрените или обвиняемите следва да могат да се възползват от правна помощ още в ранните етапи на наказателното производство, като помощта ще се предоставя в съответствие с ясни критерии, определени в Директивата.

Франс Тимерманс, първи заместник-председател и комисар по въпросите на върховенството на закона и Хартата на основните права, заяви: „Всеки, срещу когото е образувано наказателно производство, има право на правна защита и на адвокат, който да може да си позволи. Това е смисълът на върховенството на закона. Днес приехме правила, с които това ще се гарантира навсякъде в Съюза.“

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: „Правната помощ е от съществено значение за гарантирането на достъп до справедлива съдебна система, в която се полагат грижи за нуждите на всички, включително най-бедните. През последните години укрепихме процесуалните права. На всяко лице, заподозряно или обвинено в Европа, ще се гарантира справедлив съдебен процес. Няма смисъл обаче гражданите да имат право на достъп до адвокат, ако не могат да си позволят да заплатят неговите услуги. Ето защо днешното решение е от решаващо значение за европейското пространство на правосъдие и основни права.“

Новата директива предвижда следните гаранции:

               Правната помощ се предоставя бързо

Правната помощ ще бъде предоставяна най-късно преди разпит, особено от страна на полицията, или преди извършването на определени следствени действия или действия по събиране на доказателства, както е посочено в Директивата.

              Ясни критерии за предоставяне на правна помощ

Държавите членки прилагат различни критерии за установяване дали са изпълнени условията за предоставяне на правна помощ: проверка на средствата (свързана със средствата на съответното лице, включително доходи и имущество), проверка на целесъобразността (свързана с необходимостта да се гарантира ефективен достъп до правосъдие предвид обстоятелствата по случая) или и двете. В новите правила са определени ясни критерии за извършването на тези проверки:

–    Ако държава членка извършва проверка на средствата, тя следва да отчита всички релевантни и обективни фактори, като доходи, капитал и семейно положение на съответното лице, както и разходите за помощта от адвокат и жизнения стандарт в съответната държава членка. Това ще ѝ помогне да определи дали заподозрените или обвиняемите не разполагат с достатъчно средства за заплащане на помощ от адвокат.

–    Ако държава членка извършва проверка на целесъобразността, тя следва да отчита тежестта на престъплението, сложността на случая и сериозността на санкцията, която би била наложена, за да определи дали интересът на правосъдието изисква предоставяне на правна помощ.

Правна помощ в рамките на производството по европейска заповед за арест

Предвидено е право на правна помощ в рамките на производството по европейска заповед за арест. Това право ще се прилага както в държавата членка, която изпълнява такава заповед за арест, така и — в случаите на наказателно преследване — в държавата членка, в която е била издадена заповедта за арест.

По-добър процес на вземане на решения относно предоставянето на правна помощ

Директивата гарантира, че решенията за предоставяне на правна помощ се вземат надлежно и че лицата се уведомяват писмено, ако са получили частичен или пълен отказ за предоставяне на правна помощ. В нея са установени правила за качеството на правната помощ и за обучението на служителите, които участват в процеса на вземане на решения, включително на адвокатите. В случай на нарушаване на права по тази директива трябва да бъдат предоставени ефективни средства за правна защита.

Следващи стъпки

От държавите членки се изисква да транспонират директивата в срок от 30 месеца след нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз. Уредените в нея права ще започнат да се прилагат от май 2019 г.

За повече информация

Въпроси и отговори

Наръчник за правата на гражданите, в случай че бъдат заподозрени или обвинени в извършване на престъпления в ЕС

Повече информация относно процесуалните права може да бъде намерена на уебсайта на ГД „Правосъдие“.

Източник: Европейска комисия

Включете се във фотоконкурса #ThisIsMy5 на Европейския парламент

parlamentariumНа 13 октомври Центърът за посетители на Европейския парламент, по-известен като Парламентариум, навършва пет години от създаването си. По този повод стартират онлайн фотоконкурс – изпрате им снимка с петте най-важни за Вас неща – спомени, приоритети, промени през последните пет години, и спечелете пътуване в Брюксел за Нощта на музеите в Парламентариума на 11 март 2017 г. Успех!

Конкурсът ще бъде отворен до 31 януари 2017 г. Изпратете Вашата снимка в Instagram с хаштаг #ThisIsMy5 и добавете като таг @europeanparliament. Повече информация можете да намерите на профила на Европейския парламент в Instagram.

Ако пък сте в Брюксел на 13 октомври, заповядайте на празника по повод на петата годишнина на посетителски център от 17:00 до 22:00 часа местно време.

Парламентариумът

От създаването си до днес Парламентариумът е бил посетен от почти 1,5 милиона души. Той е сред водещите атракции в Брюксел според популярния туристически сайт TripAdvisor.

Центърът запознава посетителите с работата на Парламента и историята на европейската интеграция по един динамичен и интерактивен начин, като информацията е достъпна на всеки един от 24-те официални езика на ЕС.

Научете повече за Парламентариума и за новия посетителски център в Берлин „Европейски дом“.

Източник: Европейски парламент

Европейската агенция по химикалите обявява свободно място за длъжността изпълнителен директор

20140520090401_echa_logo_colourВ Официалния вестник на ЕС от 11 октомври е публикувана обява за свободно работно място за длъжността изпълнителен директор на Европейската агенция по химикалите (ECHA).

Европейската агенция по химикалите (ECHA), създадена на 1 юни 2007 г. Седалището на Агенцията е в Хелзинки, Финландия.

Изпълнителният директор е законният представител на ECHA и нейното лице пред обществеността. Той се отчита пред Управителния съвет на ECHA. Изпълнителният директор ръководи и управлява ECHA. Той поема цялостна отговорност за дейността ѝ, като гарантира постигането на целите на ECHA.

Изпълнителният директор е напълно независим при изпълнението на задълженията си, без да се засягат съответните компетенции на Комисията и Управителния съвет.

Изпълнителният директор отговаря за:

 • ежедневното управление на Агенцията с бюджет от около 107 милиона евро за 2016 г. и 591 служители;
 • управлението на ECHA в съответствие с разпоредбите за нейното създаване в Регламента REACH, както и с приложимото действащо законодателство и решенията на нейния Управителен съвет;
 • поемането на обща отговорност за ефективното и ефикасно управление на персонала на ECHA и насърчаването на добрата работа в екип и добра работна среда;
 • управлението на ресурсите на Агенцията, необходими за провеждането на дейностите на нейните органи, включително осигуряването на подходящо научно-техническо съдействие;
 • изготвянето на стратегията на ECHA и проектите на нейните работни програми; докладването пред управителния съвет относно процедурите за определяне на тяхната насоченост и заложената в тях политика;
 • докладването относно изпълнението на работните програми и решенията, приети от Управителния съвет;
 • организирането на секретариат на Управителния съвет;
 • поемането на обща отговорност за цялостното изпълнение на задачите, възложени на ECHA, в това число осъществяване на надзор върху качеството на системите за вътрешен контрол и управление на ECHA;
 • подготвянето и изпълнението на бюджета на ECHA и гарантиране на ефикасното му управление съобразно принципа на добро финансово управление;
 • поемането на обща отговорност за финансовите въпроси, свързани с ECHA, в това число, наред с другото, за окончателните отчети и решенията за финансиране;
 • представляването на ECHA пред заинтересованите страни и обществеността по всички въпроси от компетентността на ECHA и комуникацията с тях;
 • осигуряването на сътрудничество с Европейската комисия, Европейския парламент и държавите-членки, както и с компетентните органи в държавите-членки, изпълняващи задачи, сходни с тези на ECHA;
 • осигуряването на спазване на крайните срокове, установени в законодателството на Съюза относно приемането на становища от Агенцията;
 • осигуряването на подходяща координация между комитетите на Агенцията.

Критерии за допустимост

За да бъдат допуснати до етапа на подбор, към крайния срок за подаване на заявленията за кандидатстване кандидатите трябва да отговарят на следните формални критерии:

 • Гражданство: кандидатите трябва да бъдат граждани на държава-членка на Европейския съюз, или граждани на държава от Европейското икономическо пространство;
 • Степен или диплома за висше образование: кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, когато нормалната продължителност на висшето образование е четири години или повече; или
  • образователна степен, която съответства на завършено висше образование, удостоверена с диплома, и подходящ професионален опит с продължителност най-малко една година, когато нормалната продължителност на висшето образование е поне три години (този едногодишен професионален опит не може да бъде включен в изисквания по-долу професионален опит, придобит след получаване на дипломата).

За предпочитане е степента за висше образование да бъде в област, свързана със задачите на Агенцията;

 • Професионален опит: кандидатите трябва да имат най-малко 15 години професионален опит след дипломирането си на ниво, за което се изискват гореспоменатите квалификации. най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити в област, съответстваща на дейностите на Агенцията;
 • Управленски опит: най-малко 5 години от този 15-годишен професионален опит трябва да са придобити на висша ръководна длъжност;
 • Езици: кандидатите трябва да владеят задълбочено един от официалните езици на Европейския съюз и задоволително още един от тези езици на нивото, необходимо за изпълнението на техните задължения;
 • Възрастова граница: към крайния срок за подаване на кандидатурите кандидатите трябва да могат да завършат пълния петгодишен мандат. За срочно наетите служители на Европейския съюз, наемани от 1 януари 2014 г. нататък, навършването на пенсионна възраст е определено като края на месеца, през който лицето навършва 66 години.

Ако желаете да кандидатствате, трябва да кандидатствате по интернет на уебсайта: https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies

и да следвате указанията за различните етапи на процедурата.

Крайният срок за регистрация е 10 ноември 2016 г. Регистрацията онлайн няма да бъде възможна след 12:00 ч. на обяд брюкселско време на тази дата.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттукОбява за свободно работно място за длъжността изпълните