Бюлетин 181 – Нови конкурси и програми за проекти

news-august-2

Уважаеми колеги и приятели,

В периода 16 септември — 28 септември 2016 година Център „Образование за демокрация“ съвместно  с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 181 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук – Бюлетин 181

Покана за предложения в рамките на Механизма за свързване на Европа

cef_imgВ Официалния вестник на ЕС от 28 септември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Годишната работна програма за 2016 г. за многосекторнa покана за представяне на предложения по Механизма за свързване на Европа.

Генерална дирекция „Мобилност и транспорт“ и Генерална дирекция „Енергетика“ на Европейската комисия отправят покана за представяне на предложения във връзка с предоставяне на безвъзмездни помощи в съответствие с приоритетите и целите, определени в Годишната работна програма за 2016 г.

Очакват се предложения по следната покана: CEF-Synergy-2016-1.

Индикативната сума, която е на разположение за избраните предложения в рамките на тази покана, е 40 милиона евро.

Крайният срок за представяне на предложенията е 13 декември 2016 г.

Пълният текст на поканата е публикуван на интернет страницата на Изпълнителната агенция за иновации и мрежи.

Основни препоръки за улесняване на достъпа на предприятията до европейските структурни и инвестиционни фондове

6835999064_70811523c2_mВ съответствие с инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ и усилията за по-добро регулиране Комисията прави преглед на работата на групата на високо равнище за опростяване в полза на бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете).

Бюрократичните процедури могат да бъдат пречка за малките и стартиращите предприятия. Понякога те може да се откажат от възможностите, предлагани от ЕСИ фондовете, поради административните процедури. Това означава, че ценен потенциал за подобряване на конкурентоспособността на Европа ще остане неоползотворен.

Ето защо преди година Комисията създаде група на високо равнище за опростяване с цел да се намерят решения и да се улесни достъпът на предприятията до европейските структурни и инвестиционни фондове.

Досега групата е изготвила набор от препоръки в четири области:

    – онлайн процедури;

– опростени начини за възстановяване на разходи;

– по-лесен достъп до финансиране за МСП;

– бзасилено използване на финансови инструменти.

В края на 2016 г. групата ще съсредоточи усилията си върху решаване на въпроса със свръхрегулирането, т.е. допълнителните административни изисквания, налагани на бенефициерите от националните или местните власти.

Комисарят по въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „Опростяването и гъвкавостта са основа за осигуряване на успеха на инвестициите на ЕСИ фондовете в Европа. Трябва да помогнем за осъществяване на иновационните и качествени проекти, като направим по-лесен достъпа до финансиране за малките и стартиращите предприятия. Освен това препоръките на групата ще бъдат директно включени в обсъжданията относно бъдещето на политиката на сближаване след 2020 г.“

Бившият заместник-председател на Комисията и председател на групата на високо равнище Сийм Калас каза: „Трябва да продължим усилията за премахване на пречките и за осигуряване на синергии между фондовете. Не винаги е необходимо да се променят регламентите, трябва да се откриват и насърчават най-добрите практики в целия ЕС. И това е нашата цел.“

Някои от препоръките на Групата вече са включени в междинния преглед на многогодишната финансова рамка, който Комисията прави. Сред тях са:

    – Опростени начини за възстановяване на разходите. Например, вече няма да е нужно бенефициерите да обосновават всяка една разходна позиция, а могат да използват фиксирани ставки или фиксирани цени за определени категории разходи, включително персонал или други разходи като застраховки или наеми.

    – Насърчаване на принципа на „еднократност“. Документите, предоставени от бенефициерите, следва да се съхраняват в електронен формат и не е необходимо да се възпроизвеждат на всеки етап от изпълнението на проекта.

    – Насърчаване на синергии и най–добри практики, като единни покани за предложения, в които могат да се обединят различни потоци на финансиране от ЕС. Това ще позволи на МСП да кандидатстват за един инвестиционен пакет, а не за множество покани.

    – Привеждане в съответствие с пазарната практика на изискванията за предприемачи, които получават заеми от финансовите инструменти, подкрепяни от ЕСИ фондове. Това би означавало, че тези изисквания ще бъдат по-леки от изискванията за обичайни безвъзмездни средства, например, ще са необходими по-малко документи, а сроковете на тяхното съхранение ще бъдат по-кратки.

Въз основа на препоръките на групата Комисията предложи да се улесни и комбинирането с Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), като се въведе само един набор от процедури за кандидата вместо да се прилагат отделни правила за всеки фонд.

Контекст

Групата на високо равнище за опростяване в полза на бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове беше създадена от Европейската комисия с решение от 10 юли 2015 г. Тя започна работата си през октомври 2015 г. Тази група от 12 експерти съветва Европейската комисия за това как да се намали административната тежест за кандидатите за средства от петте фонда.

Нормативната уредба на ЕСИ фондовете за периода 2014—2020 г. вече предлага редица възможности за опростяване и намаляване на административната тежест. Те включват набор от общи правила за всички ЕСИ фондове, широко използване на опростени варианти за разходите и преминаване към електронно сближаване (e-Cohesion). Групата също така следи използването на тези възможности от държавите членки.

Окончателният доклад на групата на високо равнище, който може да се очаква през 2018 г., ще бъде един от основните елементи при обсъждането в Комисията на бъдещето на политиката на сближаване.

Повече информация

Опростяване на ЕСИ фондовете 

Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите

Списък на членовете на групата на високо равнище

Пълен доклад на Групата за електронно управление

Пълен доклад на Групата за опростени варианти за разходите

Пълен доклад на Групата за улесняване на достъпа до финансиране за МСП

Пълен доклад на Групата за увеличаване на използването на финансови инструменти

Източник: Европейска комисия

Среща с учители в ПГ по „Машиностроене” – град Пловдив

dscn8795

На 27 септември 2016 г. Информационен център „Европа директно” – Пловдив проведе среща с преподаватели от Професионална гимназия по „Машиностроене” в Пловдив.  Пред педагогическите специалисти се представиха основните дейности на ИЦ „Европа директно” – Пловдив и приоритетите за развитието на Европа, заложени в плана на Комисията Юнкер. След направените презентации се проведе и дискусия с преподавателите за съвместните възможности за разпространение на информация за Европа и правата на европейските граждани сред ученическата общност на професионалната гимназия.

За да разгледате снимки от провелото си събитие посетете Галерията на сайта ни.

Среща с учители в ПГ по „Машиностроене” – Пловдив