Инфо тур “Какво прави Европа за мен” в гр. Раковски, гр. Карлово и гр. Асеновград

ИНФОТУРНЕ

Европейски информационен център „Европа Директно“ – Пловдив” и Национален център за контакт по програма “Европа за гражданите” 2014-2020 имат удоволствието да Ви поканят на информационно турне в градовете Раковски, Карлово и Асеновград.

Повреме на турнето ще се провеждат поредица от семинари на тема „Какво прави Европа за мен”.  На семинара ще се представят дейността на информационен център „Европа Директно – Пловдив” и възможностите, които програма „Европа за гражданите“ и програма „Творческа Европа” предлагат, както и предстоящите отворени покани за кандидатстване по мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ и 2.2 „Мрежи от градове“.

На 13 юни от 10:30 часа в Народно читалище “Св.св. Кирил и Методий” – град Раковски ще ви очакваме на семинара „Какво прави Европа за мен”.  На същата дата от 12:00 ч. на пред читалището – ще се организира щанд с предоставяне на безплатни информационни материали за ЕС на гражданите, игри и викторина с награди за участвалите.

На 13 юни от 15:00 часа в къщата на КНСБ – град Карлово ще ви очакваме на семинара „Какво прави Европа за мен”.  На същата дата от 17:00 ч. на Централния площад в гр. Карлово – ”20-ти юли” – ще се организира щанд с предоставяне на безплатни информационни материали за ЕС на гражданите, игри и викторина с награди за участвалите.

На 14 юни 2019 г. от 10:30 часа в градска библиотека “Паисий Хилендарски” – град Асеновград ще ви очакваме на семинара „Какво прави Европа за мен”. На същата дата от 12.30 ч. на площада пред сградата на Община Асеновград ще се организира щанд с предоставяне на безплатни информационни материали за ЕС на гражданите, игри и викторина с награди за участвалите.

Ще се радваме на всеки наш участник в събитието и неговата подкрепа за местното ни развитие в подкрепа на европейската принадлежност на българските граждани.

Покана за предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност

european solidarity corps

В Официалния вестник на ЕС от 12 юни е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Европейски корпус за солидарност – Доброволчески екипи във високоприоритетни области.

Проектите „Доброволчески екипи във високоприоритетни области“ са широкомащабни проекти в подкрепа за дейностите на доброволчески екипи. Целта им е да бъдат извършени краткосрочни интервенции със силно отражение в отговор на обществени предизвикателства в области на политиката, определени на равнище ЕС.

Цели и приоритети

Целта на Европейския корпус за солидарност е да насърчава солидарността като ценност, главно чрез доброволческа дейност. Той трябва да повишава ангажираността на младите хора и на организациите по отношение на достъпни и висококачествени дейности за солидарност като начин да се допринесе за засилване на сближаването, солидарността, демокрацията и гражданството в Европа. Същевременно се отговаря на обществените предизвикателства и се укрепват общностите, с полагане на особени усилия за стимулиране на социалното приобщаване. Корпусът допринася и за европейското сътрудничество, което е от значение за младите хора.

Доброволческите екипи във високоприоритетни области ще имат за цел по-специално:

 • да работят за посрещане на ясно определени неудовлетворени обществени потребности;
 • да стимулират солидарността в държавите членки;
 • да предоставят възможности на младите доброволци да придобиват умения и компетентности, полезни за тяхното личностно, образователно, социално и професионално развитие;
 • да носят осезаеми ползи за общностите, в които се извършват дейностите;
 • дейностите им да достигнат до млади хора с по-малко възможности, включително бежанци, кандидати за убежище и мигранти;
 • да насърчават многообразието, междукултурния и междурелигиозния диалог, общите ценности за свобода, толерантност и зачитане правата на човека, както и проекти за повишаване на медийната грамотност, критичното мислене и чувството за инициатива на младите хора;
 • да подсилват капацитета и международния обхват на участващите организации;
 • да повишават осведомеността и разбирането на участниците за други култури и страни, предлагайки им възможност да изградят мрежи от международни контакти, да участват активно в обществения живот и да развият чувство за европейско гражданство и идентичност.

Допустими кандидати

Като кандидати се допускат публични и частни организации, които към крайния срок за представяне на предложения имат валидна акредитация за доброволчески дейности по Програма „Еразъм+“ или знак за качество за доброволческа дейност.

Допускат се само кандидатури на юридически лица, установени в 28-те държави членки на Европейския съюз.

Общият бюджет, заделен за съфинансирането на проекти по тази покана, възлиза на 1 018 325 EUR и се основава на Годишната работна програма за 2018 г. на Европейския корпус за солидарност. Финансовото участие на ЕС не може да надхвърля 80 % от общия размер на допустимите разходи по проекта.

За подаване на заявленията трябва да се използва онлайн формуляр на заявление за кандидатстване за безвъзмездни средства (eForm). Формулярът eForm е достъпен на английски, немски и френски език на следния интернет адрес: http://eacea.ec.europa.eu/documents/eforms_en и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненото заявление трябва да бъде подадено онлайн до 19 септември 2019 г., 12:00 ч. (на обяд, брюкселско време).

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EAC/A01/2019 – Европейски корпус за солидарност

Покана за предложения в рамките на Програма „Еразъм+“

section-erasmusВ Официалния вестник на ЕС е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж.

„Еразъм+“ за младежта днес насърчава различни формати на мобилност, включително младежкия обмен или мобилността на специалисти, работещи с младежи, и подкрепя младежките организации Анализът на опита показва ползотворно и активно сътрудничество между организации и млади хора в различните държави. Програмата „Еразъм+“ успешно привлича и ангажира млади хора. Има голям интерес за участие и към момента е възможно да се окаже подкрепа само на 1 от всеки 3 проекта за мобилност (младежки обмен, мобилност на специалисти, работещи с младежи) и на 1 от всеки 5 партньорства (транснационални младежки инициативи).

Обхватът на действията в рамките на „Обединена европейска младеж“ следва да надгражда опита, натрупан от проекта „Ново повествование за Европа“, европейските цели за младежта и заключенията на Евробарометър за приоритетите на младите хора, както и от други инициативи за политики и програми за младежта, включително проекти, подбрани по същото действие през 2018 г. Целта е да се насърчи участието на младите хора в европейския обществен живот и да се стимулират дейностите, свързани с трансграничен обмен и мобилност.

Инициативата цели да подкрепи по-специално:

 • насърчаване и разработване на по-структурирано сътрудничество между различни младежки организации с цел изграждане или укрепване на партньорства;
 • младежки организации, участващи в инициативи за насърчаване на младите хора да участват в демократичните процеси и в обществото чрез организиране на обучения, изтъкване на сходствата между младите европейци и насърчаване на дискусиите и дебатите относно тяхната връзка с ЕС, неговите ценности и демократични основи;
 • насърчаване на участието на недостатъчно добре представените групи на младите хора в политиката, младежките организации и други организации на гражданското общество чрез привличане на младежите в уязвимо и неравностойно социално-икономическо положение.

Допустими кандидати

Участващите организации могат да бъдат:

 • организации с нестопанска цел, асоциации и НПО, включително европейски младежки НПО;
 • социални предприятия;
 • публични органи на местно, регионално или национално равнище;
 • асоциации на региони;
 • европейски групи за териториално сътрудничество;
 • органи със стопанска цел, които осъществяват дейност в областта на корпоративната социална отговорност;
 • създадени в държава по Програмата „Еразъм+“.

Допустими държави

 • държавите членки на ЕС;
 • държавите от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), които са част от Европейското икономическо пространство (ЕИП): Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
 • страните кандидатки за членство в ЕС, които се ползват с предприсъединителна стратегия в съответствие с общите принципи и условия, установени в рамковите споразумения, сключени с тези страни предвид участието им в програмите на ЕС: Северна Македония, Република Сърбия и Турция.

Допустими са следните видове дейности:

 • дейности за мобилност, включително широкомащабен младежки обмен, който включва (но не е ограничен до) изграждане на мрежи и създаване на възможности за неформално или самостоятелно обучение и разработване на проекти от млади хора;
 • дейности за улесняване на достъпа и участието на младите хора в политическите дейности на ЕС от значение за младежта;
 • обмен на опит и добри практики; изграждане на мрежи и партньорства с други младежки организации; участие в срещи или семинари с други заинтересовани страни и/или създатели на политики, включително с оглед на повишаване на въздействието на политиката върху целеви групи, сектори и/или системи;
 • инициативи и прояви за развитие на европейски НПО/организации на гражданското общество/общоевропейски мрежи;
 • дейности за повишаване на осведомеността, информиране, разпространение и популяризиране (семинари, работни срещи, кампании, срещи, обществени дебати, консултации и др.) относно приоритетите на политиката на ЕС в областта на младежта.

Дейностите следва да са трансгранични и може да се изпълняват на европейско, национално, регионално или местно равнище.

Като общ принцип участващите организации следва да прилагат стратегии за свързване на млади хора с различен произход на най-ниско ниво, така че да се гарантира достигането до все по-голям брой млади хора на най-ниско ниво.

Продължителността на проектите трябва да е между 9 и 24 месеца. Тя не може да бъде удължавана.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 5 000 000 ЕUR.

Финансовият принос на ЕС е минимум 100 000 ЕUR и не може да надвишава 500 000 ЕUR. Той не може да надхвърля максималния размер на съфинансиране от 80 % от общите допустими разходи по проекта.

Комплектът документи за кандидатстване трябва да се подаде онлайн чрез съответния електронен формуляр, надлежно попълнен и включващ всички относими и приложими приложения и подкрепящи документи.

Електронният формуляр е на разположение на английски, френски и немски език на следния адрес в интернет:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

и трябва да бъде надлежно попълнен на един от официалните езици на ЕС.

Надлежно попълненият електронен формуляр трябва да бъде подаден онлайн не по-късно от 12:00 ч.(на обяд, брюкселско време) на 18 юли 2019 г., включително.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения – EACEA/12/2019 – Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Обединена европейска младеж (467.02 KB, PDF)

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

epso9В Официалния вестник на ЕС е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс за администратори в следните области:

   – Конкурентно право;

– Финансово право;

– Право в областта на икономическия и паричен съюз;

– Финансови правила, приложими за бюджета на ЕС;

– Защита на евромонетите срещу фалшифициране.

Работата включва следните задачи, без да се ограничава само до тях:

    – провеждане на разследвания: събеседвания с участници на пазара, изготвяне и анализиране на въпросници за проучване на пазара, преглед на вътрешни документи;

– извършване на правни и икономически анализи;

– изготвяне на решения и на предложения за политиката;

– представяне на делата и на предлаганите насоки пред йерархията и комисаря;

– оказване на съдействие или представителство на Правната служба на Европейската комисия при воденето на съдебни спорове пред съдилищата на Европейския съюз (ЕС);

– участие в различни работни групи по въпроси, касаещи политиката, законодателството и др.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на всички общи условия, посочени по-долу:

   – Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава  членка на ЕС;

   – Да сте изпълнили задълженията, наложени от националното законодателство по отношение на военната служба;

    – Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 9 юли 2019 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за конкурс на общо основание – EPSO/AD/374/19 – администратори (AD 7) (966.96 KB, PDF)

България с водеща позиция в развитието на суперкомпютри в ЕС

hpc-image-2-500x254px_28653_219

Осем локации на центрове за свръхбързи изчисления бяха избрани на територията на целия ЕС да приемат първите европейски суперкомпютри. Центровете ще работят в подкрепа на европейските научни работници, промишлеността и бизнеса и ще разработват нови приложения в множество области — от създаването на лекарства и нови материали до борбата с изменението на климата.

В продължение на усилията си за превръщане на Европа във водещ в световен мащаб регион в суперизчисленията Съвместното предприятие за европейски високопроизводителни изчислителни технологии (EuroHPC) избра 8 локации за суперкомпютърни центрове в 8 различни държави членки, които да приемат новите високопроизводителни изчислителни машини. Центровете се намират в Барселона (Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финландия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), Бисен (Люксембург), София (България) и Марибор (Словения). Те ще подкрепят разработването на основни приложения в области като персонализираната медицина, разработката на лекарства и материали, биоинженерството, метеорологичните прогнози и изменението на климата. Общо 19 от 28-те държави, участващи в съвместното предприятие, ще се включат и в консорциумите, експлоатиращи центровете. Заедно със средствата от ЕС общият бюджет ще възлезе на 840 милиона евро. Договореностите относно финансирането за новите суперкомпютри ще залегнат в подробните споразумения за тяхното приемане, които предстои да бъдат подписани.

В днешния свят високопроизводителните изчислителни мощности са от решаващо значение за създаването на растеж и работни места, но и за стратегическата автономност и иновациите във всяка една област. Суперизчисленията намират приложение в множество сфери. С тях може например да се прогнозира развитието на местния и регионалния климат и да се предвиждат мащабът и траекторията на бури и наводнения, което дава възможност за задействане на системите за ранно предупреждение в случай на екстремни метеорологични явления. Те се използват и при разработката на нови лекарства и решаването на сложни физични уравнения, които представят процесите и взаимодействията на новото лекарство и човешките тъкани. Във въздухоплаването и автомобилната промишленост също се използват суперкомпютри за създаване на сложни симулационни модели и изпитване както на отделни компоненти, така и на цели самолети и автомобили. Освен това суперкомпютрите са от решаващо значение за извършването на мащабни симулации и за анализа на данни, което ги превръща в изключително важен елемент от разработването на изкуствен интелект и увеличаването на възможностите на Европа в киберсигурността и блоковата верига.

Следващи стъпки

Съвместното предприятие, заедно с избраните локации домакини, планира да придобие 8 суперкомпютъра: 3 прекурсора на машини с производителност над един екзафлопс (с капацитет да извършват над 150 петафлопса, или 150 милиона милиарда изчисления в секунда), които ще се наредят сред първите 5 в света, и 5 машини с производителност от порядъка на петафлопс (които могат да извършват поне 4 петафлопса, или 4 милиона милиарда операции в секунда).

Очаква се прекурсорите на системите с производителност от порядъка на екзафлопс да осигурят 4—5 пъти повече изчислителна мощност от сегашните върхови суперкомпютърни системи на Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE). Заедно със системите с производителност от порядъка на петафлопс те ще удвоят ресурса за суперизчисления, който може да бъде използван на европейско равнище, което означава, че много повече потребители ще имат достъп до него.

През следващите няколко месеца Съвместното предприятие ще подпише споразумения с избраните организации домакини и формираните от тях консорциуми. В споразуменията ще залегнат уредбата на обществените поръчки за придобиването на машините и съответните бюджетни ангажименти на Комисията и държавите членки. Очаква се суперкомпютрите да бъдат пуснати в действие през втората половина на 2020 г. за европейските потребители от академичните среди, промишлеността и публичния сектор. Всички нови суперкомпютри ще бъдат свързани с общоевропейската високоскоростна мрежа GEANT подобно на съществуващите суперкомпютри, които са част от PRACE.

През следващите няколко дни служители на Комисията на ръководни постове съвместно с представители на националните правителства и на суперкомпютърните центрове ще представят този изключително важен за развитието на свръхбързите изчисления в Европа етап.

Контекст

Предложено от Комисията и подкрепено от Съвета на ЕС, Съвместното предприятие EuroHPC беше създадено през ноември 2018 г. с цел до края на 2020 г. ЕС да разполага с инфраструктура от суперкомпютри на световно равнище.

През февруари 2019 г. Съвместното предприятие обяви първите си покани за изразяване на интерес за избор на градовете, които до края на 2020 г. ще приемат неговите първи суперкомпютри. Отправени бяха две покани: една за организации, които да приемат суперкомпютрите с производителност от порядъка на петафлопс, и една за организации — домакини на прекурсорите на суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс.

Високопроизводителните изчисления са ключов приоритет от програма „Цифрова Европа на ЕС, предложена от Комисията през май 2018 г. в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС и включваща предложение за 2,7 млрд. евро за финансиране на суперизчисленията в Европа през периода 2021—2027 г. Този бюджет ще позволи на съвместното предприятие да се включи в придобиването на суперкомпютри с производителност от порядъка на екзафлопс (с капацитет да изпълняват 10 18 изчисления в секунда, или хиляда петафлопса) до 2023 г. и в разработването на водещи приложения, изпълнявани на тези суперкомпютри, както и в създаването на умения за тяхното използване.

За повече информация

Информационен документ — Обединяване на ресурси за изграждане на инфраструктура и екосистема за високопроизводителни изчисления от световно ниво в Европа

Съвместно предприятие EuroHPC

Съобщение за медиите — Съветът подкрепи плановете на Комисията да инвестира 1 милиард евро в европейски суперкомпютри от световна класа

ПРИЛОЖЕНИЯ_BG

Източник: Европейска комисия