Обяви за свободни позиции за длъжността директор в различни дирекции на Генералния секретариат на Съвета

european counsil_logoВ Официалния вестник на ЕС от 9 декември са публикувани две обяви за свободни позиции за длъжността директор на Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ (ГД ECOMP) и на Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ (DG TREE).

Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Обявление за свободна длъжността директор на Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ – CONS/AD/152/19 TREE 2

Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ (DG TREE) обхваща две дирекции, всяка от които се занимава с конкретна област на политиката.

Дирекция TREE. 2. отговаря за политиката в областта на транспорта, телекомуникациите и енергетиката, включително за техните международни аспекти. Дирекцията координира организацията на заседанията на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (ТТЕ). Той заседава около четири пъти годишно и се подготвя от Корепер и няколко работни групи, които обсъждат законодателни и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Като директор на Дирекция TREE 2. ще предоставяте съвети за политиката и процедурите на високо равнище, устно и писмено, по Ваша инициатива или при поискване, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, както и на генералния секретар, по всички въпроси на досиетата, които попадат в областта на компетентност на дирекцията; ще участвате в заседания и по целесъобразност – в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате председателството в преговорите и ще гарантирате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейности за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Обявление за свободна длъжността директор на  Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ – CONS/AD/155/19 ECOMP1

Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ (ГД ECOMP) се състои от три дирекции: ECOMP.1 Икономически и финансови въпроси, ECOMP.2 Бюджет, данъци, митнически съюз и политика на сближаване и ECOMP.3 Конкурентоспособност.

Дирекция ECOMP.1 се състои от два отдела: „Икономическа политика, включително Еврогрупа“ (отдел А) и „Финансови услуги“ (отдел Б).

Като директор на Дирекция ECOMP.1 ще предоставяте съвети за политиката и процедурите на високо равнище, устно и писмено, по Ваша инициатива или при поискване, на Европейския съвет, срещите на върха на държавите от еврозоната, Съвета, Корепер и техните председателства, Еврогрупата и нейния председател, както и на генералния секретар, по всички въпроси на досиетата, които попадат в областта на компетентност на дирекцията; ще участвате в заседания и по целесъобразност – в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате ротационното председателство и председателя на Еврогрупата в преговорите и ще осигурявате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейности за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

   – да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;

   – да не са лишени от граждански права;

   – да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 7 януари 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжността директор на Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ – CONS/AD/152/19 TREE 2 (2.21 MB, PDF)

Обявление за свободна длъжността директор на  Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ – CONS/AD/155/19 ECOMP1 (2.33 MB, PDF)

Нова зелена стратегия за Европа

eugreendeel-anime-1536x865

Европейската комисия представи Европейския зелен пакт — пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на ЕС чрез превръщане на предизвикателствата в областта на климата и околната среда във възможности във всички области на политиката, като се гарантира, че преходът е справедлив и приобщаващ за всички.

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Европейският зелен пакт е нашата нова стратегия за растеж — за растеж, който дава повече от това, което отнема. Той показва как да променим нашия начин на живот и работа, на производство и потребление, така че да живеем по-здравословно, а предприятията ни да станат новаторски. Ние всички можем да участваме в прехода и да се възползваме от възможностите. Ще помогнем на нашата икономика да бъде световен лидер, като действаме първи и бързо. Решени сме да успеем в името на тази планета и живота на нея — в името на европейското културно наследство, на биологичното разнообразие, на нашите гори и морета. Като покажем на останалата част от света, че е възможно да бъдеш устойчив и конкурентоспособен, можем да убедим други страни да последват примера ни.

Изпълнителният заместник-председател Франс Тимерманс добави: Намираме се в извънредно положение по отношение на климата и околната среда. Европейският зелен курс е възможност за подобряване на здравето и благополучието на нашите граждани чрез преобразяване на нашия икономически модел. В нашия план е посочено как да се намаляват емисиите, да се възстанови здравето на околната среда, да се защитава дивата природа, да се създават нови възможности за икономиката и да се подобри качеството на живот на гражданите. Всички ние ще играем важна роля в това и всички промишлени сектори и държави ще бъдат част от промяната. Освен това наша отговорност е да се уверим, че този преход е справедлив и че при реализирането на Европейския зелен пакт никой няма да бъде пренебрегнат.

В Европейския зелен пакт е предоставена пътна карта с действия за по-ефективно използване на ресурси чрез преминаване към чиста, кръгова икономика и за спиране на изменението на климата, обръщане на тенденцията към загуба на биологично разнообразие и намаляване на замърсяването. В пакта са посочени необходимите инвестиции и наличните финансови инструменти и е обяснено как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход.

EGD1EGD2

Европейският зелен пакт обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, и промишлени отрасли като стоманодобива, производството на цимент, ИКТ, текстилната индустрия и химикалите.

За да превърне в законодателство политическата амбиция да станем първия в света неутрален по отношение на климата континент до 2050 г., Комисията ще представи първия европейски закон в областта на климата в 100-дневен срок. За да постигнем нашите амбиции в областта на климата и околната среда, Комисията ще представи и Стратегия за биоразнообразието до 2030 г., нова промишлена стратегия и план за действие на ЕС за кръгова икономика, стратегия „От фермата до трапезата“ за продоволствена устойчивост и предложения за Европа без замърсяване. Незабавно ще започнем повишаване на целите за емисиите на Европа за 2030 г., като ще определим реалистични мерки за постигане на целта за 2050 г.

Постигането на целите на Европейския зелен пакт ще изисква значителни инвестиции. Според оценки постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. ще изисква 260 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, т.е. около 1,5 % от БВП за 2018 г. Тези инвестиции ще изискват мобилизиране на публичния и частния сектор. В началото на 2020 г. Комисията ще представи План за инвестиции за устойчива Европа, който да спомогне за удовлетворяването на нуждите от инвестиции. Поне 25 % от дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде предназначен за действия в областта на климата, като допълнителна подкрепа ще бъде оказана от Европейската инвестиционна банка — европейската банка за климата. За да може и частният сектор да допринесе за финансирането на зеления преход, през 2020 г. Комисията ще представи стратегия за зелено финансиране.

Борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда изисква усилия от всички, но изходната позиция на отделните региони и страни членки не е еднаква. Чрез механизъм за справедлив преход ще се оказва подкрепа на тези региони, които са силно зависими от въглеродно интензивни дейности. Чрез него ще се подкрепят гражданите, които са най-уязвими спрямо прехода, като им се предоставят достъп до програми за преквалификация и възможности за заетост в нови икономически сектори.

През март 2020 г. Комисията ще даде начало на пакт за климата, за да се предостави на гражданите право на глас и роля в изготвянето на нови действия, обмена на информация, започването на нови дейности на местно равнище и представянето на решения, които могат да бъдат използвани и от други.

Глобални предизвикателства като изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда изискват глобални решения. ЕС ще продължи да отстоява своите цели и стандарти в областта на околната среда в конвенциите на ООН за биологичното разнообразие и климата и ще засилва своята „зелена дипломация“. Ще използваме възможностите в рамките на Г-7, Г-20, международни конвенции и двустранни отношения, за да убедим другите да полагат повече усилия. ЕС също така ще използва търговската политика, за да гарантира устойчивост, и ще изгражда партньорства със съседите си на Балканите и в Африка, за да им помогне да осъществят свой собствен преход.

Следващи стъпки

Комисията приканва Европейския парламент и Европейския съвет да подкрепят нейната амбиция за бъдещата икономика на Европа и за околната среда, и да ѝ помогнат да я реализира. Комисията ще представи мерките, обявени в пътната карта за Европейския зелен пакт.

За повече информация

Политически насоки на председателя Фон дер Лайен.

Съобщение относно Европейския зелен курс

Доклад за състоянието на околната среда в Европа за 2020 г. — Европейска агенция за околната среда

Информационни документи

Покана за предложения по Програма „Еразъм+“

section-erasmus

В Официалния вестник на ЕС от 6 декември е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието и обучението под ръководството на публични органи на високо равнище.

Експерименталните подходи в европейската политика са транснационални проекти за сътрудничество, ръководени от публични органи на високо равнище от държавите по Програмата. Те включват изпитване на целесъобразността, ефективността, потенциалното въздействие и разширяване на мащаба на политиките чрез паралелни полеви изпитвания в различни държави.

Конкретните цели са:

   – да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави с цел да се подкрепи системното подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението;

  – да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, с цел да се осигури успешното прилагане на иновативни мерки;

    – да се улеснят преносимостта и разширяване на мащаба на иновативните мерки.

Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, са:

  – Публични органи (министерство или приравнени на него органи), отговарящи за образованието и обучението на най-високо равнище в съответния контекст (национално или децентрализирано). Публични органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, младеж, финанси, социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите;

    – Публични или частни организации, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области;

   – Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговорни за: образованието, обучението, младежта, заетостта, социалните въпроси, вътрешните работи, правосъдието, както и осигуряването, признаването и/или валидирането на качеството; професионалното ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, организации на гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.).

Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в програмата:

   – държавите членки на Европейския съюз;

– държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;

– страните кандидатки за членство в ЕС: Северна Македония, Турция и Сърбия.

Допустимите дейности трябва да отговарят на изискванията в приложението към указанията за кандидатите. Полевите изпитвания трябва да се извършват в най-малко три държави, чиито публични органи/министерства участват в проекта.

Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2021 г. и 28 февруари 2021 г.

Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по тази покана, е 14 000 000 ЕUR.

Крайният срок за подаване на заявления е:

1. Предварителни предложения: 21 април 2020 г., 17:00 ч. (брюкселско време);

2. Пълни предложения: 24 септември 2020 г., 17:0 ч. (брюкселско време).

От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация в поканата за представяне на предложения EACEA/38/2019 и процедурата за подаване на заявления. Те трябва да използват задължителните документи, които могат да се намерят на https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en – референтен номер на поканата EACEA/38/2019.

Пълния текст на поканата можете да видите и изтеглите оттук:

Покана за представяне на предложения EACEA/38/2019 в рамките на програма „Еразъм+“ Ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката (512.27 KB, PDF)

Европейската служба за подбор на персонал търси администратори

epso9

В Официалния вестник на ЕС от 5 декември е публикувана обява, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове. Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които основно Европейската комисия може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална група AD) в областта на международното сътрудничество и управлението на помощта за държави извън ЕС.

Обявлението се отнася до един профил с две степени. Можете да кандидатствате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.

Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата, вземащи решения, в институциите на Европейския съюз, в които работят.

Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:

     – Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;

     – Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;

   – Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 14 януари 2020 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

EPSO/AD/380/19 — Администратори (AD 7/AD 9) в областта на международното сътрудничество и управлението на помощта за държави извън ЕС

Комисията приветства предварителното споразумение относно минималните изисквания за повторно използване на вода за селскостопански цели

С новите правила, които бяха предложени от Комисията през май 2018 г., ще бъдат установени хармонизирани минимални изисквания за качеството на водата, така че да се осигури безопасното използване на пречистени градски отпадъчни води за напояване в селското стопанство.

agriculture-waste-water

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс заяви: С това предварително споразумение ние предоставяме на ЕС ефективен инструмент за действие по някои от предизвикателствата, породени от изменението на климата.Наред с икономиите на вода и мерките за ефективност използването на рециклирана вода в селскостопанския сектор може да се окаже важен фактор за решаване на проблема с недостига на вода и сушите, като на европейските граждани бъдат предоставени пълни гаранции за безопасност.

Засега практиките за повторно използване на водата се прилагат само в няколко европейски държави, като далеч не се използва целият им потенциал. Новите правила ще улеснят и стимулират внедряването на тези полезни практики, които могат да осигурят по-предвидимо снабдяване с чиста вода за земеделските стопани от ЕС, като същевременно им помогнат да се адаптират към изменението на климата и да се справят с последиците от това изменение. Чрез определянето на минимални изисквания новите правила ще гарантират безопасността на практиките и ще повишат доверието на гражданите в селскостопанската продукция на вътрешния пазар на ЕС. Този хармонизиран подход ще улесни също така гладкото функциониране на вътрешния пазар на селскостопански продукти и ще създаде нови бизнес възможности за стопанските субекти и доставчиците на технологии.

В новото законодателство се предвижда, че пречистените градски отпадъчни води, които вече са били третирани съгласно изискванията на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, ще се подлагат на допълнително пречистване, така че да бъдат изпълнени новите минимални параметри за качество и водите да станат подходящи за използване в селското стопанство.

В новото законодателство също така се определят хармонизирани минимални изисквания за мониторинг, разпоредби за управление на риска с цел извършване на оценка и предприемане на действия спрямо евентуални допълнителни заплахи за здравето и околната среда, както и процедура за издаване на разрешителни и разпоредби относно прозрачността, съгласно които ще се осигурява публичен достъп до всички важни данни във връзка с проектите за повторно използване на вода.

Следващи стъпки

Като следваща стъпка постигнатото предварително споразумение трябва да получи официалното одобрение на Европейския парламент и Съвета на ЕС.

След посоченото одобрение регламентът ще бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно.

Контекст

С предложения от Комисията регламент се цели намаляването на недостига на вода в ЕС в контекста на адаптирането към изменението на климата. С него ще се гарантира както безопасността на пречистените отпадъчни води, предназначени за напояване в селското стопанство, така и защитата на гражданите и околната среда.

С предложението се изпълнява един от ангажиментите, произтичащи от плана за действие за кръговата икономика, и се допълва съществуващата правна рамка на ЕС относно водите и хранителните продукти. С него също така се допринася за изпълнението от страна на ЕС на целите за устойчиво развитие на ООН (по-специално цел 6 за осигуряване на чиста вода и канализация), за ограничаването на последиците от изменението на климата и за адаптирането към това изменение.

За повече информация

Повторно използване на водата — предложение и приложения

Политика за повторното използване на водата

Директива за пречистването на градските отпадъчни води

Политика за изпълнение на плана за действие в областта на кръговата икономика

Източник: Европейска комисия