Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение

logo_bg

Европейската комисия представи своето предложение за мащабен план за възстановяване. За да се гарантира, че възстановяването е устойчиво, съгласувано, приобщаващо и справедливо за всички държави членки, Европейската комисия предлага да бъде създаден нов инструмент за възстановяване, носещ названието NextGeneration EU, който да бъде включен в мощен, модерен и преработен дългосрочен бюджет на ЕС. Комисията представи също така адаптираната си работна програма за 2020 г., която ще определи приоритети сред действията, необходими, за да се даде тласък на възстановяването в Европа и на нейната устойчивост.

Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и социалните системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. За да бъдат защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се постигне трайно и проспериращо възстановяване, Европейската комисия предлага да бъде използван пълният потенциал на бюджета на ЕС. С NextGeneration EU от 750 милиарда евро и целевите увеличения на дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. общият финансов капацитет на бюджета на ЕС ще достигне 1,85 трилиона евро.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви: Планът за възстановяване превръща във възможност огромното предизвикателство, пред което сме изправени, не само подкрепя възстановяването, но и чрез инвестиции в нашето бъдеще: Европейският зелен пакт и цифровизацията ще стимулират заетостта и растежа, устойчивостта на нашите общества и доброто състояние на околната среда, в която живеем. Настъпи часът на Европа: Нашата готовност да действаме, трябва да съответства на предизвикателствата, пред които сме изправени. С NextGeneration EU отговаряме по амбициозен начин“

Комисарят Йоханес Хан, отговарящ за бюджета на ЕС, заяви: Нашият общ бюджет е в основата на плана за възстановяване на Европа. Допълнителният капацитет, осигурен чрез NextGeneration EU, и укрепената многогодишна финансова рамка ще ни дадат силата на солидарността, необходима, за да подкрепяме държавите членки и икономиката. Единна, Европа ще стане по-конкурентноспособна, устойчива и независима.

Заместник-председателят Марош Шефчович, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, заяви: Възстановяването ще се нуждае от силно политическо ръководство. Адаптираната работна програма, отразяваща новата реалност, показва, че всички наши действия ще бъдат съсредоточени върху преодоляването на кризата, като дадем силен тласък на нашата икономика и неотклонно насочваме Европейския съюз към трайно, устойчиво и справедливо възстановяване. Това ще ни помогне да излезем от кризата по-силни.

ИНВЕСТИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ 

Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо социално-икономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия на конкуренция и да подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход, които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.

NextGeneration EU ще набира средства, като таванът на собствените ресурси временно бъде увеличен до 2,00 % от брутния национален доход на ЕС, което ще позволи на Комисията да използва своя висок кредитен рейтинг, за да заеме 750 милиарда евро от финансовите пазари. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не по-късно от 2058 г. За да е възможно това да се осъществи по справедлив и споделен начин, Комисията предлага редица нови собствени ресурси. Освен това, за да се предоставят средства възможно най-скоро в отговор на най-неотложните нужди, Комисията предлага настоящата многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. да бъде изменена, за да е налично финансиране от 11,5 милиарда евро още през 2020 г.

Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:

1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи:

 • Нов механизъм за възстановяване и устойчивостс бюджет от 560 милиарда евро ще предоставя финансовата подкрепа за инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където нуждите от устойчивост са най-големи.
 • Увеличение с 55 милиарда евро на действащите програми на политиката за сближаване между настоящия момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU , които ще бъдат разпределени въз основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки.
 • Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход с до 40 милиарда евро, за да се помогне на държавите членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.
 • Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони с 15 милиарда евро, за да се подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии за биологично разнообразие и така наречената стратегия „от фермата до трапезата“.

2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:

 • Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори, региони и държави. Той може да започне да функционира през 2020 г. и ще разполага с бюджет от 31 милиарда евро. Целта му е да мобилизира 300 милиарда евро за подкрепа на платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за по-чисто, цифрово и устойчиво бъдеще.
 • Модернизиране на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа до равнище от 15,3 милиарда евро за мобилизиране на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.
 • Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции до 150 милиарда евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално на свързаните с зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на вътрешния пазар благодарение на 15 милиарда евро принос от NextGeneration EU.

3. Извличане на поуки от кризата:

 • Нова Здравна програма — EU4Health  за укрепване на здравната сигурност и подготовка за бъдещи здравни кризи с бюджет 9,4 милиарда евро.
 • Укрепване с 2 милиарда евро  на  rescEU — Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи..
 • 94,4 милиарда евро за програма „Хоризонт Европа“, която ще бъде подсилена за финансирането на жизненоважни научни изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.
 • Подкрепа запартньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна дейност, включително хуманитарна помощ.
 • Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети. Други инструменти ще бъдат подсилени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и съобразен с нуждите.

Постигането до юли на бързо политическо споразумение относно NextGeneration EU и общия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. на равнището на Европейския съвет е необходимо, за да се даде нова динамика на възстановяването и ще предостави на ЕС мощен инструмент за съживяване на икономиката и за изграждане на бъдещето.

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, а скок напред. Трябва да отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме и в нашето дългосрочно бъдеще. Всички средства, набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат предоставени чрез програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен бюджет на ЕС:

Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване:

 • Мащабно саниране на нашите сгради и обновяване на инфраструктурата, както и повече кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно равнище;
 • Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, особено вятърната и слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс за чиста „водородна“ икономика в Европа;
 • По-чисти транспорт и логистика, включително изграждането на един милион зарядни установки за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в нашите градове и региони ;
 • Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности.

Укрепване на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера: 

 • Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;
 • Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри и изчисленията в облак;
 • Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и заетостта;
 • Повишена киберустойчивост.

Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:

 • Краткосрочната Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица (SURE) ще предостави 100 милиарда евро помощ за работниците и предприятията;
 • Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото образование ще гарантират цифрови умения за всички граждани на ЕС;
 • Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за прозрачност на заплащането ще помогнат на уязвимите работници, особено на жените;
 • Европейската комисия засилва борбата с избягването на данъци и това ще помогне на държавите членки да генерират приходи.

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕС

Европа трябва да засили своята стратегическа самостоятелност в редица конкретни области, включително в стратегически вериги за създаване на стойност, и да подложи на по-строги проверки преките чуждестранни инвестиции. За да повиши готовността за действие при кризи и управлението на кризи Комисията ще укрепи Европейската агенция по лекарствата и ще отреди по-важна роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в координацията на медицинските ответни действия по време на криза.

Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачитане на върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да са строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад, изготвен в рамките на механизма за върховенството на закона.

Можем и трябва да извлечем поуки от тази криза, но това ще е възможно само с участието на нашите граждани, общности и градове. Конференцията за бъдещето на Европа ще играе важна роля за по-нататъшното укрепване на демократичните основи на Европа в света след кризата, предизвикана от коронавируса.

ОТГОВОРЕН ЛИДЕР НА СВЕТОВНО РАВНИЩЕ

ЕС се ангажира да ръководи международните усилия за действително възстановяване по света, по-специално чрез съвместна координация с Обединените нации, Г-20 и Г-7, Международния валутен фонд, Световната банка или Международната организация на труда. ЕС ще продължи да работи в особено тясно сътрудничество със своите непосредствени съседи на изток и на юг и с партньорите си в Африка.

КОНТЕКСТ

В съвместното изявление на членовете на Европейския съвет, прието на 26 март 2020 г., Европейската комисия бе призована да разработи координирана стратегия за излизане от кризата, всеобхватен план за възстановяване и безпрецедентни инвестиции, които да позволят на нашите общества и икономики да функционират нормално и да постигнат устойчив растеж, интегрирайки, наред с другото, екологичния преход и цифровата трансформация. Въз основа на този мандат, на 15 април председателите на Комисията и на Съвета представиха, като първа стъпка, съвместна европейска пътна карта за премахване на противоепидемичните мерки във връзка с COVID-19. Представеният днес пакет, основан на преработено предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС и на актуализираната работна програма на Комисията за 2020 г., обхваща втората част от мандата, а именно необходимостта от цялостен план за възстановяване.

ЕС вече реагира колективно, координирано и енергично, за да смекчи икономическия шок от кризата, предизвикана от коронавируса. Бюджетните рамки и правилата за държавна помощ бяха облекчени, за да могат държавите членки да действат. Използваме всички налични средства в бюджета на ЕС, за да подкрепяме здравеопазването, работниците и предприятията и мобилизираме финансиране от пазарите, за да помогнем за запазването на работни места.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Съобщение относно плана за възстановяване: „Часът на Европа: възстановяване и подготовка за следващото поколение“

Съобщение относно бюджета на ЕС: „Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“

Работен документ на службите на Комисията

Уебсайт за предложенията за МФР

Уебсайт за адаптираната работна програма на Комисията за 2020 г.

Уебсайт относно мерките на Комисията във връзка с коронавируса

Въпроси и отговори относно МФР и NextGeneration EU

Информационен документ 1 „Бюджетът на ЕС осигурява ресурс за плана за възстановяването на Европа“ 

Информационен документ 2 Най-важни инструменти, подкрепящи плана за възстановяването на Европа 

Информационен документ 3 Финансиране на плана за възстановяването на Европа 

Информационен документ 4 Адаптирана работна програма на Комисията за 2020 г.

Реч на председателя фон дер Лайен в Европейския парламент

Източник: Европейска комисия

ИЗЛОЖБА “МОЯТА ЗЕЛЕНА ЕВРОПА”

safe_image

По случай Деня на детето, пожелаваме на всички деца да бъдат здрави, успешни, весели и щастливи!
В проведения през тази година конкурс за детска рисунка “Моята зелена Европа” участваха 414 европейчета от цялата ни страна.

Победители са:
1 група от 4 до 6 годишна възраст:
С. П. П. – 6 г., ЦДГ „Наталия”, гр. Пловдив;
– В. В. В. – 6 г., ДГ “Знаме на мира”, гр. Белене;
– В. А. Ш. – 4г. и 6 м., ДГ “Слънце”, гр. Смолян.

2 група от 7 до 10 годишна възраст:
И. Г. – 9 г. от гр. Стара Загора;
– С. Ч. К. – 7 г., СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, гр. Смолян;
– В. У. – 10 г., 4 Б клас, ЧОУ “Азбуки”.

Каним ви да разгледате и онлайн изложбата “Моята зелена Европа” ТУК

Екипът на ИЦ “Европа Директно” гр. Пловдив, благодари на всички участници, техните родители и учители!

Инициативата се съфинансира от ЕС и Център “Образование за демокрация”

Всички участници в конкурса могат да изтеглят от тук своята  Грамота-Моята-Зелена-Европа

Бюлетин Европа Директно – Пловдив, Брой 86

logo_europe-директен-Пловдив-300x284

Скъпи приятели и колеги,

провери  86 брой  на бюлетин

Европа Директно – Пловдив.

Може да го разгледате от  тукБюлетин_86

 

Как да защитим биоразнообразието: политиката на ЕС

Най-ниско ниско ниво на търсене е да се съхрани опасни видове и да се подобри биоразнообразието в Европа. Прочетете за усилията в тази насока.

Иберийски рис (Lynx pardinus), стоящ на скала в Spaing

През януари 2020 г. Парламентът призова за амбициозна  стратегия на ЕС за биоразнообразие до 2030 г.  Изключително актуално е, че трябва да използваме конкретни обвързващи цели, трябва да оставим опасни в понеделник 30% от естествените зони и в понеделник 10% от най-големия бюджет за биоразнообразието.

Време комисия  представи новата стратегия  през май 2020 г. Текстът е използван за опасност в понеделник 30% от естествения зим, какъвто и плановете за остатъчен остатъчен по отношение на пестицидите. Предвижда се до 2030 г. 25% от селскостопанската продукция, за да бъдете био.

Председателят на парламентарната комисия в околният понеделник  Паскал Канфан  (Обнови Европа, Франция) приветства формулирането на представителите, но посочва, че трябва да се очаква да се представи в правителството и да бъде реализирана на практика.

Научете повече за знанието  на биоразнообразието .

Защита на застрашените видове в Европа

Най-ниско ниско ниво има  стратегия за съхраняване на биоразнообразието до 2020 г. , която е въведена през 2010 г .:

 • Директива за  птици цели да защитят всички 500 вида диви птици, обитаващи ЕС
 • Натура 2000 е най-търсената мрежа от защитени зони в света, която има места за почивка и размножаване на редки и застрашени видове
 • Инициативата на ЕС по отношение на оправданите хора  цели да опасят пчелите и приятелите на населението, които опрашват растенията. Тя е възможна по доброволно опознаване на причините за намаляване на тях през последните години. Депутати в ЕП трябва наистина да се направи повече за борба с причините за сателити на популациите.

Европейската  Програма за Опазване на английски природата LIFE  допринесе за възстановяването на видове като иберийския рис и белошипата ветрушка в България (вид малък сокол), които бяха близо до пълно изчезване.

Научете повече за  застрашените видове в Европа .

Крайна оценка по стратегията до 2020 г. всичко повече не е направено, но  междинната оценкаодобрена от Парламента , изследване, че е постигнато напреднало по опасност от вида и естественото място на използване, защита на и поддържане на екосистеми и подобно създаване на морето.

Има прогрес и в борбата с нашето решение на чужди видове. Във времето се разглежда въпросът за селските и горските стопанства за обслужване и увеличаване на биоразнообразието.

Мрежата на “Натура 2000” се разширява през последните десетилетия и сега покрива над 18% от сушата в ЕС.

Между 2008 и 2018 г. мрежата от защитени морски райони в тази на “Натура 2000” е повече от 4 пъти до 360 000 кв. км. Регистрацията е ръководител на популации на много видове птици и е подобна ситуация на много други видове и местообитания.

Успехите, които не са компенсирани, отрицателни тенденции за загуба на биоразнообразие, се свържете с влагането на естественото място на местообитания, замърсяването в рамките на понеделник, климатичните промени и нашето нещо на чужди видове. Това е по-голямо усилие в бъдеще.

Стратегията за биоразнообразието до 2030 г.

Стратегията за биоразнообразието е важна част от плановете на Комисията по въпросите на правителството на фондация за изграждане на по-устойчива, “зелена” икономика.

През следващите 10 години ЕС ще се съчетава с помощта на европейската мрежа от запазена зона за суша и вода, за да поддържа екологични условия в лошо състояние и да остане в състояние да се обвърже изцяло в ЕС.

Нова стратегия на изследване и амбиции на ЕС за поемане на вода за защита на биоразнообразието на световно ниво. Около 1 млн. видове по света са застрашени. Глобална стратегия за биоразнообразие след 2020 г. трябва да бъде одобрена на конференция на ООН в Китай през октомври, но тя е била предложена заради коронавируса.

Следваща стратегия е одобрена, Комисията ще трябва да работи по конкретни предложения. Те се очакват до 2021 г.

Темите в Парламента тази седмица: бюджет, туризъм, COVID-19

Депутатите ще се запознаят с новото предложение за най-голямо бюджет на ЕС и ще съблюдават отражението на кризисния туризъм и мобилността на работниците.

Стартиране на ново лого на парламента

В сряда председател на комисия за Урсула фон дьо Лайен ще представи в пленарна сесия предложение за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и план за икономическо подпомагане от кризата. Депутати вече извести, че ЕС трябва да инвестира  2 трилн. евро , за да бъде преодолян ефектът от пандемията.

Председателят на Парламента и лидерът на политическите групи ще провери срещата с германския канцлер Ангела Меркел в сряда сутрин.

Разгледайте в ЕС ще бъде тема за дискусия в когото по конституционни въпроси във вторника. Депутатите ще се използват за организацията на планирането Конференция за бъдещето на Европа. В решение  на 17 април  Парламентът призова за свикването на конференцията най-скоро.

Комисията по транспорт ще се събира в четвъртък, препоръча за комисия за  постепенно включване в ограничени условия за пътуване , която може да бъде препоръчана за туризъм през лятото.

Въпросът е, че трябва да спазва усилването на здравото криза при движение на работниците в Европа.

Ръководителят на външната политика на ЕС Жозеп Борел ще говори във вторник пред подчиненото си решение и отбрана за ефективност от COVID-19 за сигурността в ЕС.