Процедури за нарушение от месец декември

European Union flagРешения, засягащи България:

ВЪТРЕШЕН ПАЗАР, ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И МСП

Мотивирани становища

Обществени поръчки: Комисията иска от 15 държави членки да транспонират новите разпоредби на ЕС в областта на обществените поръчки и концесиите

Европейската комисия изпрати днес мотивирани становища до 15 държави членки, като поиска от тях да транспонират изцяло в националното си законодателство една или повече от трите нови директиви относно обществените поръчки и концесиите (а именно Директиви 2014/23/ЕО, 2014/24/ЕО и 2014/25/ЕО). Засегнатите държави са: Австрия (3 директиви), Белгия (3), България (1), Естония (3), Ирландия (1), Испания (3), Кипър (2), Латвия (3), Литва (3), Люксембург (3), Португалия (3), Словения (1), Финландия (3), Хърватия (3) и Швеция (3). Новите разпоредби правят обществените поръчки в Европа по-ефикасни и прозрачни, с по-удачни правила и повече електронни процедури. Освен това те улесняват наддаването от страна на МСП при обществени поръчки и го правят по-евтино, повишават прозрачността и конкуренцията и спомагат за постигане на по-широките цели на политиката, като например целите в областта на околната среда и социалната политика и иновациите. Всички държави членки бяха длъжни да уведомят Комисията за транспонирането на новите разпоредби за обществените поръчки до 18 април 2016 г. В срок от два месеца посочените 15 държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, които са предприели за привеждане на националното си законодателство в съответствие с правото на ЕС.

МИГРАЦИЯ, ВЪТРЕШНИ РАБОТИ И ГРАЖДАНСТВО

Мотивирани становища и приключени случаи

Съюз на сигурност — Директива на ЕС за киберпрестъпността: Комисията иска от 3 държави членки да гарантират цялостно прилагане и приключва 2 случая

Европейската комисия е изпратила мотивирани становища до Белгия, България и Ирландия във връзка с липсата на уведомление относно националните мерки, предприети за транспониране на Директивата относно атаките срещу информационните системи в националното законодателство (Директива за борба с киберпрестъпността, Директива 2013/40/ЕС). Директивата, приета на 12 август 2013 г., трябваше да бъде транспонирана от държавите членки до 4 септември 2015 г. Директивата относно атаките срещу информационните системи, която инкриминира използването на инструменти, служещи за кибератаки, като например зловреден софтуер, укрепва уредбата за обмен на информация при атаки и осигурява обща европейска наказателноправна уредба за тази област. Комисията смята, че мерките, за които е уведомена от Белгия, България и Ирландия, все още не транспонират изцяло всички разпоредби на Директивата в националното законодателство на тези държави. В срок от два месеца Белгия, България и Ирландия трябва уведомят Комисията за всички мерки, които са предприели, за да се гарантира пълното прилагане на Директивата. В противен случай Комисията може да сезира Съда на ЕС. Освен това, след като проучи мерките, за които бе уведомена от гръцките и словенските органи, Комисията реши да приключи процедурите за установяване на нарушение срещу Гърция и Словения.

Пълния текст на съобщението (вкл. решенията за всички държави-членки) може да намерите ТУК.

Източник: Европейска комисия

Европейската служба за подбор на персонал търси юрист-лингвисти

epso9В Официалния вестник на ЕС от 8 декември е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следните конкурси на общо основание:

EPSO/AD/332/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с испански език (ES);

EPSO/AD/333/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с гръцки език (ЕL);

EPSO/AD/334/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с италиански език (IT);

EPSO/AD/335/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с литовски език (LT);

EPSO/AD/336/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с малтийски език (MT);

EPSO/AD/337/16 – юрист-лингвисти (AD 7) с шведски език (SV).

Целта е да бъдат съставени списъци на издържалите съответния конкурс, от които Европейският парламент и Съветът ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „ юрист-лингвисти “ (функционална група AD).

От юрист-лингвистите, наети на работа от Европейския парламент и Съвета, се очаква да редактират на езика на конкурса юридически/законодателни текстове, като използват най-малко два други езика. Те трябва и да дават консултации във връзка със съставянето на законодателни текстове.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

      – Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;

      – Да сте изпълнили задълженията, наложени от националните закони по отношение на военната служба;

– Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 12 януари 2017 г. в 12 ч. на обяд, централноевропейско време.

Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук: Обявление за конкурси на общо основание – юрист-лингвисти  (1.07 MB, PDF)

Комисията представи план за справяне с измамите с документи за пътуване

passport-euНа 08 декември 2016 г. Комисията прие план за действие, в който се предвиждат конкретни мерки за по-голяма сигурност на документите за пътуване. Това съответства на заявеното в съобщението „Повишаване на сигурността в свят на мобилност“, което беше прието по повод на речта на председателя Юнкер за състоянието на Съюза през 2016 г. В плана за действие са включени ясни препоръки към държавите членки за справяне с измамите с документи за пътуване. Той съдържа също цялостен набор от действия, които да предприеме Комисията. Сигурността на документите за пътуване е важен фактор в борбата с тероризма и организираната престъпност и допринася за подобряване на граничната защита и на управлението на миграцията, като по този начин се проправя пътя към ефективен и истински Съюз на сигурност.

Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис Аврамопулос заяви: „Гаранцията за сигурността на документите за пътуване и за самоличност е важен фактор в борбата с тероризма и организираната престъпност.С днешния план за действие се предлагат конкретни оперативни мерки, които ще позволят на държавите членки да се борят с измамите с документи за пътуване по по-ефективен начин, а това ще допринесе за по-добра защита на нашите граници, ще гарантира вътрешната ни сигурност и ще осигури по-добро управление на миграцията.“

Комисарят, отговарящ за Съюза на сигурност, Джулиан Кинг заяви: „Знаем, че терористи са използвали подправени документи за пътуване, за да пътуват на територията на ЕС, без да бъдат забелязани. Действително редица от нашите мерки за сигурност, като проверките при преминаване на външната граница съгласно Кодекса на шенгенските граници или на лицата, които вече са пресекли границата, в Шенгенската информационна система, се базират на сигурни документи за пътуване и за самоличност. Ето защо държавите членки и агенциите на ЕС трябва да работят рамо до рамо, за да направят документите за пътуване по-сигурни и да разкриват повече измами, свързани с тях. Съвкупността от тези мерки ще позволи да се преодолеят съществуващите пропуски в сигурността.“

Планът за действие се отнася до документи за пътуване, издадени от държави — членки на ЕС, на граждани на ЕС и граждани на трети държави, които се използват за установяване на самоличността и за преминаване на границата. Държавите членки запазват цялата отговорност за издаването на документите за установяване на самоличността на дадено лице (т.нар. документи за легитимация, като свидетелства за раждане, брак и смърт) преди издаването на документи за пътуване, както и за самото изготвяне и издаване на документи за пътуване. Въпреки това стандартите за сигурност за документите за пътуване, издадени от държавите членки, както и изискванията за граничния контрол се определят на равнище ЕС. Планът за действие обхваща всички аспекти на сигурността на документите за пътуване и има за цел да запълни евентуални пропуски. Това ще се осъществи в тясно сътрудничество между държавите членки и с подкрепата на Комисията и агенциите на ЕС.

При пълно зачитане на основните права и правилата за защита на данните и разпределение на правомощията между държавите членки и Комисията, в плана за действие са набелязани мерки в четири основни области:

   – Регистрация на самоличността: С подкрепата на Комисията държавите членки трябва да обмислят как да се избегне най-ефикасно издаването на автентични документи въз основа на фалшива самоличност, да проучат какви са възможностите документите за легитимация да станат по-трудни за подправяне и да популяризират използването на наръчника на Европол за документите за легитимация.

   – Издаване на документи: Държавите членки трябва да подобрят обмена на информация за най-добрите практики, свързани с процедурите за биометрично запомняне и за издаване на документи, и да засилят мониторинга на издаването на документи за самоличност и за пътуване с цел да се предотврати кражбата на непопълнени документи. Комисията ще улесни обмена на най-добри практики, като организира семинари през 2017 г.

   – Изготвяне на документи: В плана за действие се призовава Европейският парламент и Съветът да приемат в най-кратки срокове предложенията за по-сигурен единен формат за визите и разрешенията за пребиваване на граждани на трети държави, за да се предотвратят измамите. Комисията ще приключи с проучването на вариантите за политика на ЕС, целящи по-голяма сигурност на личните карти и документите за пребиваване на гражданите на ЕС за защита от рисковете от измама и фалшифициране. Това ще бъде направено с оглед на евентуалното започване на законодателна инициатива до края на 2017 г. и за проверка на съответствието на защитните елементи.

  – Контрол на документите: Държавите членки трябва системно да регистрират всички откраднати, изгубени, незаконно присвоени или обявени за невалидни документи в Шенгенската информационна система (ШИС) и в базата данни на Интерпол за откраднати и изгубени документи за пътуване, да осигурят по-добър достъп до съответните системи за граничната охрана и да ускорят въвеждането на функцията за търсене на пръстови отпечатъци в ШИС. Експертната група на високо равнище по въпросите на информационните системи и оперативната съвместимост проучва какви са възможностите оперативната съвместимост да допринесе за по-качествената проверка на документите и самоличността. Тя ще представи констатациите си до средата на 2017 г. През декември 2016 г. Комисията ще преразгледа правното основание за ШИС с цел да подобри функционалните възможности на системата, а през 2017 г. ще въведе функцията за търсене на пръстови отпечатъци на централно равнище в Шенгенската информационна система. Комисията ще работи също с държавите членки и с агенциите на ЕС, за да насърчи учебните дейности в нови области на документни измами.

Комисията ще оцени постигнатия напредък в изпълнението на плана за действие и ще докладва за отбелязаните постижения на Европейския парламент и на Съвета до края на първото тримесечие на 2018 г.

За повече информация:

План за действие за укрепване на европейския отговор по отношение на измамите с документи за пътуване

Съобщение относно повишаването на сигурността в свят на мобилност

Съобщение относно напредъка по създаването на ефективен и истински Съюз на сигурност

Информационен документ: Съюз на сигурност

Източник: Европейска комисия

Награда „Сахаров“: дискусия за правата на човека в Русия с Кирил Коротеев от правозащитната организация „Мемориал“

sakharov-prizeИнформационното бюро на Европейския парламент в България организира дискусия, посветена на предизвикателствата пред правата на човека в Русия, по случай тазгодишното връчване на наградата „Сахаров“, което ще се състои на 13 декември в Страсбург. Дискусията ще се проведе на 9 декември в Дома на Европа в София, като специален гост ще бъде Кирил Коротеев от руската правозащитна организация „Мемориал“, носител на наградата за 2009 г. За участие е необходима предварителна регистрация на epsofia@ep.europa.eu. Събитието ще може да бъде проследено на живо на www.europarl.bg.

Кирил Коротеев и „Мемориал“

Гостът на събитието на 9 декември в София Кирил Коротеев представлява руската правозащитна организация „Мемориал“, която се занимава основно с разкриване на престъпленията и политическите репресии по време на Съветския съюз, както и на борбата срещу съвременните нарушения на правата на човека в бившите съветски републики. Един от основателите на организацията е Андрей Сахаров, чието име носи и наградата за свобода на мисълта на Европейския парламент.

Откакто е удостоена с награда „Сахаров“ през 2009 г., организацията продължава борбата си за свобода на словото и човешките права. През 2012 г. в Русия е приет закон за неправителствените организации, според който НПО, занимаващи се с дейност, която по своя характер може да се счита за политическа, и получаващи субсидиране от чужбина, трябва да бъдат вписани в специален регистър като чужди агенти. Законът дава възможност също така за блокиране на банкови сметки на чужди НПО, определени като „нежелани“ в Русия, а руските организации, получаващи пари от тях, трябва да отчитат дейността си.

През септември 2014 г. „Мемориал“ влиза в списъка с организации, които са определени като „чужди агенти“, а руското Министерство на правосъдието започва дело срещу организацията, твърдейки, че уставът и структурата ѝ нарушават националното законодателство. През пролетта на 2014 г. московският клон на „Мемориал“ оспорва класификацията си като „чужд агент“ и губи делото (в момента „Мемориал“ обжалва решението пред Съда за правата на човека в Страсбург); през януари 2015 г. Върховният съд отхвърля иска на Министерството на правосъдието за закриване на организацията.

Кирил Коротеев е директор на правния отдел на Центъра за човешки права „Мемориал“. Той работи изключително по съдебни дела, завеждани пред Европейския съд за правата на човека (ЕСПЧ), като е работил в различни държави от бившия СССР, а също така е бил и преподавател по публично право.

Лауреатите на наградата за 2016 г.

Тазгодишните лауреати на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта са Надя Мурад и Ламия Башар. Двете млади жени са от езидското малцинство в Ирак и успяват да избягат от сексуално робство при ИДИЛ и да намерят убежище в Европа. Те се превръщат в говорителки за жените, станали жертви на кампанията на терористите за сексуално насилие, както и застъпнички за правата на езидската общност в Ирак – религиозно малцинство, подложено на геноцид от ИДИЛ. Повече за тях можете да прочете тук.

Другите финалисти за наградата за 2016 г. са турският журналист Джан Дюндар и татарският активист от Крим Мустафа Джемилев. Джан Дюндар е бившият главен редактор на турския ежедневник Cumhuriyet, който е бил задържан през ноември 2015 г., след като неговият вестник публикува разкрития, че турските разузнавателни служби са доставяли тайно оръжия на бунтовниците в Сирия. Джан Дюндар е бил осъден по-късно на 5 години и 10 месеца затвор за издаване на държавни тайни – присъда, която той обжалва. Срещу него също така е направен опит за убийство през май 2016 г., след което той напуска Турция.

Мустафа Джемилев е бивш председател на Меджлиса (събранието на кримските татари) и дисидент в Съветския съюз, а понастоящем депутат в украинския парламент. В продължение на 50 години той защитава правата на човека и на малцинствата. Когато е на 6-месечна възраст, Мустафа е депортиран заедно със семейството си и с всички кримски татари в Централна Азия. Той получава възможност да се завърне по родните си места едва 45 години по-късно. След анексирането на полуострова от Русия отново е лишен от правото да влиза в Крим.

Наградата „Сахаров“ на ЕП

Зачитането на правата на човека е една от основните ценности на Европейския съюз. Всяко нарушение на тези права, било то в рамките на ЕС или извън него, се отразява на демократичните принципи, на които почива нашето общество. Учредената през 1988 г. награда „Сахаров“ на Европейския парламент се присъжда на личности, дали изключителен принос в борбата за правата на човека в целия свят, като насочва вниманието върху нарушенията на правата на човека и подкрепя лауреатите и тяхната кауза.

Предварителна програма на дискусията (pdf 118KB)

Бюлетин 187 – Нови конкурси и програми за проекти

news

Уважаеми колеги и приятели,

В периода о2 декември — 07 декември 2016 година Център „Образование за демокрация“ съвместно  с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 187 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук –Бюлетин_187