• единадесет (11) нови химикали са добавени към списъка с веществата за стойности на експозиция;
  • особено засегнати са работници в сектора на строителството, химическата, дървообработващата и текстилната промишленост.

 

По-стриктни правила за по-добра защита на работниците от излагане на канцерогени и мутагени в работна среда спечелиха бяха приети от Парламента.

Тези правила, които добавят 11 канцерогени към списъка с опасни вещества и преразглеждат граничните стойности за две вече включени, са насочени против основната причина за смъртност, свързана с трудовата дейност в ЕС. Целта е да се помогне да бъдат спасени до 100 000 човешки живота през следващите 50 години.

По-ниски граници на излагане  

Границите на експозиция на облъчване работници, тоест максимално количество на вредни химични вещества (обикновено изразени в милиграми на кубичен метър въздух), на които работници могат да се излагат са зададени по следния начин:

 

  • десет химични агента: 1,2-епоксипропан, 1,3-бутадиен, 2-нитропропан, акриламид, бромоетилен, винил бромид, някои хромни (VI) съединения, етилен оксид, хидразин и о-толуидин, плюс огнеупорни керамични влакна; и
  • генериран от процеса прах от кристален силициев диоксид, създаден чрез добив, рязане или раздробяване на материали като бетон, тухли или камъни.

 

Новото законодателство също така преразглежда границите на експозиция за две вещества, които вече са включени в списъка:

 

  • прах от твърда дървесина (получен чрез рязане или пулверизиране на дървесина); и
  • винилхлориден мономер, използван предимно за производство на PVC

 

Работодателите ще трябва да определят и оценят рисковете за работниците, изложени на тези вещества и да предприемат превантивни мерки.

Евродепутатите осигуриха, че Комисията ще трябва да оцени възможността за включване на репротоксичните вещества, т.е. тези, които оказват влияние върху сексуалната функция и репродукцията, в списъка на опасните вещества до първото тримесечие на 2019 г.

Наблюдение и проследяване на здравето  

Освен това, новите правила предвиждат, че националният орган, отговорен за здравното наблюдение на работниците, може да реши, че здравното наблюдение трябва да продължи и след края на експозицията, доколкото е необходимо за опазване на здравето.

Цитат

Докладчикът Марита Улвског (С&Д, Швеция) каза: „Аз съм невероятно щастлива, че ЕС най-накрая успя да преработи директивата за канцерогените и мутагените. Отне повече от 10 години усилия, за да се постигне по-амбициозна програма. Работниците имат нужда да знаят, че са защитени и компаниите не се конкурират въз основа на тяхното здраве. ЕС има нужда от по-силна социална програма и това е добро начало. Ракът е най-голямата причина за смъртност на работното място и ние ще продължим да се борим с него.

Директивата беше приета с 540 гласа „за“ срещу 6 „против“, 119 „въздържал се“. След като бъдат потвърдени от Съвета, новите правила ще бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС и ще влязат в сила 20 дни след публикуването.

Бързи факти

Ракът е водеща причина за смърт на работното място в ЕС. Годишно, 53% от работните смъртни случаи са в следствие на рак, сравнени с 28% заболявания на кръвообращението и 6% респираторни заболявания. Най-често срещаните видове, в следствие на работната среда, са рак на белия дроб, мезотелиом (причинен от излагане на азбестови частици) и рак на пикочния мехур.

Новите правила ще са в полза на работниците в строителния сектор, химическата, автомобилната, дървообработващата и мебелната промишленост, производителите на хранителни продукти и текстил, сектора на здравеопазването и болниците.

Източник: Европейски парламент