еврокомисар Вера Йоурова (Правосъдие, потребители и равнопоставеност между половете)

 

Европейската комисия дава началото на проява под надслов „Правата на жените в смутни времена“, актуална тема, избрана за тазгодишния колоквиум за основните права.

Последното проучване на Евробарометър, което също се публикува днес, подчертава, че в държавите от ЕС все още не е постигната равнопоставеност между половете. Комисията обяви, че ще предприеме конкретни действия за преодоляване на разликата в заплащането на мъжете и жените чрез план за действие, който ще бъде изпълнен до края на нейния мандат през 2019 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: “Равнопоставеността между половете е основно право, залегнало в Договорите на ЕС. Трябва да използваме вниманието, което в момента се обръща на тези въпроси в медиите и политиката, за да превърнем принципа в практика. Жените в Европа имат право на равнопоставеност, възможности за реализация и безопасност, но за прекалено много жени тези права остават само на теория. Целта на днешната проява е да се предизвика промяна в поведението и политиките, така че да се подобри животът на европейските граждани.”

Комисарят по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете Вера Йоурова заяви: “Делът на жените на ръководни позиции в политиката и бизнеса продължава да е малък. Жените все още печелят средно 16 % по-малко от мъжете в ЕС. Насилието спрямо жените все още е често срещано явление. В днешното общество подобни неща са несправедливи и неприемливи. Разликата в заплащането на мъжете и жените трябва да бъде премахната, тъй като икономическата независимост на жените е най-добрата им защита срещу насилието.”

В колоквиума участват политици, изследователи, неправителствени организации, журналисти, активисти, предприятия и международни организации, които обсъждат заедно най-добрите начини за насърчаване и защита на правата на жените в ЕС. Сексуалният тормоз, насилието спрямо жените, разликата в заплащането на жените и мъжете и равновесието между професионалния и личния живот са сред основните теми, които ще се обсъждат на двудневния колоквиум.

Проучване на Евробарометър показва разминаване между амбициите и действителността

Резултатите от последното проучване на Евробарометър относно равнопоставеността на жените и мъжете показват, че има още какво да се желае във всички държави — членки на ЕС. Ето някои от най-интересните резултати:

  • Равнопоставеността на жените и мъжете е важна за повечето европейци: 90 % от европейците считат, че насърчаването на равнопоставеността на жените и мъжете е важно за обществото, икономиката и лично за тях.
  • Има нужда от повече жени в политиката: половината от европейците смятат, че би трябвало да има повече жени на постове, свързани с вземането на политически решения, а 70 % от запитаните подкрепят използването на правни мерки, за да се гарантира равнопоставеността между мъжете и жените в политиката.
  • Разпределянето по равно на домакинските задължения и грижите за децата все още не е действителна практика: над 80 % от европейците смятат, че мъжете би трябвало да поемат равен дял от домакинските задължения и да ползват родителски отпуск, за да се грижат за децата си. Въпреки това повечето от запитаните са на мнение, че жените все още прекарват повече време от мъжете в домакинска работа и грижи за децата (73 %).
  • Еднаквото заплащане е от значение: 90 % от европейците заявяват, че е неприемливо жените да получават по-ниски възнаграждения от мъжете, а 64 % смятат, че това може да се промени, ако има прозрачност в заплащането.

План за действие: премахване на разликата в заплащането на жените и мъжете

Възнагражденията на жените в Европа са все още средно с 16,3 % по-ниски от тези на мъжете. Разликата в заплащането на жените и мъжете не е намаляла през последните години и това се дължи до голяма степен на факта, че жените по-трудно си намират работа, работят в по-ниско платени сектори, получават по-малко повишения, прекъсват по-често кариерата си и извършват повече неплатен труд.

За да се реши този проблем, Европейската комисия представя днес план за действие за преодоляване на разликите в заплащането на жените и мъжете за периода 2018—2019 г. Наред с другото, изпълнението на плана за действие от страна на всички заинтересовани страни ще способства за:

– подобряване на спазването на принципа за еднакво заплащане, като се разгледа възможността за изменение на Директивата за равното третиране на мъжете и жените;

– противодействие на отрицателните ефекти, свързани с полагането на грижи, чрез настоятелно призоваване Европейският парламент и държавите членки да приемат бързо предложението от април 2017 г. относно равновесието между професионалния и личния живот;

– преодоляване на „стъкления таван“, като се финансират проекти за подобряване на баланса между половете на ръководни позиции на всички равнища и като се насърчат правителствата и социалните партньори да приемат конкретни мерки за подобряване на баланса между половете при вземането на решения.

Източник: Европейска комисия