Резултат с изображение за European union and western Balkans

На 25 юни 2018 година на Цифровата асамблея в София Европейската комисия стартира програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани.

С нея се цели да се подкрепи преходът на региона към цифрова икономика и да се направят достъпни за всички негови граждани ползите от цифровия преход — например ускорен икономически растеж, повече работни места и по-добри услуги.

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество, заяви: Цифровото пространство по определение няма граници, то обхваща региони и континенти. Целта на днешната (25.06.2018г.) Цифрова асамблея, на която даваме старта на Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани, като продължаваме да следваме ясния ангажимент, заявен от лидерите на ЕС в декларацията за подкрепа, подписана в София на 17 май. Целта на събитието е да се гарантира, че гражданите на региона на Западните Балкани могат в пълна степен да се възползват от предимствата на бързото и неизбежно цифрово преобразуване на света. Участието в Програмата в областта на цифровите технологии ще гарантира, че гражданите разполагат с необходимите умения, за да посрещнат потребностите на новата икономика, и ще спомогне за модернизацията на публичната администрация, повишаването на нивото на киберсигурността, разширяването на свързаността, подобряването на стопанския климат, както и ще гарантира, че гражданите разполагат с необходимите умения, за посрещнат нуждите на новата икономика.

Програма в областта на цифровите технологии за Западните Балкани

Комисията и министрите от шест партньори от Западните Балкани — Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Черна гора, Бившата Югославска република Македония и Сърбия — се ангажират да:

 

  • Инвестират в широколентовата свързаност: Добрата цифрова инфраструктура е особено важна за разгръщането на широколентовия достъп в Западните Балкани. По линия на Рамката за инвестиции в Западните Балкани (WBIF) ще бъдат отпуснати 30 милиона евро под формата на безвъзмездни средства, предназначени за изграждане на инфраструктура за широколентов достъп в региона, за да се мобилизират стратегическите инвестиции и да се насърчи социално-икономическият растеж.За Албания вече беше одобрен пакет за техническа помощ по линия на WBIF като един от първите инвестиционни пакети.

 

  • Увеличават нивото на киберсигурността, доверието и цифровизирането на промишлеността: ЕС и Западните Балкани имат обща цел да подобрят сигурността и доверието онлайн. Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани ще подкрепи изграждането на капацитет в областта на доверието, сигурността и цифровизирането на промишлеността в Западните Балкани, така че да се гарантира, че всички сектори се възползват от иновациите в цифровите технологии.

 

  • Укрепват цифровата икономика и общество Програмата в областта на цифровите технологии ще подпомогне електронното управление, електронните обществени поръчки, а също и инструментите на електронното здравеопазване и ще повиши цифровите умения на гражданите. Това ще бъде постигнато чрез подкрепа на ангажирането и представянето на Западните Балкани в инициативите и събитията на ЕС. Сред тях е и срещата „Startup Europe Summit 2018“ в София, която дава възможност на стартиращи предприятия от региона да се свържат с големите европейски центрове и да работят в мрежа с тях; допускането на студенти и млади хора от Западните Балкани до участие в проекта за стажове „Цифрова възможност“, за да могат непосредствено да участват в обучения в областта на цифровите технологии; също и отварянето на инициативата „Европейска седмица на програмирането“ за участие на всички партньори от Западните Балкани, с което в региона ще бъдат поощрени уменията за програмиране и цифровата грамотност.

 

  • Стимулират научноизследователската дейност и иновациите: Програмата в областта на цифровите технологии ще помогне да се създадат национални научно-изследователски структури и да се разработят съвременни цифрови инфраструктурни съоръжения в Западните Балкани и ще ги интегрира в нововъзникващото цифрово европейско научноизследователско пространство. Тези дейности ще осигурят обучение на световно равнище за ново поколение научни работници и инженери и ще насърчат междудисциплинарното сътрудничество.

 

Следващи стъпки

Като има предвид мащаба на необходимите инвестиции, Комисията се ангажира да си сътрудничи тясно с всички партньори и с властите от Западните Балкани с цел да се проучат начините за финансиране и координирано изпълняване на програмата в областта на цифровите технологии.

Инициативата за диалог между ЕС и Западните Балкани в областта на информационните и комуникационните технологии, създадена съвместно с партньорите от Западните Балкани, ще има за задача да наблюдава изпълнението на Програмата в областта на цифровите технологии.

Контекст

Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани е резултат от общите усилия на шестте партньора от Западните Балкани и Европейската комисия. Тя беше представена на 6 февруари 2018 г. като една от шестте приоритетни инициативи в съобщението „Надеждна перспектива за разширяване и засилен ангажимент на ЕС за Западните Балкани“. Ангажиментът за стартиране на Програмата в областта на цифровите технологии беше обявен по време на срещата на върха за Западните Балкани в областта на цифровите технологии, състояла се през април тази година, на който беше оповестена и пътна карта за понижаване на таксите за роуминг между държавите от ЕС и партньорите от Западните Балкани.

На срещата на върха в Триест през юли 2017 г. държавните ръководители от Западните Балкани се ангажираха с цифровата интеграция като един от четирите компонента на Многогодишния план за действие за регионалната икономическа област.

За повече информация

Съобщение за медиите: Стратегия на ЕС за Западните Балкани

Съобщение за медиите: Среща на върха ЕС—Западни Балкани: подобряване на свързаността и сигурността в региона

Изявления в подкрепа на Програмата в областта на цифровите технологии за Западните Балкани

ЕС и Западните Блакани, политика за съседство и преговори за разширяване

Съобщение за медиите: Среща на върха ЕС—Западни Балкани: подобряване на свързаността и сигурността в региона

Съобщение за медиите: Стратегия на ЕС за Западните Балкани

Страница за Западните Балкани на Службата за външна дейност

 

Източник:  Представителство на ЕК в България