Депутатите са на път да одобрят уеднаквяване на санкциите за пране на пари и затягане на контрола върху преноса на пари през граница.

Хармонизирани правила срещу прането на пари

Според оценки криминалната дейност генерира 110 млрд. евро доходи всяка година, което се равнява на около 1% от БВП на ЕС. Тези средства могат да бъдат използвани и за финансиране на терористична дейност.

Прането на пари е криминално престъпление във всички страни от ЕС, но дефинициите и санкциите се различават. Това се използва от престъпните групи, които насочват дейността си към страните с по-меки наказания.

Новите правила срещу прането на пари имат за цел да уеднаквят определенията за криминални престъпления и санкциите срещу пране на пари, включително за печалби от киберпрестъпления. Те също така улесняват сътрудничеството между правосъдните органи от различни държави.

Промените в директивата „целят да затворят дупките между националните законодателства, които облагодетелстваха престъпниците, и да осигурят нов инструмент за по-ефективна борба на европейско ниво с организираната престъпност. Ние осигуряваме на правораздавателните органи стабилен инструментариум, за да лишим престъпниците от най-важния им актив: парите“, заявява авторът на доклада Игнацио Корао (ЕСПД, Италия).

Контрол върху парите в наличност на границите на ЕС

Парламентът ще гласува също така по изменения в правилата за преноса на пари през външните граници на ЕС. Разпоредбите задължават всеки, който влиза или излиза от ЕС, да декларира, ако пренася повече от 10 000 евро в брой.

С новите промени се разширява определението за пари в брой, като вече ще се включват и предплатени карти, както и силно ликвидни стоки като златото. Непридружени парични средства, изпратени като товар или пратка, също ще трябва да се декларират. Наказанията за нарушения се определят от държавите членки, но трябва да бъдат ефективни, съразмерни и да възпират.

„Ние трябва да направим така, че точните хора да имат достъп до точните данни. С този регламент стана ясно, че едно европейско звено за финансово разузнаване би улеснило разследванията на транснационални престъпления от националните звена“, заяви съавторът на доклада на ЕП Мади Делво (С&Д, Люксембург).

Ако са налице индикации за престъпна дейност, властите ще имат право да проследяват движението и да задържат парични средства в брой, дори когато техният размер е под прага от 10 000 евро.

„Ние актуализираме инструментите, с които разполагат правораздавателните органи, за да могат те да проследяват по-добре парите в движение. В същото време правим така, че мерките да бъдат пропорционални и да зачитат основните свободи на гражданите“, посочва другият съавтор на доклада Хуан Фернандо Лопес Агилар (С&Д, Испания).

Двата доклада (за прането на пари и за парите в брой) ще бъдат разисквани в пленарна зала във вторник вечер и ще бъдат гласувани в сряда.

 

Източник: Европейски парламент