African Alliance

 

Европейската комисия предлага нов „Алианс Африка — Европа за устойчиви инвестиции и работни местаТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••“ с цел значителен тласък на инвестициите в Африка, засилване на търговията, създаване на работни места и инвестиране в образование и умения. Днешният пакет се основава на ангажиментите, поети на срещата на върха(link is external)Търсене на налични преводи за тази връзкаEN••• между Африканския съюз и Европейския съюз, състояла се през ноември миналата година в Абиджан, на която двата континента се споразумяха да укрепят своето партньорство. В него се определят основните направления на действията за по-амбициозна икономическа програма на ЕС и африканските му партньори.

Днешното предложение показва ангажимента за укрепване на партньорството между Африка и ЕС и очертава редица ключови действия, които включват:

 •     увеличаване на стратегическите инвестиции и засилване на ролята на частния сектор, по-специално чрез понижаване на риска при инвестиционните проекти посредством съчетаването на безвъзмездни средства и заеми и предоставянето на гаранции;
 •     инвестиране в хората, като се инвестира в образование и умения, на равнището на континента и на национално равнище, за да се повишат пригодността за заетост и съответствието между уменията и работните места, в т.ч. стипендии и програми за обмен, по-специално чрез „Еразъм+“;
 •     подобряване на бизнес средата и инвестиционния климат, по-специално чрез засилване на диалога с африканските партньори и подкрепа на техните реформи в тази област;
 •     разгръщане на пълния потенциал на икономическата интеграция и търговията: дългосрочната перспектива — въз основа на реализирането на Африканската континентална зона за свободна търговия — е създаването на всеобхватно междуконтинентално споразумение за свободна търговия между ЕС и Африка. В подготовка на това, като градивни елементи, благоприятстващи Африканската континентална зона за свободна търговия, следва да се използват в най-голяма степен споразуменията за икономическо партньорство, споразуменията за свободна търговия, споразуменията за асоцииране, включително задълбочените и всеобхватни зони за свободна търговия, които се предлагат за държавите от Северна Африка, както и други търговски режими с ЕС;
 •     мобилизиране на значителен пакет от финансови ресурси, отразено по-специално в амбициозното предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка на ЕС относно външното финансиране, в рамките на което Африка се изтъква като приоритетен регион.

Очаквани резултати

Алиансът ще доведе до конкретни резултати, като например създаването на до 10 милиона нови работни места през следващите 5 години. С финансовата подкрепа на ЕС, мобилизирана до 2020 г.:

 •     35 000 студенти и преподаватели от Африка ще се възползват от „Еразъм+“ до 2020 г. Други 70 000 ще се възползват до 2027 г., достигайки общо 105 000 за период от десет години;
 •     750 000 души ще получат професионално обучение с цел придобиване на умения
 •     30 милиона души и дружества ще имат достъп до електричество благодарение на привлечените с помощта на ЕС инвестиции във възобновяема енергия и увеличаването на производствените мощности с 5 GW;
 •     24 милиона души ще имат достъп до пътища, проходими през всички сезони, благодарение на привлечените от нас инвестиции в транспортна инфраструктура;
 •     очаква се в Африка да бъдат създадени 3,2 милиона работни места в рамките на Плана за външни инвестиции само от инвестиционните програми, насочени към малките и средните предприятия;
 •     единна програма за инвестиции от Плана за външни инвестиции ще създаде 800 000 работни места благодарение на гаранция в размер на 75 милиона евро.

През идните месеци ще бъдат организирани консултации и диалог с африканските партньори за съвместно определяне на приоритетите и предприемане на по-нататъшни действия. Алиансът ще вземе предвид различията в африканския континент и специфичните особености на всяка държава, включително договорните отношения на страните от Северна Африка чрез техните споразумения за асоцииране и опита им от сътрудничеството с ЕС чрез европейската политика за съседство.

 

Източник: Европейска комисия