Евродепутатите призовават за по-добра защита на правата на малцинствата

>

Резултат с изображение за minority rights European union ecЕвродепутатите призовават Европейската комисия да изготви директива за минимални стандарти за малцинствата в Европа, която да съдържа измерими етапни цели и мерки за прекратяване на дискриминацията от страна на държавите членки.

В незаконодателна резолюция, приета във вторник с 489 гласа „за“, срещу 112 гласа „против“ и 73 гласа „въздържал се“, евродепутатите призовават за общо определение на малцинства и препоръчва приемането на определението, залегнало в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ).

Евродепутатите подчертават, че държавите на ЕС трябва да гарантират равни културни, езикови и образователни права на националните малцинства, които представляват 8% от гражданите на ЕС. В резолюцията те подчертават нуждата от реформа на системата на ЕС за защита на малцинствата, която трябва да бъде съпроводена от оценка на политиките в държавите членки в тази област.

Правата на ромското население

Резолюцията изразява дълбока загриженост от броя на ромите без гражданство в Европа, които често биват маргинализирани. Евродепутатите призовават държавите членки да сложат край на случаите с липсата на гражданство на тази малцинствена група, за да гарантират, че те могат да се ползват с основните си човешки права.

Защита и популяризиране на малцинствените езици

Евродепутатите подчертават важността на защитата и популяризирането на регионалните и малцинствените езици. Около 10% от населението на ЕС понастоящем говори малцинствен език. Текстът насърчава Европейската комисия и държавите членки да предприемат мерки, които да гарантират, че регионалните и малцинствени езици са представени в учебните програми и медиите.

Цитати

Докладчикът Jozsef Nagy (ЕНП, Словакия) коментира „Нашата най-важна цел е да намалим речта на омразата и проблемите, които произтичат от нея. Всички европейски граждани трябва да могат да използват майчиния си език без страх на улицата и на обществените места. Искаме да изградим мостове между културата на мнозинството и на малцинствата, така че те да се приемат и подкрепят взаимно. ЕС трябва да зачита своето езиково и културно разнообразие”.

 

Източник: Европейски парламент