Комисията бе сформирана през юли 2017 г., за да направи оценка на слабостите в европейския отговор на тероризма. Заключенията и препоръките на депутатите ще бъдат дискутирани на пленарното заседание през декември.

Сътрудничество и споделяне на информация

Тези, които подготвят терористични актове, често оперират в няколко страни едновременно. Това налага координирани действия и обмен на данни от страните в ЕС – области, в които все още има какво да се желае.

„Все още има пропуски в обмена на информация между държавите членки, технически пропуски в оперативната съвместимост“, заявява Моника Холмайер (ЕНП, Германия), съавтор на доклада на комисията. „Ако искаме да засилим обмена на информация, правомощията на Европол и Евроджъст трябва да бъдат засилени и те да бъдат използвани като информационни центрове“, добавя тя.

Другият съавтор на доклада Хелга Стивънс (ЕКР, Белгия) отбелязва проблема с криптираните съобщения в социалните мрежи и с липсата на технически умения у малките страни да преодолеят защитата. „Аз предлагам да дадем на Европол правомощия да се специализира в декриптиране, за да могат те да окажат съдействие на страните членки. Това би дало на следователите и на полицията достъп до съобщения в WhatsApp и Messenger например“.

По-добра защита на външните граници

Слабости в граничния контрол улесняват проникването на опасни хора на европейска територия. Докладът приканва страните в ЕС да инвестират в съвременно информационно оборудване, за да направят възможни проверките в бази данни и да гарантират, че тези бази данни са съвместими и могат да обменят информация. Освен това депутатите подчертават нуждата от използване на биометрични данни за идентификация.

Предотвратяване на радикализацията

Екстремистки послания в социалните медии, книги и видеоматериали са сред основните подбудители към тероризъм и други престъпления, основани на омразата. Затова депутатите обръщат особено внимание на мерките срещу радикализацията.

Докладът призовава за законодателство, заставящо компаниите да свалят публикации, призоваващи към тероризъм, до един час от публикуването им и да докладват редовно за подобни случаи.

Хелга Стивънс предлага също така създаването на списък на хора, проповядващи омраза, тъй като към момента те могат да действат необезпокоявани, ако се преместят от една страна от ЕС в друга.

Прекъсване на финансовите потоци

Подготовката на терористични актове често изисква средства, които се набавят чрез контрабанда или по други сенчести начини. Затова депутатите призовават за по-добро проследяване на произхода на антики и творби на изкуството, особено от конфликтни зони, както и за идентифицирането на ползватели на електронни портфейли, предплатени карти, платформи за набиране на средства онлайн и системи за мобилни плащания.

Друг аспект на проблема е финансирането на джамии и религиозни институции, особено ако то идва от авторитарни страни. „Всички религиозни институции следва да бъдат прозрачни и да могат да покажат откъде идва финансирането им“, заявява Хелга Стивънс.

Други мерки

Депутатите подчертават нуждата от засилване на мерките за защита на важна инфраструктура като електрическата мрежа и газопроводи. Те също така се обявяват за затягане на контрола срещу незаконния трафик на оръжия и за ограничаване на покупките на химически вещества, които могат да се използват за производството на експлозиви.

Текстът призовава и за защита на правата на жертвите на тероризъм, включително правото им на компенсации.

Източник: Европейски парламент