Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане работата на Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент.Чукчето на председателя на Европейския парламентНастоящата открита процедура включва три обособени позиции: експертни познания по регулаторни и политически въпроси в областта на съдебното сътрудничество по граждански въпроси (обособена позиция 1), дружествено право (обособена позиция 2) и право на интелектуална собственост (обособена позиция 3).

Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане на работата на Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент, като ѝ осигурява възможност да поръчва проучвания, брифинги, подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти и т. н. в нейните сфери на компетентност.

С помощта на рамковия договор за услуги експертните консултации ще бъдат предоставени във вид на документи с различен обем, осигурени при специално поискване, в рамките на ограничен и определен времеви период. В допълнение към писмената консултация, рамковият договор за услуги също така ще включва свързани услуги, като присъствие на срещите на Комисията и презентации от водещи експерти, или подкрепа за събития на Европейския парламент от външни експерти, когато е уместно. Доставчиците на услуги носят собствена научна отговорност за резултатите от своята работа.

Оферти могат да бъдат подавани за всички обособени позиции. Критериите за подбор са подробно указани в документацията за обществената поръчка. Допълнителна информация може да бъде получена от мястото за контакт, посочено в тръжната документация, а офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени до мястото за контакт. Прогнозната обща стойност на обществената поръчка, без да се включва ДДС, е 3 000 000 EUR.

Цената не е единственият критерий за възлагане. Всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка. Продължителността е 60 месеца и подлежи на подновяване. Офертите или заявленията за участие могат да бъдат подавани на всички 24 официални езика в ЕС до 18 февруари 2019 г.