Евродепутатите направиха преглед на различните нива на европейска интеграция между държавите членки, често наричана Европа „à la carte”, „променлива геометрия“, „Европа на различни скорости“ или „първа и втора класа членство“. Те също представиха редица предложения, така че различията да работят в полза на европейския проект, вместо да го застрашават.
Гъвкавост, не фрагментиране

Евродепутатите са на мнение, че диференциацията е съвместима с европейската интеграция, тъй като понякога е необходима, за да се започнат нови европейски проекти и да се даде необходимата гъвкавост за движение напред. Те обаче отказват да гледат на диференциацията „като иновативен начин за бъдещето на ЕС“ или като „стратегически приоритет“.
Всякакъв вид диференцирана интеграция, договорена между държавите членки, трябва да се разглежда само като прагматична, „най-добра втора опция“, отворена за всички държави членки и временна стъпка по пътя към по-ефективно и интегрирано изграждане на политиките на ЕС. Във всеки случай, тя не трябва да подкопава „процеса на създаване на все по-тесен съюз“ или да доведе до „първа и втора класа членство“ Евродепутатите предупреждават срещу риска от политическа и институционална фрагментация и прекалената сложност на процеса на вземане на решения, които са породени от диференциацията и правят системата на ЕС трудно разбираема за гражданите.
По-ниско ниво на диференциация в бъдещ договор

Може да се наложи преразглеждане на Договорите, за да се внесе ред в текущия вид и обхват на диференциацията. Това трябва да доведе до:

  • прекратяване на практиките на неучастие и изключване от правото на ЕС (евродепутатите смятат, че Брекзит може да бъде възможност да се премине към модела на „избор“)
  • членовете са задължени да спазват изцяло първичното право на ЕС във всички области на политиката
  • ппълно спазване на основните ценности на ЕС и принципите на правовата държава, без възможност за диференциация между страните в тази област
  • страните, които не могат или не желаят да се ангажират с пълното спазване на първичното право на ЕС, ще имат достъп до „някаква форма на партньорство“ с ЕС

Незаконодателната резолюция беше подкрепена от 446 гласа „за“ срещу 138 гласа „против“ и 19 „въздържал се“.

Цитати

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Понятието диференцирана интеграция не е политически неутрално и може да бъде интерпретирано като легитимиране на идеята за Европа на две скорости. Смисълът на ЕС е държавите членки да вървят заедно към общите си цели и заедно да се справят с проблемите. Диференцираната интеграция не помага на икономически по-слабите държави, а напротив, създава още по-голяма пропаст и възможност за задълбочаващи се дискриминационни процеси – т.е. икономически силните да отхвърлят слабите, но в друг аспект, а когато е необходимо, да претендират, че са едно.

Гражданите на ЕС трябва да се чувстват равни, а не да се разделят на център и периферия, на първокласни и второкласни държави членки и да се прилагат двойни стандарти“.

Бързи факти

Интеграцията в ЕС може да се различава по скорост, териториален обхват и степен, и може да покрива различни законови форми:

Начинът, по който се гледа на диференциацията, варира значително спрямо националния контекст. Тя може да бъде позитивна и да се възприема като възможност за по-бърз напредък в интеграцията, или отрицателна, като път към създаване на първа и втора класа членство.

Източник: Европейски парламент