В доклад, който прави оценка на напредъка, постигнат от Босна и Херцеговина по пътя на страната към евентуално присъединяване към ЕС, Европейският парламент отбелязва, че от средата на 2017 г. се наблюдава значително забавяне в приемането на свързаните с ЕС промени въпреки ангажимента на страната към Програмата за реформи.

Членовете на ЕП остават загрижени и от широко разпространената корупция в Босна и Херцеговина, извадена на показ от общите избори, проведени на 7 октомври миналата година, както и от предшестващата ги предизборна кампания, която отново бе доминирана от етно-националистическата реторика и твърде съсредоточена върху проблемите, свързани с разногласията, основани на миналото, вместо да предлага решения на ежедневните проблеми на гражданите на страната.

Евродепутатите също така категорично подчертават необходимостта от бързото формиране на Палатата на народа в съответствие с решенията на конституционния съд на страната, като същевременно наблягат на това, че функциониращите демократични институции, включително парламентът, са предпоставка за напредъка на процеса на интеграция в ЕС.

Корупция, прославяне на военните престъпления и икономическа реформа

Европейският парламент също така:

  • подчертава отново необходимостта Босна и Херцеговина да продължи с конституционните, политически и изборни реформи, за да превърне страната в напълно ефективна, приобщаваща и функционална държава, основана на върховенството на закона;
  • изисква категорични усилия от страна на делегатите в Босна и Херцеговина да постигнат окончателно съгласие относно процедурните правила на Парламентарния комитет по стабилизиране и асоцииране ЕС – Босна и Херцеговина (ПКСА), което преди това беше невъзможно поради опити за въвеждане на етническо блокиране в правилата за гласуване на ПКСА;
  • отбелязва решението на Централната избирателна комисия (ЦИК) относно разпределението на местата в Платата на народа на Федерацията, прието на 18 декември 2018 г. и призовава всички политически участници да се справят с останалите правни пропуски в Закона за изборите в Босна и Херцеговина по систематичен начин;
  • остава загрижен от широко разпространената корупция в Босна и Херцеговина и продължаващите различния между декларираната политическа воля за борба с нея и липсата на конкретни резултати;
  • припомня на всички политически лидери и институции в Босна и Херцеговина, че те носят отговорността да оценят обективно военновременните събития и изразява съжаление за всякакъв вид възхваляване на лица, осъдени за престъпления срещу човечеството;
  • изразява съжаление относно липсата на напредък по отношение на свободата на изразяване и независимостта на медиите, като подчертава, че производството и излъчването на телевизионно и радио съдържание на всички официални езици в Босна и Херцеговина би допринесло за опазването на културното многообразие на страната;
  • признава, че въпреки че страната все още е на ранен етап от създаването на функционираща пазарна икономика, Босна и Херцеговина е постигнала известен напредък по отношение на икономическото развитие и конкурентоспособността.

Накрая депутатите подчертават, че кандидатурата на Босна и Херцеговина за членство в ЕС представлява стратегически избор и ангажимент за напредък към ЕС.

Докладът беше приет с 468 гласа „за“ срещу 123 гласа „против“ и 83 „въздържал се“.

Източник: Европейски парламент