Бюджет на ЕС за 2020 г.: В своето предложение Комисията поставя акцент върху работните места, растежа и сигурността

>

budget-banner

В рамките на текущия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2014—2020 г. това е седмият и последен бюджет и той функционира според зададените в посочения дългосрочен бюджет ограничения. Предназначен е за оптимизиране на финансирането за съществуващите програми, както и за новите инициативи, и за повишаване на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.

Гюнтер Йотингер, европейски комисар, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, заяви: Проектът за бюджета на ЕС за 2020 г. е последното бюджетно предложение на Комисията „Юнкер“. То има за цел продължаването на подкрепата за приоритетите на ЕС — работните места, растежа, младите хора, изменението на климата, сигурността и солидарността — и подготовката на прехода към следващия бюджетен цикъл. Приканвам Съвета и Парламента да постигнат своевременно споразумение, което ще осигури стабилност за бъдещето на ЕС.

Що се отнася до предложението на Комисията, парите по бюджета за 2020 г. ще отидат за следните приоритетни области: конкурентоспособната икономика и младите хора, засилването на сигурността и солидарността в ЕС и извън него, както и изменението на климата.

21 % от общия предложен бюджет за 2020 г. ще бъдат използвани за справяне с изменението на климата. Това е в съответствие с амбициозната цел за изразходване на 20 % от текущия дългосрочен бюджет на ЕС за дейности, насочени към борбата с изменението на климата.

Инвестиране в конкурентоспособна икономика и в младите хора

Над 83 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения ще дадат тласък на икономическия растеж, на европейските региони и ще помогнат на младите хора. От тях:

1) 13,2 милиарда евро за научни изследвания и иновации в цяла Европа в рамките на „Хоризонт 2020“ — най-големият и последен транш от програмата на ЕС за научни изследвания и иновации (+6,4 % в сравнение с 2019 г.) — включително пилотната фаза на Европейския съвет по иновациите в подкрепа на водещи новатори, малки предприятия и учени с потенциал за бърз растеж в Европа и в световен мащаб;

2) 2,8 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм +“;

3) 117 милиона евро за инициативата за младежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е високо (с което общото финансиране за ИМЗ за периода между 2014 г. и 2020 г. става 4,5 милиарда евро);

4) 1,2 милиарда евро (+75 % спрямо 2019 г.) за европейската навигационна спътникова система „Галилео“, за да може тя да продължи да разширява присъствието си на пазара и от сегашните 700 милиона потребители да достигне до 1,2 милиарда потребители в света до края на 2020 г.;

5) 255 милиона евро за Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP), за да се насърчат европейските предприятия да работят заедно за разработване на отбранителни продукти и технологии. EDIDP позволява да се изпробва сътрудничеството в областта на отбраната на равнището на ЕС в рамките на текущия бюджетен период, докато започне да действа истински Европейски фонд за отбрана от 2021 г. нататък.

Засилване на сигурността и солидарността в ЕС и извън него

Много от предизвикателствата, пред които е изправена Европа, са трансгранични. ЕС многократно използва всички възможности за гъвкавост в бюджета, за да отговори на бедствия, да се справи с предизвикателствата на миграцията и да засили външните граници на ЕС. Чрез мобилизиране на различни инструменти бюджетът на ЕС за 2020 г. ще продължи да инвестира в солидарност и сигурност в Европа и извън нея:

1) 420,6 милиона евро (+34,6 % спрямо 2019 г.) за Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) след постигнатото през март 2019 г. от Европейския парламент и Съвета политическо споразумение да се създаде постоянен корпус от 10 000 гранични служители до 2027 г.;

2) 156,2 милиона евро за новата програма rescEU (модернизиране на съществуващия механизъм за гражданска защита на ЕС), с цел да се отговори по-добре на земетресения, горски пожари и други бедствия. Това ще помогне да се изгради резерв от способности за реагиране на равнището на ЕС, например противопожарни самолети и хеликоптери, както и капацитет за спешна медицинска помощ;

3) 560 милиона евро за нуждаещите се в Сирия, както и за бежанците и приемните им общности в региона. Това е бюджетният отговор на ангажимента, поет на конференцията „Брюксел III“ през 2019 г. по отношение на бъдещето на Сирия (в бюджета на ЕС за 2019 г. вече се предвижда финансиране за Сирия в размер на 2,01 милиарда евро);

4) Продължаване на подкрепата за разработването на системата за влизане/излизане, системата на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им, за подобрената Шенгенска информационна система и Европейския фонд за устойчиво развитие, с общата цел за повишаване на оперативната съвместимост на информационните системи на ЕС, за да се осигури безопасността на гражданите на ЕС.

Бюджет, позволяващ постигането на резултати

Ключов приоритет за Комисията е да гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС създава добавена стойност за гражданите на ЕС. Това е и една от основните цели на предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г.

Заедно с проекта на бюджет днес Комисията публикува преглед на изпълнението за всяка от програмите, финансирани от бюджета на ЕС. Прегледът показва, че чрез бюджета на ЕС се постигат конкретни резултати за хората в ЕС и извън него.

Контекст 

Проектът на бюджет на ЕС за 2020 г. включва две суми за всяка програма, която подлежи на финансиране — поети задължения и плащания. „Поети задължения“ означава финансирането, за което могат да се сключат договори през дадена година; „плащания“ — действително изплатените суми. Предложеният бюджет на ЕС за 2020 г. възлиза на поети задължения за 168,3 милиарда евро (+1,3 % в сравнение с 2019 г.) и плащания за 153,7 милиарда евро (+3,5 % в сравнение с 2019 г.).

Бюджетът на ЕС е основно бюджет за инвестиции. Той възлиза приблизително на 1 % от БНД на ЕС и представлява около 2 % от всички публични разходи в ЕС. С него се цели да се допълнят националните бюджети и да се изпълнят приоритетите, за които са постигнали съгласие всички държави — членки на ЕС.

Бюджетът на ЕС за 2020 г. е последният бюджет в рамките на текущата многогодишна финансова рамка, която обхваща периода между 2014 г. и 2020 г. Предложението се основава на предположението, че Обединеното кралство ще участва пълноценно в изпълнението и финансирането на бюджета на ЕС за 2020 г., сякаш е държава членка.

Комисията публикува предложенията си за следващия дългосрочен бюджет на ЕС — а именно между 2021 г. и 2027 г. — през пролетта на 2018 г. Бюджетът за 2020 г. и дългосрочният бюджет ще бъдат договорени паралелно между държавите членки и новоизбрания Европейски парламент.

За повече информация

– Проектобюджет на ЕС за 2020 г. — Въпроси и отговори

– Документи във връзка с проекта за бюджет на ЕС за 2020 г.

– Преглед на изпълнението на програмите (2018 г.)

– Информационен документ — Проектобюджет на ЕС за 2020 г.

– Информационен документ – Преглед на изпълнението на програмите

– Предложение на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС

– Годишният бюджет на ЕС накратко 

Източник: Европейска комисия