Airbnb сътрудничи на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, като подобрява начина, по който представя офертите си

>

Днес, 11 юли 2019 г., Европейската комисия обяви, че в резултат на преговорите с Airbnb, платформата е подобрила и изяснила напълно начина, по който представя офертите за настаняване на потребителите и тези оферти сега съответстват на стандартите, определени в правото на ЕС за защита на потребителите. Промените са в отговор на призива на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС от юли 2018 г.airbnb

Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, заяви: За тази лятна ваканция европейските граждани ще получат наистина това, което виждат, когато резервират своите почивки. Сравняването и онлайн резервацията на хотел или друго настаняване ускориха и улесниха този процес за потребителите. Сега потребителите могат да бъдат уверени, че цената, която виждат на първата страница, ще бъде цената, която действително плащат. Много съм доволна, че от Airbnb проявиха готовност за сътрудничество с Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите, за да се подобри начинът, по който функционира тяхната платформа. Очаквам и други платформи да последват този пример.

Airbnb разгледа всички искания, отправени от Европейската комисия и националните органи за защита на потребителите, водени от норвежкия орган за защита на потребителите, да приведат своите практики и условия за ползване в пълно съответствие с правилата на ЕС за защита на потребителите.

Основните подобрения и промени са следните:

   – При търсения на жилищно настаняване с избрани дати потребителите виждат общата ценана страница с резултати, включително всички приложими задължителни налози и такси(като например такси за обслужване, почистване и местни данъци). Понастоящем няма изненадващи задължителни такси, фигуриращи в страниците на по-късен етап;

– Airbnb ясно разграничава дали дадена оферта за настаняване е пусната на пазара от домакин, който е частно лице, или от професионалист;

– Airbnb предоставя на своя уебсайт леснодостъпна връзка към платформата за онлайн решаване на спорове и цялата необходима информация във връзка с уреждането на спорове.

От Airbnb също така преразгледаха своите условия за ползване на услугата, в които:

   – поясняват, че потребителите могат да заведат дело срещу Airbnb в съдилищата в своята страна на пребиваване;

– зачитат основните законни права на потребителите да завеждат дело срещу домакина в случай на телесно увреждане или други щети;

– се задължават да не променят едностранно реда и условията, без предварително ясно да информират потребителите и без да им дадат възможност да анулират договора.

Контекст

Мрежата за сътрудничество между националните правоприлагащи органи в областта на защитата на потребителите извърши съвместна оценка на практиките и условията за ползване на услугите на Airbnb с посредничеството на Европейската комисия и с водещата роля на норвежкия орган за защита на потребителите (Forbrukertilsynet). Началото на тази дейност бе поставено през юли 2018 г.

Регламентът на ЕС за сътрудничество в областта на защитата на потребителите свързва националните органи за защита на потребителите в общоевропейска мрежа за правоприлагане. Въз основа на това национален орган в една държава от ЕС може да поиска съдействие от други органи в друга държава от ЕС, за да се сложи край на трансгранично нарушение на правото на ЕС за защита на потребителите.

Сътрудничеството може да бъде задействано за изпълнението на различни законови актове на ЕС в областта на защитата на потребителите, като например Директивата за нелоялните търговски практикиДирективата относно правата на потребителите или Директивата относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

За повече информация

Повече информация за промените в Airbnb и правоприлагането в областта на защитата на потребителите

Информационен документ с промените в Airbnb

Съобщение за медиите относно срещата с Airbnb — септември 2018 г.

Съобщение за медиите относно действията срещу Airbnb — юли 2018 г.

Източник: Европейска комисия