На 07 октомври 2019 г. Комисията публикува индекса за регионална конкурентоспособност за 2019 г. и проучване на Евробарометър относно регионалната политика. Те ще помогнат на органите в държавите членки, които отговарят за изготвянето на бъдещите програми по политиката на сближаване за бюджетния период на ЕС 2021—2027 г., да правят оценка на общественото мнение, определят регионалните ресурси и насочват по-добре инвестициите.

EU regional Competitiveness Index 2019

Европейският парламент и държавите членки обсъждат понастоящем следващия бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г. и бъдещата политика на сближаване. Успоредно с това Комисията започна дискусия с всички държави от ЕС относно приоритетите на бъдещите програми в рамките на политиката на сближаване. По този начин инвестициите на ЕС могат да достигнат своето предназначение възможно най-бързо. Индексът за конкурентоспособността и проучването на Евробарометър имат за цел да подпомогнат процеса на подготовка на програмите.

Комисарят по въпросите на европейската политика за съседство, преговорите за разширяване и регионалната политика Йоханес Хан заяви: „Колкото по-рано са готови новите програми по политиката на сближаване, толкова по-скоро средствата от ЕС ще могат да достигнат предназначението си. Комисията активно подпомага държавите членки при разработването на техните програми и публикуваните днес данни за индекса за регионална конкурентоспособност и проучването на Евробарометър дават полезна информация за това накъде могат да бъдат насочени публичните и преките инвестиции на ЕС.“

Индекс за регионална конкурентоспособност на ЕС за 2019 г.

Индексът за регионална конкурентоспособност, който се актуализира на всеки три години, дава възможност на регионите да следят и оценяват своето развитие във времето и спрямо други региони.

Неговият интерактивен уеб инструмент позволява на създателите на политики и гражданите да следят показателите на своя регион в областта на иновациите, управлението, транспорта, цифровата инфраструктура, здравеопазването или човешкия капитал. Като помага на регионите да определят своите силни и слаби страни и да насочват публичните си инвестиции, индексът може да бъде много полезен при подготовката на новите програми.

Проучване на Евробарометър относно осведомеността и възприемането на регионалната политика от страна на гражданите

Според експресното проучване на Евробарометър относно осведомеността и възприемането на регионалната политика от страна на гражданите по-голямата част от европейците (81 %) смятат, че финансираните от ЕС проекти имат положително въздействие върху тяхното ежедневие, при условие че те наистина са запознати с тези проекти (само 40 %).

Комисията подчерта необходимостта от по-добра комуникация от страна на програмните органи и бенефициерите относно финансираните от ЕС проекти и определи нови изисквания в предложението си за следващата политика на сближаване. Тук спадат комуникационен план за всички програми, дейности в социалните медии и организирането на събития по важните проекти.

Според проучването на Евробарометър повечето респонденти са заявили, че ЕС следва да инвестира повече в образование, здравеопазване или социална инфраструктура (91 %) и в околна среда (90 %), като следва да се акцентира върху регионите с висока безработица (69 %), необлагодетелстваните градски райони (54 %), както и отдалечените и планинските райони (52 %).

Това съответства на политическите приоритети, които Комисията предложи по следващата политика на сближаване, и осигурява ценна информация относно приоритетите на гражданите на национално равнище. Разбивка на отговорите по държави можете да намерите тук.

Контекст

От 29 май 2018 г., когато внесе предложението си за бъдещата политика на сближаване, Комисията оказва подкрепа на държавите членки в процеса на подготовка на програмите, за да могат инвестициите да достигат бързо своето предназначение.

По-специално Комисията изготви голям пакет с мерки за опростяване, специфични за всяка държава насоки за инвестиции (в рамките на европейския семестър) и инструменти като индекса за регионална конкурентоспособност и проучването на Евробарометър относно регионалната политика.

Те са представени в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете (2019 г.), която започва днес в Брюксел.

За повече информация

Индекс за регионална конкурентоспособност на ЕС за 2019 г.

Експресното проучване на Евробарометър № 480 относно осведомеността и възприемането на регионалната политика от страна на гражданите

Източник: Европейска комисия