european counsil_logoВ Официалния вестник на ЕС от 9 декември са публикувани две обяви за свободни позиции за длъжността директор на Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ (ГД ECOMP) и на Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ (DG TREE).

Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Обявление за свободна длъжността директор на Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ – CONS/AD/152/19 TREE 2

Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ (DG TREE) обхваща две дирекции, всяка от които се занимава с конкретна област на политиката.

Дирекция TREE. 2. отговаря за политиката в областта на транспорта, телекомуникациите и енергетиката, включително за техните международни аспекти. Дирекцията координира организацията на заседанията на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика (ТТЕ). Той заседава около четири пъти годишно и се подготвя от Корепер и няколко работни групи, които обсъждат законодателни и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Като директор на Дирекция TREE 2. ще предоставяте съвети за политиката и процедурите на високо равнище, устно и писмено, по Ваша инициатива или при поискване, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, както и на генералния секретар, по всички въпроси на досиетата, които попадат в областта на компетентност на дирекцията; ще участвате в заседания и по целесъобразност – в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате председателството в преговорите и ще гарантирате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейности за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Обявление за свободна длъжността директор на  Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ – CONS/AD/155/19 ECOMP1

Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ (ГД ECOMP) се състои от три дирекции: ECOMP.1 Икономически и финансови въпроси, ECOMP.2 Бюджет, данъци, митнически съюз и политика на сближаване и ECOMP.3 Конкурентоспособност.

Дирекция ECOMP.1 се състои от два отдела: „Икономическа политика, включително Еврогрупа“ (отдел А) и „Финансови услуги“ (отдел Б).

Като директор на Дирекция ECOMP.1 ще предоставяте съвети за политиката и процедурите на високо равнище, устно и писмено, по Ваша инициатива или при поискване, на Европейския съвет, срещите на върха на държавите от еврозоната, Съвета, Корепер и техните председателства, Еврогрупата и нейния председател, както и на генералния секретар, по всички въпроси на досиетата, които попадат в областта на компетентност на дирекцията; ще участвате в заседания и по целесъобразност – в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате ротационното председателство и председателя на Еврогрупата в преговорите и ще осигурявате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на дирекцията.

Ще определяте целите за изпълнение и ще давате своя принос за постигането им чрез установяване на работната програма на дирекцията и чрез осигуряване на подходящо наблюдение на изпълнението ѝ.

Ще отговаряте също за инициирането и упражняването на надзор над дейности за анализ на политиките с оглед на това да давате становища, които да послужат за вземането на решения в областите на компетентност на дирекцията.

Кандидатите трябва да отговарят на следните изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

   – да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;

   – да не са лишени от граждански права;

   – да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

Крайният срок за кандидатстване е 7 януари 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.eu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявленията можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжността директор на Генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ – CONS/AD/152/19 TREE 2 (2.21 MB, PDF)

Обявление за свободна длъжността директор на  Генерална дирекция „Икономически въпроси и конкурентоспособност“ – CONS/AD/155/19 ECOMP1 (2.33 MB, PDF)