Три отворени покани за кандидатстване по програма „Европа за гражданите“

>

Настоящата покана за представяне на предложения обхваща следните направления и мерки по програмата „Европа за гражданите“:

1️⃣ Направление 1: Европейска памет за миналото
2️⃣ Направление 2: Мярка 2.1 „Побратимяване на градове“ Мярка 2.2 „Мрежи от градове“

Заявленията трябва напълно да отговарят на критериите за допустимост, които са общи за всички направления на програмата и са представени по-долу, и на конкретните критерии за допустимост, приложими за всяка мярка, както са описани в Ръководството на програмата.
Кандидатите (понятието „кандидати“ се отнася до кандидатите и партньорите) трябва да са или публични органи, или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност.
Най-малко една държава — членка на ЕС, трябва да е участник в проектите по „Памет за миналото“ и „Побратимяване на градове“ и най-малко две държави членки трябва да участват в проектите „Мрежи от градове“.

EU4citizens-1536x1086

Общият заделен бюджет по настоящата покана за представяне на предложения се предвижда да бъде 17,9 млн. евро.
—Проекти по „Европейска памет за миналото“ 4,1 млн. евро
—„Побратимяване на градове“ 4,8 млн. евро
—„Мрежи от градове“ 5,1 млн. евро

Равнищата на отпусканите безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите, се различават в зависимост от мерките. Подробности са предоставени в Ръководството на програмата „Европа за гражданите.

 Всички посочени по-долу крайни срокове за подаване на заявления изтичат в 17:00 ч., брюкселско време.
— Проекти по „Европейска памет за миналото“ 4 февруари 2020 г.
— „Побратимяване на градове“ 4 февруари 2020 г.
— „Мрежи от градове“ 3 март 2020 г.

Повече информация и помощ ще откриете тук: https://eacea.ec.europa.eu/europe-for-citizens_enhttp://mc.government.bg/page.php?p=46&s=48&sp=565&t=566&z=0