Комисията прие пакет от мерки за банковия сектор, за да насърчи кредитирането на домакинствата и дружествата в целия Европейски съюз. 

European Commission logo

Целта на мерките е да дадат възможност на банките да продължат да отпускат заеми, така че да се подпомогне икономиката и да се смекчат съществените икономически последици, породени от коронавируса. Пакетът включва тълкувателно съобщение относно счетоводните и пруденциалните правни норми на ЕС, както и целенасочени изменения с временен характер на правилата на ЕС за банките.

Благодарение на правилата, въведени след финансовата криза, банките в ЕС днес са по-устойчиви и по-добре подготвени да се справят с икономическите сътресения. В представеното днес съобщение се припомня, че правилата на ЕС дават възможност на банките и надзорните органи да действат по гъвкав, но същевременно отговорен начин по време на икономически кризи, за да подкрепят гражданите и фирмите, в частност малките и средните предприятия. С регламента, който се представя днес, се въвеждат някои целенасочени промени, чрез които да се осигури максимална възможност за кредитните институции да отпускат заеми и да поемат загуби, причинени от коронавирусната пандемия, като същевременно запазват своята устойчивост.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: В момента оказваме на домакинствата и фирмите цялата възможна подкрепа, за да могат да се справят с икономическите последици, причинени от коронавируса. Банковият сектор може да помогне много за реализирането на тези усилия. Възползваме се в пълна степен от възможността за гъвкавост, предвидена в правилата на ЕС за банките, като предлагаме конкретни законодателни промени, за да дадем възможност на банките да поддържат необходимата ликвидност, така че да могат да отпускат на домакинствата и фирмите нужното им финансиране. Скоро ще открия и дискусии на кръгла маса, на които потребителите и фирмите ще могат да се срещнат с представители на финансовия сектор, за да дадем отговор на най-належащите потребности на гражданите и дружествата.

Комисията ще започне съвместна работа с европейския финансов сектор, за да проучи възможностите за разработване на най-добри практики, чрез които гражданите и фирмите допълнително да бъдат подпомогнати. В условията на настоящата криза отговорът на ЕС трябва да бъде координиран, за да се избегне фрагментиране на национално равнище и да се осигурят еднакви условия на конкуренция.

Целенасочени промени в правилата за банките

Днес Комисията предложи няколко „временни решения“ под формата на целенасочени изменения на пруденциалните правила на ЕС за банките (Регламента за капиталовите изисквания) с цел да се осигури максимална възможност за банките да отпускат кредити и да поемат загуби, причинени от коронавируса. Комисията предлага извънредни мерки от временен характер, за да облекчи непосредственото въздействие на събитията във връзка с коронавируса чрез адаптиране на графика за прилагане на международните счетоводни стандарти за капитала на банките, чрез преференциално третиране на публичните гаранции, предоставени по време на настоящата криза, чрез отлагане на датата за прилагане на изискването за буфер на съотношението на ливъридж и чрез промяна на начина, по който някои експозиции се изключват от това съотношение. Комисията също така предлага по-ранна дата на прилагане на няколко от договорените мерки, които стимулират банките да финансират наетите лица, МСП, както и инфраструктурни проекти.

Тълкувателно съобщение

В представеното днес съобщение се потвърждават неотдавнашните изявления в подкрепа на предвидената в счетоводните и пруденциалните правила гъвкавост, каквито отправиха Базелският комитет по банков надзор, Европейският банков орган (ЕБО) и Европейската централна банка, наред с други органи. Комисията насърчава банките и надзорните органи да се възползват от гъвкавостта, предвидена в счетоводните и пруденциалните правни норми на ЕС. Така например в съобщението се потвърждава и се приветства възможността за гъвкавост, предвидена в правилата на ЕС по отношение на законоустановените и частните мораториуми върху погасителните вноски (насоки на ЕБО от 2 април). В съобщението са откроени и областите, в които банките се приканват към отговорни действия, например като се въздържат от разпределяне на дивиденти на акционерите или като възприемат консервативен подход при изплащането на променливи възнаграждения. В представеното днес съобщение се припомнят и начините, по които банките могат да помогнат на предприятията и гражданите чрез предоставянето на цифрови услуги, включително безконтактни и цифрови плащания.

За повече информация

Тълкувателно съобщение на Комисията относно прилагането на счетоводните и пруденциалните правни норми за улесняване на банковото кредитиране в ЕС (Подкрепа за бизнеса и домакинствата в контекста на COVID-19)

Предложение за изменение на Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посреднициТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Регламент (ЕС) № 575/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012

Въпроси и отговори: Действия в отговор на коронавируса: Пакет от мерки за банките за улесняване на кредитирането – Подкрепа за домакинствата и фирмите в ЕС

Източник: Европейска комисия