„Гражданското образование” e част от програмата за обучение в горен курс на средното ни образование. Същевременно почти липсват пособия, които да подкрепят учителите в общуването им с учениците в достъпна за тях форма.

В съдържанието на електронната книга „Гражданско образование“ предоставяме информация за:

– Историята на гражданското образование – от древни времена до съвременността;

– Съвременни образователни системи;

– Модели, техники и методи за преподаване;

– И др.

В настоящата електронна книга предлагаме на педагогическите специалисти да се запознаят с активни инструменти за преподаване и за учене, чието приложение подпомага формирането на активно отношение на младите хора към изучавания материал и темата за гражданското образование в училище.

Може да изтеглите pdf файл тук

Или да го четете под формата на електронна книга тук