Целта на проектът: IMPEU е подобряване на приобщаването на мобилните граждани на ЕС и насърчаване на политическото им участие и  подобряване на капацитета и знанията на държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти относно гражданството на ЕС и свързаните с тях политически права.

Първата фаза на проекта е съсредоточена върху изследванията на най-добрите практики в областта на политиките за политическо приобщаване в целия Европейски съюз. Партньорите по проекта – идентифицират пречките, пред които са изправени мобилните граждани на ЕС, когато претендират за своите права на гражданство. И накрая, те анализират и потребностите от обучение на държавните служители, свързани с политическото участие на мобилните граждани на ЕС.
Това е направено чрез кабинетно и онлайн проучвания, диалози на гражданите и кръгли маси, събиращи политически представители.

Въз основа на това през втората фаза е разработен курс на обучение, основан на потребностите, насочен към държавните служители и съответните национални, регионални и местни експерти. Курсът е достъпен чрез платформа за онлайн обучение, докато допълнителни материали са разработени и за обучителите с цел да улесняват изпълнението на програмата. Необходимата информация за Европейското гражданство е достъпна за граждани, държавни служители, експерти и др., чрез предоставяне на онлайн информационни инструменти и инфо Киоски.

Подроброна информация може да ползвате от:

– Уебсайт на проекта IMPEU: https://www.impeu-project.eu/bg/

– Обучителна платформа на проекта IMPEU: https://mooc-impeu.eu

– Уеб апликация за проекта IMPEU: https://webapp.impeu-project.eu

– Онлайн информационен киоск на проекта IMPEU: https://www.impeu-project.eu/bg/online-info-kiosks-app/

Проектът е финансиран по Програмата „Права, равенство, гражданство“ на Европейската Комисия и е изпълняван от

  • Agenzia per lo Svilupo dell`Empolese Valdelsa (ASEV), Italy
  • Институт за подготовка на служители в международни организации (ИПСМО), България
  • European Citizen Action Service (ECAS), EU-wide organisation
  • Helping Hand NGO (HELPING HAND), Greece
  • Municipality of Vrilissia (MUVRI), Greece
  • Magenta Consultoria Projects Sl (MAGENTA), Spain