С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС. Решенията по процедури за нарушения спрямо България са в следните области:

Ø  Околна среда и рибарство

Комисията призовава 18 държави членки, сред които и България, да приложат различни разпоредби на Регламент (ЕС) № 1143/2014 относно предотвратяването и управлението на въвеждането и разпространението на инвазивни чужди видове. В Европейския зелен пакт и европейската стратегия за биологичното разнообразие за 2030 г. се подчертава колко е важно ЕС да спре загубата на биологично разнообразие чрез опазване на нашите природни обекти и възстановяване на увредените екосистеми до добър екологичен статус. Всички 18 държави членки не са изготвили, приложили и съобщили на Комисията план за действие (или набор от планове за действие) за справяне с най-важните начини за непреднамерено въвеждане и разпространение на инвазивни чужди видове, които засягат ЕС. Освен това България, Гърция и Румъния не са създали система за наблюдение на инвазивните чужди видове, които засягат ЕС, или не са я включили в съществуващата си система.

Комисията също така изпраща мотивирано становище на България за това, че не е транспонирала правилно в националното си законодателство всички елементи на Директивата относно емисиите от промишлеността (Директива 2010/75/ЕС), в която се определят правила за дейностите, които включват предотвратяването или намаляването на емисиите във въздуха, водите и земята и предотвратяването на генерирането на отпадъци. Въпреки че България е транспонирала правилно повечето от разпоредбите на Директивата, съществуват някои аспекти, които не са правилно отразени.

Комисията също настоятелно призовава България да транспонира правилно в националното си законодателство Директивата относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда (Директива 2011/92/ЕС).) През март 2019 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България поради неправилното транспониране на Директивата. България е коригирала някои от проблемите, посочени в писмото, но други остават нерешени.

Ø  Миграция, вътрешни работи и Съюз на сигурност

Комисията реши да открие официални процедури за установяване на нарушение като изпрати официални уведомителни писма на България и още три държави членки, тъй като не са транспонирали правилно някои елементи от правилата на ЕС за борба с тероризма (Директива (ЕС) 2017/541), а именно определението за терористични престъпления и правата на жертвите на тероризъм. Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство до 8 септември 2018 г.

Ø  Данъчно облагане и митнически съюз

Комисията реши да изпрати официално уведомително писмо на България, с което обръща внимание на данъчното третиране на дъщерните дружества, облагани с по-ниски данъци. Данъчното облагане на такива дружества се изисква съгласно Директива (ЕС) 2016/1164 на Съвета. В действащото законодателство, с което се транспонира тази директива в България, е включено неправомерно освобождаване от данъчно облагане на дъщерни дружества (известни също като контролирани чуждестранни дружества), които подлежат на „алтернативни форми на данъчно облагане”. Такова освобождаване не е разрешено съгласно директивата.

Повече информация за всички решения по области на политика ще намерите тук.

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.