sp_courtofjustice_bg

В Официалния вестник на ЕС от 30 март е публикувана покана за подаване на кандидатури за длъжността генерален директор (степен AD 15 – AD 16) на службата за писмени преводи на Съда на Европейския съюз в Люксембург.

Под ръководството на секретаря на Съда на Европейския съюз генералният директор отговаря за управлението на Генерална дирекция „Писмени преводи“. Тази генерална дирекция е службата за юридически преводи на Съда на Европейския съюз. Тя осигурява спазването на езиковия режим в съдилищата, които съставят тази институция, както във връзка с текущата работа по делата, така и във връзка с публикуването на съдебната практика. В службата работят около 900 души, включително над 600 юрист-лингвисти. Използват се и услугите на голям брой сътрудници на свободна практика.

Генералният директор има за задача да ръководи и координира работата на директорите, а също и на началниците на езиковите и функционалните отдели на генералната дирекция. При изпълнението на тази задача той трябва да си сътрудничи ефикасно с другите генерални директори и началници на служби в институцията.

Генералният директор трябва да има необходимите качества, за да ръководи и координира работата на голям административен отдел. Той трябва да притежава отлични организаторски способности и да е в състояние да адаптира структурата на генералната дирекция към промените в съдебната система. Освен това трябва да има отличен усет за отношенията между хората и способност да убеждава и мотивира сътрудниците си.

Службата трябва да се управлява с трайна грижа за приспособяване на методите на работа към нуждите на правораздавателната дейност. Трябва да се запази високото качество на преводите и да се използва всяка възможност за подобряване на производителността, в частност чрез постоянно усъвършенстване на организацията и пълноценна употреба на новите технологии. Генералният директор трябва да е много добре запознат с тях, особено що се отнася до средствата за подпомагане на преводаческата дейност.

Генералният директор трябва да е гражданин на някоя от държавите-членки на Европейския съюз. Предвид естеството на служебните задължения трябва да притежава завършено юридическо образование, удостоверено с диплома от висше учебно заведение.

Изискват се познания и най-малко десетгодишен професионален опит във връзка с изпълнението на функциите. Наличието на професионален опит в областта на управлението на отдел за юридически преводи ще се смята за предимство.

Наред с това се изисква задълбочено владеене на един от официалните езици на Европейския съюз и много добри познания по други два от официалните езици на Съюза. В интерес на службата са необходими добри познания по френски и английски език.

Кандидатурите се подават до секретаря на Съда на Европейския съюз единствено по електронна поща на адрес:

DGT-DIR.GEN@curia.europa.euнай-късно до 29 април 2016 г.

Прилагат се подробна автобиография и всички необходими документи. Заедно с тези документи кандидатите трябва да изпратят и писмено изложение от не повече от пет страници, в което да представят вижданията си за службата. Те също така трябва и да посочат защо смятат, че са подходящи за тази длъжност.