Нови правила за това кой съд урежда имуществени спорове на международни двойки или регистрирани партньорства в случай на развод или смърт

>

Finger art of family during quarrel.  Concept of man and woman c

На 23 юни 2016 година евродепутатите гласуваха нови правила за определяне на това съдилищата на коя държава трябва да разглеждат дела с имуществените последици на международни двойки или регистрирани партньорства в случай на развод или смърт.

Тези правила трябва да сложат край на паралелните правни производства в различните държави членки, чиито съдилища трябва да решават подобни имуществени спорове. Съдебните разноски за такива паралелни производства възлизат на над един милиард евро годишно.

Новите правила ще се прилагат в 18 държави от ЕС, които се съгласиха да се присъединят към тази инициатива за „засилено сътрудничество”, сред които е и България.

Беше крайно време за европейски инструмент, който да регулира последиците от брачните режими и регистрираните партньорства. Отсега нататък международните двойки от всички форми на брак ще се ползват с по-добър достъп до правосъдие и хармонизирани правила, които ще са пригодени за почти шестнайсетте милиона международни двойки, живеещи в ЕС,” каза докладчика Жан-Мари Кавада (АЛДЕ, Франция)

Двата регламента имат за цел да се определи кой съд е компетентен и кое право ще се прилага в областта на имуществения режим между съпрузи, както и какви ще са имуществените последици на регистрираните партньорства. Те ще улеснят и признаването и изпълнението на съдебни решения в трансгранични ситуации по тези въпроси.

Регламентът относно режимите за брачна собственост беше приет с 498 гласа „за“, 58 „против“ и 35 „въздържал се“, а регламентът относно последиците за собствеността на регистрираните партньорства беше приет с 490 гласа „за“, 68 „против“ и 34 „въздържал се“.

Основните правни институти на брака и регистрираното партньорство все така ще се определят от националното право на държавите членки. Регламентите включват поредица от защитни мерки с цел съобразяване с националите правни системи. Например, нищо не задължава участващите държави членки, чието право не признава института на регистрираното партньорство, да предвидят такова партньорство, нито да поемат компетентност за него.

Допълнителна информация:

Приетите текстове (2016/0059(CNS) и 2016/0060(CNS))

Видео запис на дебата

Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи относно имуществените последици на регистрираните партньорства

Процедурно досие, съдържащо всички стъпки и документи относно режимите на имуществени отношения на брачни двойки

Източник: Европейски парламент