European Commission logo

Като част от дискусията относно бъдещето на Европа на 27-те на 24 май 2017 година Комисията проведе ориентационен дебат относно бъдещето на европейската отбрана.

По-силна Европа в областта на сигурността и отбраната е приоритет за Комисията от самото начало на председателството на Юнкер. В своята реч относно състоянието на Съюза от 2016 г. председателят Юнкер обяви създаването на Европейски фонд за отбрана, като заяви: „Европа вече не може да си позволи да разчита на чужди военни сили. (…) За да имаме силна европейска отбрана, европейската отбранителна промишленост трябва да се стреми към иновации.“ Предвид влошаването на сигурността в съседни на Европа страни и солидните икономически аргументи в полза на по-тясното сътрудничество в областта на разходите за отбрана между държавите — членки на ЕС, Комисията счита, че сега е моментът за напредък в посока на Съюз за сигурност и отбрана.

Върховният представител/заместник-председател Федерика Могерини заяви: „Сигурността и отбраната представляват приоритети за Европейския съюз, тъй като те са приоритет за всички наши граждани. От миналата година насам ние укрепваме европейската ни отбрана, така че да бъде все по-ефективна като фактор за сигурността в рамките на нашите граници и извън тях, като инвестираме повече ресурси, градим сътрудничество между държавите членки и развиваме по-тясно сътрудничество с НАТО. Светът около нас се променя с бързи темпове и всеки ден се налага да се справяме с нови предизвикателства: от позицията си на Европейски съюз ние поемаме отговорността да се справим с тези предизвикателства.“

Заместник-председателят на Европейската комисия, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, Юрки Катайнен, добави: „Укрепването на европейската сигурност и отбрана изисква по-ефективното използване на наличния бюджет за отбрана. Инвестициите в отбранително оборудване остават национално решение — бюджетът на ЕС не може да замести този на държавите членки в областта на отбраната. При все това съществуват солидни аргументи от икономическо и индустриално естество в полза на засиленото сътрудничество, например в научните изследвания в областта на отбраната и възлагането на обществени поръчки. Тъй като натискът върху националните бюджети остава висок, необходима е от по-голяма ефикасност на разходите и по-добро използване на отбранителните способности.“

Дебатът (24.05.2017година) ще спомогне за насочване на работата на Комисията през идните седмици. В навечерието на Европейската конференция на високо равнище по въпросите на отбраната и сигурността на 7 юни в Прага Комисията ще постави началото на Европейския фонд за отбрана, както беше обявено през ноември 2016 г. в Европейския план за действие в областта на отбраната. Успоредно с това Комисията ще представи документ за размисъл, излагащ един по-дългосрочен анализ на възможните варианти в областта на европейската отбрана за в бъдеще, като част от дискусията относно бъдещето на ЕС на 27-те, започната на 1 март 2017 г. с Бялата книга на Комисията относно бъдещето на Европа.

Налице са солидни аргументи в полза на засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната в ЕС. Заплахите, пред които е изправен ЕС, не зачитат националните граници, а мащабът им се увеличава. По-добре ще се справим с тях, ако работим заедно.

За силна европейска отбрана ни е нужна силна европейска отбранителна промишленост. Докато държавите членки започват да увеличат бюджета си за отбрана, ЕС може да им помогне да изразходват средствата по-ефективно. Според някои изчисления липсата на сътрудничество между държавите членки в областта на отбраната и сигурността струва между 25 милиарда и 100 милиарда евро годишно. 80 % от обществените поръчки и над 90 % от научните изследвания и технологиите се управляват на национално равнище. До 30 % от годишните разходи за отбрана биха могли да бъдат намалени чрез обединяване на поръчки (вж. Информационен документ  относно по-добро сътрудничество в областта на сигурността и отбраната в ЕС).

Контекст

В своите политически насоки от юни 2014 г. председателят на Европейската комисия Юнкер заяви: „Убеден съм, че трябва да работим за по-силна Европа в областта на сигурността и отбраната. Да, Европа е по-скоро „мека сила“. Но дори и най-силните меки сили не могат да бъдат ефективни в дългосрочен план, без да имат поне известен интегриран отбранителен капацитет“.

Председателят Юнкер обяви създаването на Европейски фонд за отбрана в своята реч относно състоянието на Съюза от 2016 г., а по време на срещата на високо равнище в Братислава през септември 2016 г. ръководителите на 27-те държави членки заключиха: „ЕС би трябвало да гарантира не само мира и демокрацията, но и сигурността на нашите граждани“. В контекста на актуалните геополитически предизвикателства те бяха съгласни, че е необходимо засилване на европейското сътрудничество в областта на отбраната и външната сигурност. По-конкретно Европейският съвет през декември 2016 г. трябва да „вземе решение по конкретен план за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, както и относно начините за по-добро използване на възможностите, предоставени от Договорите, особено по отношение на способностите“.

На 30 ноември 2016 г. Комисията представи Европейския план за действие в областта на отбраната, в който се описва по какъв начин европейски фонд за отбрана и други действия могат да подпомогнат държавите членки в по-ефективното изразходване на средствата от държавите от ЕС за съвместни отбранителни способности, за засилване на сигурността на европейските граждани и за насърчаване на конкурентоспособна и новаторска индустриална база. Тази инициатива бе приветствана от лидерите на ЕС по време на заседанията на Европейския съвет през декември 2016 г. и март 2017 г., а Комисията получи мандат за представяне на предложения преди лятото на 2017 г.

Европейският план за действие в областта на отбраната е част от по-широкия пакет в областта на отбраната, договорен от ЕС-27 в Братислава. Той допълва други две работни направления, а именно Плана за изпълнение на Глобалната стратегия в областта на сигурността и отбраната, който бележи ново равнище на амбиция за Съюза и определя действията за постигане на целите, както и изпълнението на Съвместната декларация на ЕС и НАТО, подписана от председателя на Европейския съвет, председателя на Комисията и генералния секретар на НАТО. Тече изпълнението на общ набор от 42 предложения в рамките на 7-те области, определени във Варшавската декларация. Тук се включват хибридните заплахи, свързани също и със Съвместната рамка за борба с хибридните заплахи от април 2016 г., която пък се основава на Европейската програма за сигурност, приета от Комисията през април 2015 г. Напредъкът в тези две направления тече с бързи темпове. Само през миналата седмица министрите на отбраната на ЕС приеха набор от заключения, които ще придвижат работата при подготовката на срещата на Европейския съвет през юни.

В Декларацията от Рим, приета от ръководителите на ЕС на 25 март 2017 г., е поет ангажимент да се работи в посока на ЕС на 27-те, спомагащ за създаването на по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна промишленост, която укрепва неговата обща политика за сигурност и отбрана, в сътрудничество и взаимно допълване с НАТО.

В Бялата книга за бъдещето на Европа, представена на 1 март 2017 г., бяха изложени основните предизвикателства и възможности за Европа през следващото десетилетие. Бялата книга бележи началото на процес за решаване на бъдещето на Съюза от двадесет и седемте държави. С цел насърчаване на този дебат Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес държави членки, ще бъде домакин на поредица от дебати за бъдещето на Европа в европейските градове и региони. Бялата книга се допълва от поредица документи за размисъл относно:

За повече информация

Информационен документ: Отбрана на Европа: аргументи в полза на засилването на сътрудничеството в областта на сигурността и отбраната на ЕС.

Източник: europa.eu