standsvideoОнлайн платформите увеличават избора за потребителите, но сегашната правна рамка трябва да бъдат актуализирана за цифровата ера.

    – изясняване на отговорността за онлайн платформите;

    – равнопоставеност на условията за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;

    – по-строги мерки срещу фалшивите новини и незаконните практики и онлайн съдържание.

За да се насърчи защитата на потребителите и неприкосновеността на личния им живот, като същевременно се развие пълният потенциал на онлайн платформите, евродепутатите настояват ЕК:

   – да разгледа възможните грешки и злоупотреби при използването на алгоритми, за да се избегне дискриминация, нелоялни практики или нарушаване на неприкосновеността на личния живот;

    – да предостави насоки, за да може онлайн платформите да изпълняват своите отговорностите и да спазват правилата;

    – да създаде еднакви условия на конкуренция за сходни услуги в онлайн и офлайн средата;

  – да определи и допълнително изясни процедурите за уведомяване и сваляне на незаконно онлайн съдържание и стоки;

  – да разгледа възможността за допълнителна законодателна намеса с цел ограничаване на препредаването и разпространението на лъжливо съдържание.

Онлайн платформите трябва да предприемат мерки, за да гарантират неприкосновеността на личния живот на потребителите и точността на информацията:

   – борба с незаконните стоки и съдържане чрез регулаторни мерки или саморегулиране (например чрез проследяване на нарушители, мониторинг за неподходящо или незаконно в съдържание уеб страници);

   – борба с разпространението на фалшиви новини, като предоставя на потребителите инструменти за изобличаването им, така че потребителите да са наясно, че определено съдържание е невярно;

     – да информират потребителите относно точния характер на събираните данни и начина, по който те ще се използват;

     – да гарантират анонимността на потребителите, когато личните данни се обработват от трети страни;

     – да предлагат ясни, изчерпателни и справедливи условия, като избягват сложна терминология

Цитати

Хена Виркунен (ЕНП, Финладния): заяви: „Трябва да насърчим развитието на онлайн платформите в Европа и укрепим способността на европейските платформи да се разширяват и конкурират в световен мащаб. Еднаквите условия, благоприятната за иновации среда и надеждната инфраструктура са ключът към успеха. Също така доверието на потребителите е от жизненоважно значение за процъфтяващата икономика на цифрови платформи“.

Филип Жювен (ЕНП, Франция) коментира: „С този текст искахме да се справим със съществените въпроси, повдигнати от икономиката на онлайн платформите: нейната точна дефиниция, кой е отговорен за онлайн платформите, нелоялните практики и необходимостта от адаптиране на нашите закони към онлайн света. ЕС трябва да разработи глобална стратегия и амбициозна визия. Трябва да имаме европейски лидери, които са способни да се заемат с американските и азиатски гиганти“.

Допълнтелна информация:

Приетият текст (2016/2276(INI)): http://www.europarl.europa.eu/plenary/bg/texts-adopted.html

Видеозапис на дебата (14.06.2017 г.): http://www.europarl.europa.eu/ep-live/bg/plenary/search-by-date

EbS+ (14.06.2017 г.): http://ec.europa.eu/avservices/ebs/schedule.cfm?sitelang=bg&page=3&institution=0&date=06/14/2017

Аудиовизуални материали за професионалисти: http://audiovisual.europarl.europa.eu/default.aspx.

Източник: Европейски парламент