EU BOOKSHOP

Уебсайтът на EU Bookshop http://bookshop.europa.eu  е мястото за достъп до всички публикации на институциите, агенциите и другите органи на Европейския съюз, издадени от Службата за публикации.

EU Bookshop дава възможност за преглед на съдържанието на публикациите чрез подробни библиографски бележки. Можете да изтеглите безплатно публикациите в PDF формат. Ако публикацията, която търсите, не е достъпна, можете да използвате функцията „PDF по заявка“, за да бъдете информирани по електронна поща веднага щом PDF версията бъде прибавена към сайта.

Можете също така да поръчате един екземпляр от всяка безплатна публикация, ако я има на разположение. Що се отнася до платените публикации, можете да направите поръчка в EU Bookshop, като изберете един от агентите по продажбите, или да изтеглите безплатно PDF файла. Публикациите по принцип се изпращат до 48 часа от приемането на заявката.

Можете да откриете публикации чрез функциите за обикновено търсене и подробно търсене, като търсите по тематични области или по корпоративен автор (например институция, агенция или друг орган на Европейския съюз). Освен това можете да предпочетете да се регистрирате в „My EU Bookshop“ и да получите достъп до индивидуални услуги – като например съхраняване на заявките за търсене за повторно използване или известяване с електронно писмо за нови публикации, които ви интересуват.

Целта на Службата за публикации е да превърне EU Bookshop в средство за масов достъп до публикациите на Европейския съюз. В момента уебсайтът е на разположение на 22 езика.

(Портал Европа)

(Europe Direct София)

 

Насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Насоките за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование предоставят практически насоки за учители и преподаватели, включително практически съвети, планове за дейности, прозрения по теми и предупредителни бележки, основани на това, което работи по отношение на цифровата грамотност и образованието и обучението . Те са ключова инициатива на Плана за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.) на Европейската комисия и са информирани от специална експертна група на Комисията. Насоките имат за цел да генерират по-широко разбиране за цифровата грамотност, постигнато чрез образование и обучение, да насърчават отговорното и безопасно използване на цифрови технологии и да насърчават по-добра обществена осведоменост и знания по отношение на дезинформацията. Насоките предоставят педагогическа експертиза за укрепване на уменията за критично мислене на нашите млади хора с оглед на насърчаването на тяхната устойчивост в дигиталния свят. По същия начин се изследва изграждането на доверие в класната стая и създаването на безопасно пространство за ученици и учители за обсъждане на чувствителни въпроси. Насоките са предназначени за начални и училищни учители/възпитатели по различни предмети и с различни нива на опит и познания в областта.

Наръчника можете да изтеглите от тук.

 

 

Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен

 

Документален филм със заглавие “Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен”, изработен от Тайлян Митев, ученик от ПГЕЕ – гр. Пловдив. 

Можете да гледате тук. 

 

 

АЗ И ТИ ЗАЕДНО

 

“Аз и ти заедно” е учебно помагало, предназначено за работа с ученици на 12-13 години в условията на класната стая. Книгата е практическо ръководство за обучение, чрез групови методи, на правата и задълженията на ученика в семейството и училището, възпитание в отговорност към себе си и другите, осъзнаване националното и европейско достойнство и толерантност към хората.

Книгата можете да изтеглите от тук: “Аз и ти заедно”

 

 

ЕВРОПА В УЧИЛИЩЕ – за учители с въображение

Книгата „Европа в училище – за учители с въображение“ е резултат от проекта „Ресурсен център Европа – нов подход към преподаването и изучаването на теми за Европейския съюз в училище“ по програма „Еразъм+“. Изданието е предназначено за учители, ръководители на училищни Европейски клубове, преподаватели – старши посланици в училища – посланици на Европейския парламент и за всички педагози, които работят с младите хора, за разширяване на знанията за Европейския съюз, за формиране на техните умения и нагласи на активни граждани.

Гражданско образование – 11 клас

Настоящото помагало е нашият начин да подкрепим преподавателите, нагърбени с отговорната задача да
помогнат на младите хора в България да станат активни граждани на едно демократично европейско общество.
Помагалото е резултат от екипния труд и познанията на едни от най-големите експерти в сферата на
гражданското образование в България, практици от гражданското общество, експерти с институционален опит,
европеисти, политолози, историци, юристи, журналисти, методисти и философи. Помагалото е поделено
структурно и смислово на две големи части. Първата от тях разглежда важни принципни въпроси, свързани с ГО,
сред които са оценяването и различните подходи при преподаването му. Втората голяма част предоставя на
читателите теоретични и методологически материали за преподаването на предмета. Тя следва учебната
програма по ГО за 11. клас, одобрена от Министерството на образованието и науката, и залегналите там общо
девет теми/подтеми. Този подход на структуриране на помагалото съгласно учебната програма спомага за
лесното му използване в синхрон с който и да е от наличните учебници по предмета, а също така и независимо
от тях. Предоставените в деветте глави материали са графично изложени по начин, който позволява лесното им
копиране и като цяло – директно използване в класната стая.

Можете да свалите от тук.

Гражданско образование – 11 клас

 

Инструментариум на учителя по гражданско образование

 

Настоящото пособие е един наш опит да подкрепим обучението по Гражданско
образование с практически инструменти за диалог и включване на цялостната личност
на ученика за формирането му като активен гражданин на демократично европейско
общество.

В пособието ще намерите методи, подходи и педагогически инструменти, които
подкрепят диалога и партньорството с участниците, съвместното решаване на
проблеми и поставят учениците и учителят в процес на взаимодействия.

Можете да го изтеглите от тук: Инструментариум на учителя по ГО

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

“ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ИНТЕРНЕТ”

Чрез тази презентация ще имате възможност да се запознаете за: Онлайн търговията в Европейския съюз – права и задължения на търговци и потребители. Безопасно онлайн пазаруване и съвети за преодоляване на рисковете от интернет измамите.

Може да изтеглите pdf файл тук

 

 

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ ПО “ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

Преподаването по „Гражданско образование” изискава прилагане на съвременни методи. Това пособие е един опит да се включат учениците активно в процеса на учене.

Може да изтеглите pdf файл тук

Или да го четете под формата на електронна книга тук 

 

ЕЛЕКТРОННА КНИГА “ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

 

„Гражданското образование” e част от програмата за обучение в горен курс на средното ни образование. Същевременно почти липсват пособия, които да подкрепят учителите в общуването им с учениците в достъпна за тях форма.

В съдържанието на електронната книга „Гражданско образование“ предоставяме информация за:

– Историята на гражданското образование – от древни времена до съвременността;

– Съвременни образователни системи;

– Модели, техники и методи за преподаване;

– И др.

В настоящата електронна книга бихте могли да се запознаете с активни инструменти за преподаване и за учене, чието приложение подпомага формирането на активно отношение на младите хора към изучавания материал и темата за гражданското образование в училище.

Може да изтеглите pdf файл тук

Или да го четете под формата на електронна книга тук 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗАЩИТА НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕС

Тази презентация ще ви запознае с усилията на ЕС за защита на основните ценности на гражданите на ЕС, осигуряване на сигурни граници, ново начало в областта на миграцията и модернизиране на системата за предоставяне на убежище. Ще се заподнаете с ролята на европейската агенция за гранична и брегова охрана -Fronteх. Ролята на Трансформацията от контрол на миграцията в управление на границите и с по-големите отговорности в борбата с трансграничната престъпност.

НАСТОЛНА ИГРА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

“ДА УПРАВЛЯВАМЕ ГРАДА НИ ЗА ЕДИН ДЕН”

Близки един до друг, но все пак толкова далечни. Така могат да се определят жителите на двата града – Екоград и Параград. Различни те може да са в определени системи, но гражданите имат възможност да разрешат своите икономически, социални и екологични проблеми. Готови ли сте и вие да бъдете част от това? Хвърлете зара и нека да управляваме града за деня!

Може да изтеглите файловете от тук:

Настолни дъски ( размер А3 или А4):

Дъска за настолна игра размер А3

Дъска за настолна игра размер А4

Допълнителни файлове:

Указания за играта

Парична валута ЕПИ

Полета за заместване 

Приложения за задачите на банкерите

Приятна игра! 

 

 

БРОШУРА ЗА УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН

ЦЕНТЪР “EUROPE DIRECT” – PLOVDIV

Нашият център изработи за Вас брошура, която има за цел:  Популяризиране на услугите сред гражданите, които информационния център в Пловдив предлага за тях; Разширяване на възможностите за достъп до широката общественост; Информиране и популяризиране на основните приоритети в развитието на ЕС – програми, стратегии; Включване на широки групи от гражданството на местно и регионално ниво във взаимодействията с институциите на ЕС при формирането на основни за гражданите политики.

Брошурата можете да разгледате за 2013 г. от тук: Брошура

Брошурата можете да разгледате за 2014 г. от тук: Брошура на Европа Директно – Пловдив-2014

 

СПРАВОЧНИК ЗА ВАШИТЕ ПРАВА

КАТО ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Този справочник Ви помага да разберете какви са правата Ви, когато се движите в Европейския съюз, и дава подробна практическа информация за европейските закони, гарантиращи тези права.

Справочника можете да разгледате от тук: Справочник за вашите права като гражданин на ЕС

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “ВАШИТЕ ПРАВА,

КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ”

Europa Direct – Plovdiv изработи електронен флаш на тема: „Вашите права, като европейски граждани“, който цели да ви запознаем  с вашите правата като европейски граждани. За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Съдържанието по рубрики и препратки включва следните тематични области – Работа; Обезщетения за безработица; Професионални квалификации; Данъци; Социална сигурност; Образование; Пенсии; Пътуване; Право на свободно придвижване; Потребителски права; Медицинска помощ; Онлайн пазаруване; Покупка/Продажба на автомобил; Бизнес; Допълнителни права; Политически права; Право на дипломатическа/консулска защита извън границите на ЕС; Право на петиции и жалби; Права на хората с увреждания; Пътнически права; Право на участие в европейска гражданска инициатива; Харта на основните права; Договор от Лисабон; Полезни връзки; Полезни материали; Контакти; Галерия; Използвани източници на информация; Достъпът до всяка тематична област е съпроводен с кратки онагледяващи снимки и изображения.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: Права на гражданите_2014

 

БРОШУРА “ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015 Г.”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Европейска година за развитие 2015 г.“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Съдържанието на брошурата включва следните теми: Основа на “Европейската година за развитие 2015 г.”; Помощ и сътрудничество от Европейския съюз за развитие; Инициативи на Европейската година за развитие 2015; Какво ще даде Европейската година за развитие 2015-та на Европа?; Ползите на Европейската година за развитие 2015 за България.

Брошурата “Европейска година за развитие 2015 г.” можете да изтеглите от тук: Европейска година за развитие 2015

 

БРОШУРА “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2014-2020 Г.”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Европейски програми и проекти 2014-2020 г.“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

В съдържанието на брошурата са описани целите, ключовите дейности и изисквания за участие на бенефициентите в програмите “Еразъм+”, “Творческа Европа”, “Европа за гражданите”, “Хоризонт 2020” и още много други.

Брошурата “Европейски програми и проекти” можете да изтеглите от тук: Европейски програми и проекти 2014-2020

БРОШУРА “ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА ЗА ЕВРОПА”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Десет приоритета за Европа“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Брошурата “Десет приоритета за Европа” можете да изтеглите от тук: Десет приоритета за Европа

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “10 ПРИОРИТЕТА ЗА ЕВРОПА

Europa Direct – Plovdiv изработи електронен флаш на тема: „10 приоритета за Европа“, който цели да ви запознаем  с приоритетите на Европейската комисия, върху които Комисията се фокусира през 2016 г. За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: 10 приоритета за Европа

 

 

 

БРОШУРА “ИНИЦИАТИВИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Инициативи за младите хора“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

В съдържанието на брошурата са описани няколко младежки програми, по които младите хора до 30 годишна възраст могат да вземат участие.

Брошурата “Инициативи за младите хора” можете да изтеглите от тук: Инициативи за младите хора

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи електронен флаш на тема: „Европа за младите хора“, който цели да ви запознае с младежките програми, по които младите хора до 30 годишна възраст могат да вземат участие.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: Европа за младите хора

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “2018 ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи електронен флаш на тема: „2018 Европейска година на културното наследство“, който цели да ви запознае с икономическите и социалните аспекти на културното наследство, през призмата на водещ експерт от Информационния център Красимир Лойков и студенти от три висшите учебни заведения в страната.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

БРОШУРА “ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „План за инвестиции за Европа“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Брошурата “План за инвестиции за Европа” можете да изтеглите от тук: План за Инвестиции за Европа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

Информационен център “Европа Директно” – Пловдив изработи презентация на тема “Европейска година на културното наследство”. За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите от тук:  Европейска година на културното наследство

 

БРОШУРА “КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ЗА МЕН, МОЯТ ГРАД И МОЯТА ОБЛАСТ?”

Информационният център “Европа Директно – Пловдив” изработи информационна брошура на тема: „Какво прави Европа за мен, моят град и моята област?“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Брошурата “ Какво прави Европа за мен, моят град и моята област?” можете да изтеглите от тук: Брошура_Какво прави Европа за мен, моят град и моята област

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ЗА МЕН И МОЯТА ОБЛАСТ?“

Информационният център “Европа Директно – Пловдив” изработи електронен флаш на тема: „Какво прави Европа за мен и моята област?“, с който целим да ви запознаем с конкретни примери за постигнати резултати от приложението на политиката на сближаване на Европейската комисия в Пловдив и региона и влиянието и върху живота на хората по места.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: Електронен флаш_Какво прави Европа за мен и моята област_Пловдив

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: “ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ – ВЪНШНИ ГРАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Информационен център “Европа Директно” – Пловдив съвместно с Информационен център “Европа Директно” – Хасково изготвиха презентация на тема: „Политиката за миграция и за защита на външните граници на ЕС”

Презентацията можете да изтеглите от тук: „Защита на българските граници – външни граници на европейския съюз“

Leave a Reply