EU BOOKSHOP

Уебсайтът на EU Bookshop http://bookshop.europa.eu  е мястото за достъп до всички публикации на институциите, агенциите и другите органи на Европейския съюз, издадени от Службата за публикации.

EU Bookshop дава възможност за преглед на съдържанието на публикациите чрез подробни библиографски бележки. Можете да изтеглите безплатно публикациите в PDF формат. Ако публикацията, която търсите, не е достъпна, можете да използвате функцията „PDF по заявка“, за да бъдете информирани по електронна поща веднага щом PDF версията бъде прибавена към сайта.

Можете също така да поръчате един екземпляр от всяка безплатна публикация, ако я има на разположение. Що се отнася до платените публикации, можете да направите поръчка в EU Bookshop, като изберете един от агентите по продажбите, или да изтеглите безплатно PDF файла. Публикациите по принцип се изпращат до 48 часа от приемането на заявката.

Можете да откриете публикации чрез функциите за обикновено търсене и подробно търсене, като търсите по тематични области или по корпоративен автор (например институция, агенция или друг орган на Европейския съюз). Освен това можете да предпочетете да се регистрирате в „My EU Bookshop“ и да получите достъп до индивидуални услуги – като например съхраняване на заявките за търсене за повторно използване или известяване с електронно писмо за нови публикации, които ви интересуват.

Целта на Службата за публикации е да превърне EU Bookshop в средство за масов достъп до публикациите на Европейския съюз. В момента уебсайтът е на разположение на 22 езика.

(Портал Европа)

(Europe Direct София)

 

Национален план за възстановяване  и устойчивост
на Република България

 

Компонент 1  Образование и умения

 

STEM ЦЕНТРОВЕ И ИНОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

Цел: Изпълнението на проекта ще допринесе за повишаване на  резултатите на българските ученици в Програмата за международно оценяване на учениците – PISA, засилване на интереса към природните науки и мотивиране на учениците за подобряване на образователните резултати като цяло.

Бенефициент: Национален STEM център ; Училищата към Министерство на образованието и науката, Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и общините в Република България

Бюджет: 576 151 100,00 лв. с ДДС. 

 

Обучения за цифрови умения и изграждане на национална онлайн платформа за обучение на възрастни

Цел: Да допълни реформаторските действия в областта на обучението на възрастни, адресирайки два основни стратегически приоритета на национално и европейско равнище:

-Модернизиране на системата за обучение на възрастни

-чрез създаване на възможности за използване на

-дигиталните технологии в процеса на обучение и

-адаптирането й задигиталната ера;

-Повишаване на дигиталните умения и компетенции на

-населението за пълноценно участие в дигиталната

-трансформация на социално-икономическия живот.

Проектът е в пълно съответствие с европейския План за действие за дигитално образование (2021-2027 г.).

Бенефициент: Министерство на труда и социалната политика и неговите ВРБ

Бюджет: 379 470 088.00 лв

 

Модернизиране на  образователните институции за по привлекателна и  качествена среда за учене и иновации

Цел: Осигуряване на цялостен обновен облик  на образователните институции и създаване  на попривлекателни условия за учене, дейности по интереси, спорт и отдих на учащите.

Бенефициент: Министерството на образованието; Министерство на културата;  Министерство на младежта и спорта и общините за  общинските и държавни детски градини,  държавните и общински училища, центрове за  подкрепа за личностно развитие по чл.49, ал.3 от ЗПУО- самостоятелни общежития, държавни  висши училища и държавни висши военни училища.

Бюджет: 679 985 000 лв.

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИ И МЛАДЕЖИ В ПОДКРЕПА НА УСТОЙЧИВОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА OБЩИНИТЕ

Цел: Изграждане и осигуряване на ефективно функциониране през първите години за личностно развитие на деца ученици и младежи на възраст до 29г.

Бенефициент: Това са  общините, на чиято територия се изграждат центровете. Министерството на образованието и науката.

Бюджет: 70 000 000 лв. с ДДС.

 

Компонент 2 Научни изследвания и иновации

 

Програма за ускоряване на икономическото възстановяване и трансформация чрез наука и иновации

Цел: Основната цел на проекта е осъществяването нова обща политика за развитие на научните изследвания, иновациите и технологиите в подкрепа на икономическото и общественото развитие на страната. Планирането и изпълнението на политиката обвързва научните изследвания с индустрията с цел създаване на продукти и услуги с по-висока добавена стойност и осъществяване на икономическа и индустриална трансформация. Предвидените инвестиции са в три основни стълба.

Бенефициент: Държавната агенция за научни изследвания и иновации – дейностите включени в Стълб 2 ще се изпълняват в тясно сътрудничество и експертиза от страна на МОН, като за целта ще бъдат включени експерти в екипа за управление на проекта.

Бюджет: 161 104 800лв.

 

Повишаване на иновационния капацитет на Българската академия на науките (БАН) в сферата на зелените и цифровите технологии

Цел: Засилване на иновационния капацитет на БАН и активно участие в националната научноизследователска и иновационна екосистема с оглед на ускоряване на икономическата трансформация на страната.

Бенефициент: БАН и нейните звена

Бюджет: 1 526 839 лв

 

Компонент 3 Интелигентна индустрия

 

Програма за публична подкрепа за развитие на индустриални зони, паркове и сходни територии и привличане на инвестиции

Цел: Целта на настоящия проект (програмата) е стимулиране на индустриалните, климатичните и дигиталните инвестиции и създаване на конкурентни условия за извършване на икономическа дейност и създаване на работни места. Успешната реализация на проекта ще цели да създаде условия за привличане на стратегически  инвеститори с акцентиране върху съвременни всисокотехнологични производства и такива с висока добавена стойност, които да допринесат за реиндустриализацията, климатичен и дигитален преход на България. Програмата поставя за крайна цел в създаването на условия да се затвори цикъла на съществуващите производства чрез инвестиции в нови взаимосвързани производства, създавайки по този начин естествени синергии. Горното осигурява допълнителни стимули за поддържане на инвестиционен интерес в стратегическите инвеститори. Изграждането на нови производствени мощности ще спомогне за ускорено развитие на местната икономическа активност в отделни региони и ще се създаде предпоставки за трайна тенденция на намаляване на силно изразените диспропорции в регионалното икономическо развитие. 

Бенефициент: Министерство на икономиката

Бюджет: 416,5 млн. лв. от МВУ

 

Програма за икономическа трансформация

Цел: Предоставяне на целева подкрепа под формата на безвъзмездни средства и финансови инструменти за бързо възстановяване и растеж на българските предприятия в основните проблемни области, които възпрепятстват тяхната конкурентоспособност. Преодоляване на негативните последици от икономическата криза, породена от COVID-19 пандемията и предоставяне на навременна подкрепа на българските предприятия. Стимулира дълготрайна устойчивост.

Бенефициент: Министерство на икономиката, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност

Бюджет: 520 000 000 лева

 

Компонент 4 Нисковъглеродна икономика 

 

Национална инфраструктура за съхранение на електрическа енергия от ВЕИ (RESTORE)

Цел: Въвеждане в експлоатация на национална инфраструктура от съоръжения за дъхранение на електрическа енергия с общ заряден енергиен капацитет от 6000 MWh. 

Бенефициент: Министерство на енергетиката чрез новоучредена проектна компания

Бюджет: 1 562 815 420 лв.

 

Схема в подкрепа на изграждането на минимум 1.4 GW ВЕИ и батерии в България 

Цел: Целта на проекта е интегрирането в мрежата на по-висок  процент на възобновяеми енергийни източници с  минимум 1,7 GW, съчетано с минимално необходимия  капацитет за съхранение на електроенергията (батерии)  Намаляване на въглеродните емисии. Принос за развитието на пазара в България, има  потенциал и за промишлено производство батерии на  местно ниво. Постигане на стратегическата автономност, тъй като  предвижда инвестиция в инфраструктура, чрез която ще  се повиши дела на използваната възобновяема енергия  Стимулиране на  изграждането на ВЕИ мощности.  Подобряване на инфраструктурата в сферата.

Бенефициент: Министерство на Енергетиката

Бюджет: EUR  448,800,000

 

Проучвателни дейности и разработване на пилотен проект за комбинирано производство на топлина и електричество от геотермални източници“

Цел: страната да повиши равнището на използване на енергия от възобновяеми енергоизточници най-малко до 27% в края на периода. 

Бенефициент: Агенцията за устойчиво енергийно развитие в партньорство с Техническия университет – София

Бюджет:  47 321 000,00  евро без ДДС 

 

ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД

Цел: Създаване на нови работни места и стимулиране на икономически растеж; Подпомагане на зеления преход;Социална стабилност.

Бенефициент: Сдружения на собствениците, които в партньорство с общината реализират проекта

Бюджет: 238 592 000 лв.

 

Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на нежилищния сграден фонд

Цел: Подобряване енергийните характеристики на националния сграден фонд от нежилищни сгради, чрез прилагане на устойчиви интегрирани високоефективни енергийни мерки. Достигане на клас на енергопотребление „А“ и по изключение клас „Б“ след прилагане на енергоспестяващи мерки при публични сгради; Намаляване на разходите за енергопотребление, което ще доведе и до спестяване на публичен ресурс; Подобряване на условията в помещенията за предоставяне на услуги и за работа. Постигане на 30% спестяване на първична енергия за всеки обект от нежилищния сграден фонд. Инвестициите в нежилищния сграден фонд се проследяват с коефициент от 100 % в подкрепа на целите, свързани с изменението на климата.

Бенефициент: Бенефициенти (крайни получатели) по програмата са общини и компетентен национален орган (областни администрации, министерства), Българска академия на науките, публично-частни партньорства за сгради в сферата на производството, търговията и услугите, юридически лица с нестопанска цел, общински предприятия, търговски дружества и др.

Бюджет: 617 656 233 лв.

 

Програма за финансиране на единични мерки за енергия от възобновяеми източници (ЕВИ) в еднофамилни сгради и многофамилни сгради.

Цел: Основната цел на този компонент е намаляването на въглеродния отпечатък и енергийната интензивност на икономиката и спомагането на зеления преход посредством предприемането на мерки за повишаване на енергийната ефективност на жилищните, публичните и бизнес сгради, както и чрез насърчаване на производството на енергия от възобновяеми източници. От ключово значение ще е модернизирането на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на страната, както и завършването на осъществяваната реформа на пазара на електрическа енергия в посока пълна либерализация. Изследването и пилотното развитие на слабо развити на този етап в България нисковъглеродни енергийни решения е друга приоритетна област в посока декарбонизация за страната.

Бенефициент: Министерството на енергетиката е управляващ орган; Общинските администрации са допустими бенефициенти; Краен бенефициент (ползвател) на помощта ще бъдат български домакинства –очакваме да се включат 60 580 домакинства, от които 15 145 получаващи енергийни помощи; Министерството на енергетиката ще сключва договори с общините бенефициенти, които разпределят финансовия ресурса на своята територия. Допустимите ползватели на помощта трябва да бъдат притежатели на самостоятелни обекти, които не са свързани към топлопреносни и газопреносни мрежи;

Бюджет: 239 994 852,00 лв

 

Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление  (ВИО)

Цел: Целта на проекта е повишаване на енергийната ефективност, намаляване на разходите на енергия за външно изкуствено осветление и подобряване условията на живот на населението в страната чрез технологично обновление и модернизиране на системите за външно изкуствено осветление.

Бенефициент: Бенефициети по проекта са общини по смисъла на чл. 14 от Закона за местното самоуправление и местната администрация. 

Бюджет: 180.0 милиона лева

ДИГИТАЛНА ТРАНСФОРМАЦИЯ И РАЗВИТИЕ НА 
ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ И СИСТЕМИТЕ РЕАЛНО
ВРЕМЕ НА ЕСО В УСЛОВИЯТА НА НИСКОВЪГЛЕРОДНА
ЕНЕРГЕТИКА

Цел: Целта на проекта е цялостно модернизиране на дейностите по планиране, управление и поддръжка на електропреносната мрежа на България чрез въвеждането на най-съвременни дигитални средства и методи, които да осигурят необходимата маневреност, сигурност и бързодействие при управлението на електроенергийната система (ЕЕС) в условията на нисковъглеродно производство. Все по-голямото проникване на възобновяеми източници и разпределена и непостоянна генерация изисква повишаване адаптивността на оперативното управление и степента на наблюдаемост на ЕЕС.

Бенефициент: Електроенергиен системен оператор (ЕСО) ЕАД

Бюджет: 611,000,000 лева без ДДС

Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород и биогаз

Цел: Да допринесе за постигане на климатична неутралност на България използвайки екологична икономика.

Бенефициент: Бенефициенти са всички предприятия отговарящи на описаните
изискванията в документите за кандидатстване.

Бюджет: 70 000 000 евро

 

Компонент 5  Биоразнообразие

 

Възстановяване на ключови за климата екосистеми в изпълнение на Стратегията на биологично разнообразие ЕС и целите на Европейския зелен пакт

Цел: Да допринесе за Зеления преход на България. Да допринесе за изпълнението на Стратегията за биоразнообразие на ЕС до 2030 година. Да допринесе за възстановяване на потенциала на екосистемите за поглъщане на въглерод. Да допринесе за способността на екосистемите да произвеждат по-добри услуги и продукти.

БенефициентМинистерство на околната среда и водите; Дирекция „Национална служба за защита на природата“; Изпълнителна агенция по горите; 

Бюджет: 72 201 554.93 лв.

 

Интегриране на екосистемния подход и прилагане на решения базирани на природата в опазването на защитените зони от мрежата Натура 2000

Цел: Oсигуряване на качествено и модерно управление на биоразнообразието и Натура 2000 в България.

Бенефициент: Министерство на околната среда и водите, дирекция „Национална служба за защита на природата“.

Бюджет: 16 504 692,90 евро

 

Компонент 6 Устойчиво земеделие

 

Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство

Цел: Фондът за  насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското стопанство се фокусира върху зелените и цифрови инвестиции и цели нарастване на броя на земеделските стопани, които успешно са адаптирали своите стопанства за справяне с предизвикателствата на зеления и цифров преход. В рамките на Фонда ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за реализация на целеви инвестиции, за закупуване на материални и нематериални активи за прилагане на дейности, осигуряващи опазване на компонентите на околната среда и  смекчаване на последиците от климатичните промени, въвеждащи иновативни производствени и цифрови технологии, технологии за производство и организация в селското стопанство, за автоматизиране на работните процеси, за скъсяване на веригите на доставка и опазване на генетичните ресурси

Бенефициент: Държавен фонд “Земеделие”

Бюджет: 447 260 668 Евро

 

Дигитализация на процесите от фермата до трапезата

Цел: Въвеждането на цифрови технологии и изграждането на нови бизнес модели в селското стопанство ще благоприятстват привличането на младите поколения, като по този начин се забавят негативните процеси на влошаване на демографската структура на ангажираните със земеделски дейности и тенденциите на обезлюдяване на селските райони. Инвестицията в дигитализация на селското стопанство ще има дълготраен положителен ефект върху развитието на производствения капацитет и запазването на заетостта в сектора, като основа за неговата икономическа и социална устойчивост. Ускорената модернизация и цифровата трансформация на селскостопанския сектор ще позволи производството на устойчиви продукти с висока добавена стойност, гарантиращи стабилен и справедлив доход.

Бенефициент: Министерство на земеделието, храните и горите на Република България

Бюджет: 23.9 милиона лева

 

Компонент 7 Дигитална сигурност 

 

Изграждане, развитие и оптимизация на цифровата ТЕТРА система и радиорелейна мрежа, управлявани от МВР

Цел: Повишаване на капацитета на ТЕТРА системата, с цел създаване на възможност за увеличаване на броя на потребителите, които ще взаимодействат; Оптимизиране плътността на покритие в големите градове, както и в обекти с национално значение; Постигане национално покритие на ТЕТРА;

Бенефициент: МВР

Бюджет: 63 655 861,71 евро без ДДС

 

Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България

Цел: Основна цел на проекта е изграждане мрежи за достъп в цялата страна. Устойчивата оптична мрежа, комбинирана с универсално достъпна мобилна мрежа, ще позволи на всеки гражданин и бизнес както и на всяка публична институция да използва възможностите за цифровизация при равни условия в цялата страна. Основната пътна мрежа ще бъде обхваната от сигурна широколентова мобилна свързаност, която да гарантира високоскоростно покритие за основните пътища.

Бенефициент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Партньори: Държавна агенция “Електронно управление” и телекомуникационни компании.

Бюджет: 932 млн. лв

 

Дигитална трансформация на Български пощи и предоставяне на комплексни услуги

Цел: Модернизация и дигитализация на критични бизнес и оперативни процеси; Предоставяне на нови услуги с добавена стойност; По-близо до населението в селските райони;

Бенефициент: Министерство на електронното управление; Министерство на здравеопазването; Български пощи; 

Бюджет: 101 млн. лв.  

 

Компонент 8 Транспортна свързаност

 

Цифровизация в железопътния транспорт чрез модернизация на системите за безопасност и енергийната ефективнос по ЖП направления от основната и широкообхватната EN-T мрежа

Цел: Повишаване на безопасността чрез внедряване на съвременни осигурителни и телекомуникационни системи, които минимизират субективния фактор; Повишаване пропускателната способност и точността на изпълнение на графика за движение на влаковете; Подобряване на конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с другите видове транспорт, особено за прехвърляне на превоза на товари от автомобилния към железопътния транспорт, което би довело до по-ниски емисии на парникови газове, т.е. до намаляване на общото отрицателното въздействие на транспорта върху околната среда.

Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Бюджет: 296 525 048 лева

 

Преустройство и рехабилитация на ключови гарови комплекси

Цел: намаляване на въглеродния отпечатък в транспортния сектор чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент, нарастване на дела на превозните пътници и товари от железопътния транспорт и повишаване на изградеността на основната конвенционална TEN-T ж.п. мрежа.

Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания „Железопътна инфраструктура“

Бюджет: 53,664 млн. лева

 

Модернизация на тягови подстанции и секционни постове по протежение на основната и широкообхватната TEN-T мрежа, с изграждане на система за телеуправление и телесигнализация SCADA

Цел: Да допринесе за постигането на основните и специфични изисквания за оперативна съвместимост на подсистема „Енергия“ (ТСОС Енергия) – тягови подстанции и прилежащи енергийни компоненти на железопътната инфраструктура; Автоматизиране на процесите по измерване, обработка и анализиране на резултатите от измерванията и генериране/изготвяне на доклади. Създаване на база данни за обектите и елементите на жп инфраструктурата. Изготвяне на краткосрочни прогнози за развитие на влошеното техническо състояние на обектите и елементите на жп инфраструктурата. Да допринесе за модернизацията на железопътния парк, до реформирането му, чрез постигане на оперативна съвместимост съгласно изискванията на ТСОС, както и за сертифицирането на съществуващата контактна мрежа по националните правила за оперативна съвместимост за включването й в единното европейско железопътно пространство в съответствие със специфичните свързващи документи; Модернизация на съществуващата инфраструктура, като се възстановят, ремонтират и модернизират 20 тягови подстанции, които захранват участъци от основната и разширената TENT мрежа, съгласно стандартите на ЕС и европейските транспортни политики; Централизиране управлението на съоръженията за тягово енергоснабдяване от енергодиспечерите и подобряване оперативността при експлоатация им от съответните енергодиспечерски участъци.

Бенефициент: Държавно предприятие „Национална компания Железопътна инфраструктура“

Бюджет: 272.2 млн. лева

 

Осигуряване на устойчива транспортна свързаност и услуга по електрификацирани и рехабилитирани ЖП участъци за 160 км/ч., чрез закупуване на енергийно-ефективен и комфортен подвижен ЖП състав

Цел: Закупуване на енергийно-ефективен и комфортен подвижен ЖП състав

Бенефициент: БДЖ-пътнически превози ЕООД

Бюджет: 312 069 901,20 лева 

 

Подобряване на безопасността на движение по пътищата в Република България чрез създаване на условия за устойчиво управление на пътната безопасност

 

Цел: Подобряване безопасността на българските пътища в съответствие с приоритетите на европейската и националната политика в областта, като постигането на тази цел е свързано с осигуряване на дългосрочни социално-икономически ползи за обществото, за които проектът пряко ще допринесе.

Бенефициент: Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“.

Бюджет: 12 000 000 лв.

 

Осигуряване на устойчива транспортна свързаност чрез изграждане на участъци от Линия 3 на метрото в София

Цел: Намаляване на въглеродния отпечатък на транспортния сектор, чрез инвестиции в модернизацията и цифровизацията на железопътния сегмент.

Бенефициент: Столична община – Метрополитен ЕАД

Бюджет: 217 465 416,38 лв. 

 

“Зелена мобилност” – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност чрез мерки за развитие на екологични,безопасни, функционални и енергийно ефективни транспортни системи  ама

Цел: Целта на проекта е да допринесе за пълноценно разгръщане на концептуални политики, които да подпомогнат растежа на градовете и тяхната устойчивост, чрез изпълнение на интегрирани мерки за устойчива градска мобилност. Предвижда се проектът да се осъществи под формата на пилотна схема в подкрепа на реформата за устойчива градска мобилност. Пилотната схема има за цел да насърчи сформирането на партньорства за изпълнение на мерки в изпълнение на плановете за устойчива градска мобилност, като по този начин ще улесни подготовката и изпълнението на сходни проекти, които ще бъдат финансирани от Програма “Развитие на регионите” 2021-2027г.

Бенефициент: Министерството на регионалното развитие и благоустройството

Бюджет: 51,13 млн. евро

 

Компонент 9 Местно Развитие

 

Програма за изграждане/доизграждане/ реконструкция на водоснабдителни и канализационни системи вкл. и пречиствателни станции за отпадъчни води за агломерациите между 2000 и 10 000 е.ж.

 

Цел: Повишаване на съответствието с изискванията на Директива 91/271/ЕИО за пречистване на градските отпадъчните води, чрез осигуряване на инфраструктура за отвеждане и пречистване на отпадъчните води. Повишаване на съответствие с Директива (ЕС) 2020/2184 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2020 година относно качеството на водата, предназначена за консумация от човека (преработена), чрез обновяване и на водоснабдителната система за опазване на наличния воден ресурс с питейни качества, отчитайки състоянието на съществуващата ВиК мрежа. Осигуряване на технически възможности за осъществяване на дистанционен контрол на качеството на заустваните отпадъчни води за установяване на намаляването на замърсяването на подземните и повърхностните води за защита на човешкото здраве, подобряване на качеството на живот, регионалното развитие и устойчивост.

Бенефициент: „Български ВиК холдинг“ ЕАД 

Бюджет: 392 839 160 лв.

 

Цифровизация за комплексно управление, контрол и ефективно използване на водите

 

Цел: Подобряване на управлението на  количеството на водите чрез цифровизация на процеса и подобряване на контрола на използването на водите, за осигуряване на минимално допустимия отток и подобряване на информацията за водните ресурси чрез автоматизиране на измерванията.

Бенефициент:  МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

Бюджет: 134, 830 млн. лв

 

Компонент 10 Бизнес среда

 

Осигуряване на адекватна информационна и административна среда за изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

 

Цел: Чрез настоящия проект ще се осигурят необходимите инструменти за подобряване на средата за изпълнение на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) в България, като се обезпечат дейностите, свързани с управлението, контрола и одита на Националния план за възстановяване и устойчивост на Р.България. Чрез проекта ще бъдат създадени необходимите условия за ефикасното и ефективното му изпълнение.

Бенефициент: Администрация на Министерския съвет, дирекция „Централно координационно звено“ (ЦКЗ) в партньорство с:

– Институт по публична администрация (ИПА);- Министерство на финансите, дирекция „Национален фонд“;

– Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ (ОСЕС).

Бюджет: 14 263 311,69 лв. 

 

Укрепване, доразвитие и надграждане на Единната информационна система на съдилищата

 

Цел: Проектът има за цел да укрепи, доразвие и надгради Единната информационна система на съдилищата(ЕИСС).

Бенефициент: ВИСШИЯ СЪДЕБЕН СЪВЕТ

Бюджет: 23 855 000,00  лв.

 

Трансформация на съществуващата в Прокуратура на Република България информационна и комуникационна инфраструктура (ИКИ) в нов тип – отказоустойчива, резервивана, производителна и защитена.

 

Цел: Да допринесе за изграждането на нов тип отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена информационна и комуникационна инфраструктура в Прокуратура на Република България.

Бенефициент: Прокуратурата на Република България.

Бюджет: 34 461 067,50  лв

 

Подобряване на качеството и устойчивостта на политиките в сферата на сигурността и противодействието на корупцията и подпомагане на екологичния преход

Цел: Гарантиране на устойчивост на икономическите и социални реформи и смекчаването на влиянията от кризата, свързана с COVID19, чрез повишаване на нивото на  сигурност на българските граждани, противодействие на корупцията и повишаване на доверието към държавните институции.

Бенефициенти: Министерство на вътрешните работи

Бюджет:  96 160 970,43 лв

 

Въвеждане на способи за алтернативно разрешаване на спорове (АРС) в съдебната система в България – пилотно въвеждане на задължителна съдебна медиация; доизграждане на мрежата от съдебни центрове във всички окръжни райони на страната; разработване на стратегия за пълноценно използване на други алтернативни способи за разрешаване на спорове

Цел: Въвеждане на задължителна съдебна медиация в производствата по граждански и търговски дела като средство за насърчаване на използването на алтернативни способи за разрешаване на спорове, намаляване натовареността на съдилищата и повишаване на ефективността в сферата на гражданското и търговското правораздаване.

Бенефициент:  Министерство на правосъдието, с партньор Висш Съдебен Съвет.

Бюджет:  1 615 651 лева.

 

Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството

Цел: Създаване на единна информационна система като платформа за предоставяне на електронни административни услуги по устройство на територията и разрешаване на строителството. По този начин ще се облекчи административната тежест върху гражданите и бизнеса като значително ще се съкрати технологичното време за извършване на услугите в сектора на устройственото планиране, инвестиционното проектиране и въвеждането в експлоатация на завършените строежи и ще се създадат възможности за извършване на комплексни електронни административни услуги. В резултат ще се подобри и позицията на страната по отношение на условията за извършване на инвестиции и ще се подобри бизнес средата.

Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройство

Бюджет: 3 512 000 лв. 

 

 ИЗГРАЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН КОМПЛЕКСЕН ЦЕНТЪР И МРЕЖА ЗА МОНИТОРИНГ , КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ

ЦелЦентърът ще има за цел да подпомага с данни процесите по изследване, анализ, оценка, изпълнение, мониторинг, управление, в това число на риска, взимане на решения, създаване и развитие на иновации – в публичния и в частния сектор в различните области на социално-икономическия и административния живот (е-Осигуряване, е-Здравеопазване, е-Търговия, е- Индустрия 4.0, е-Финанси, е-Образование, е-Земеделие, др.).  Данните на всеки от тях ще могат да се трансформират, съхраняват, визуализират в платформа, филтрирани, групирани и агрегирани по различни критерии. Сътрудничеството между собствениците на данните и техните потребители ще спомага за създаването на общи проекти, свързани със създаване, споделяне на данни, последващи анализи, прогнози и последващи препоръки, които да са в полза на развитието на бизнеса и обществото като цяло.

Бенефициент: Държавна агенция „Електронно управление“

Бюджет: 198,56 млн. Лв

 

Изграждане на национална схема за електронна идентификация и персонализацията й в българските лични документи 

 

Цел: Изграждане на система за електронна идентификация и персонализацията ѝ в българските лични документи, чрез изграждане на логически съвместими и работоспособни Централизирана система за електронна идентификация (ЦСЕИ) и Централизирана система за персонализация на български лични документи (ЦСПБЛД). По този начин ще се създаде възможност физическите лица да получат модерни документи за самоличност, които ги идентифицират надеждно във физическия и в електронния свят.

Бенефициент: Министерство на вътрешните работи

Бюджет: 94 775 001,51 евро 

 

Технологичен инструмент за по-добро стратегическо планиране и управление на изпълнението на националните стратегически документи

 

Цел: Създаване на предпоставки за подобряване на процеса на стратегическо планиране в страната и допълване на реализацията на реформаторските намерения.

Бенефициент: Националният статистически институт

Бюджет: 1 704 400 лв. 

 

 Подкрепа на пилотна фаза за въвеждане на строително информационно моделиране (СИМ/ ВIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България

Цел: Повишаване на подготвеността за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ) в инвестиционното проектиране и строителството за осъществяване на цифрова реформа на строителния сектор в България с оглед повишаване на конкурентоспособността, производителността, устойчивия растеж и привлекателността на строителния сектор в България и създаване на условия за привличане на чуждестранни инвестиции.

Бенефициент: Министерство на регионалното развитие и благоустройството – дирекция “Твхнически правила и норми”

Бюджет: 3 982 965 евро без ДДС

 

Трансформация на съществуващата в Прокуратура на Република България информационна и комуникационна инфраструктура  в нов тип – отказоустойчива, резервирана, производителна и защитена

Цел: Специфичните цели на проекта са свързани с осигуряване на капацитет за управление на изградената нова информационна и комуникационна инфраструктура, както и повишаване нивото на мрежова и информационна сигурност на информационните центрове за данни на Прокуратура на Република България, вкл. нейните структури по страната и клиентските работни станции.

Бенефициент: Прокуратура на Република България

Бюджет34 461 067,50  лв. с ДДС

 

Компонент 11 : Социално включване

 

 

Модернизиране на материалната база и въвеждане на информационни технологии за подобряване на социалната подкрепа за населението от Агенция за социално подпомагане

Цел: Повишаване ефективността и качеството на предоставяните административни услуги в системата на социално подпомагане и закрила на децата, създаване на безопасна среда, защита на данните на гражданите, както и усъвършенстване на достъпа до услуги за лица с различни увреждания, реновиране на част от сградния фонд и минимизиране на разходите за издръжка и управление на териториалните структури.

Бенефициент: Агенция за социално подпомагане

Бюджет9 787 605,95 лв

 

Агенция по заетостта – заетост за иновативна, свързваща и справедлива България 

Цел: Повишаване ефективността и качеството на предоставяните от Агенцията по заетостта услуги на клиентите – търсещи работа и работодатели, създаване на безопасна среда, защита на данните на гражданите, както и улесняване на достъпа до услуги за лица с различни характеристики и потребности.

Бенефициент: Агенция по заетостта

Бюджет31 946 126,53 лв.

 

Продължаваща подкрепа за деинституционализация на грижата за възрастните хора и хората с увреждания и повишаване на енергийната ефективност на социалната инфраструктура за предоставяне на социални услуги, делегирани от държавата дейности

 

Цел: Подкрепа продължаването на реформата на системата на социалните услуги, в т.ч. за дългосрочна грижа, чрез финансиране на изграждането и оборудването на нови социални и интегрирани здравносоциални услугиза резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и консултативни социални услуги за лица с увреждания и на реформирането на съществуващите домове за стари хора. От друга страна чрез финансиране на дейности за енергийна ефективност, саниране и обновяване на оборудване и обзавеждане в съществуващи социални услуги в общността, делегирани от държавата дейности, както и изпълнение на противоепидемични мерки се цели повишаване на качеството на предоставяните социални услуги на потребителите. 

Бенефициент: Общините в Република България 

Бюджет: 753 млн. лв

 

Лична мобилност и достъпност за хората с трайни увреждания

 

Цел: Насърчаване на дейностите по  осигуряване на лична мобилност и  достъпност за хора с трайни увреждания  за тяхното социално приобщаване, като  се отчитат и специфичните им  потребности.

Бенефициент: 

 – Министерство на труда и социалната политика;                                 – Фонд “Социална закрила”;

 – Агенция за социално подпомагане;                                                     – Агенция за хората с увреждания;

Бюджет: 24 млн. лв

 

Развитие за модернизация на предприятията и създаване на дигитална платформа за насърчаване на социалната и солидарна икономика

 

Цел: Помагане за дигитализация на процесите; Подпомагане въвеждането на специфицични дигитални решения в бизнеса; Изграждане на комуникационни мрежи с държавните институции (местна власт, училища, университети и др.); Изграждане на стабилни отношения, базирани на толерантност, между пазарните участници; 

Бенефициент: Министерството на труда и социалната политика

Бюджет: 23 502 669, 7 лв. 

 

Култура и творчески индустрии в България: изграждане на приобщаваща, международно конкурентна и устойчива екосистема

 

Цел: Чрез законодателна реформа, децентрализация и изпълнение на програми да се увеличат ефективността, ефикасността и целесъобразността на действията на Министерство на културата, вземащи предвид настоящите предизвикателства, потребности и очаквания в сектора на културните и творческите индустрии (КТИ). Мисията на проекта е да изгради не само мерки за възстановяване на сектора, но има амбицията да съдейства за стратегическо бъдещо развитие на КТИ.

Бенефициент:

  • Преки бенефициенти:

 – Администрацията в КТИ на публични, общински и независими оператори;

 – Публични, общински и частни културни оператори;

 – КТИ от „основни културни“ подсектори:

 – Архиви, културно наследство, музеи, театър;

 – КТИ от подсектори с отделни вериги за създаване на стойност: видео и филми, музика, визуални изкуства, книги и преса, архитектура;

 – независими артисти, частни субекти, търговски или нетърговски, и неправителствени организации, установени като юридически лица в България и ЕС, чиято основна дейност е в областта на културния и творческия сектор.

  • Непреки бенефициенти: 

 – КТИ от „индустриално“ измерение: дизайн, мода, реклама;

 – КТИ от индустрии, задвижвани от творчеството, като например индустрии в областта на стоките и услугите от висок клас;

 – Академични и научноизследователски структури;

 – МСП и оператори в сектора на образованието, научните изследвания, туризма и информационните технологии.

Бюджет: 96,814,400

 

Дигитализация на музейни, библиотечни, аудиовизуални и архивни фондове

Цел: Основна цел провеждане цялостно реформиране на политиките на държавата по дигитализиране, опазване, съхранение и популяризиране на културното наследство и осигуряване на свободен достъп на всички заинтересовани страни до културното богатство на страната, на равни начала и без ограничение.

Бенефициент:

 – Министерство на културата                             – БНТ                             – Държавна агенция “Архиви”

 – Радио БНР                                                         – БТА

Бюджет: 67 548 140,95 лв.

 

 

Компонент 12 : Здравеопазване

 

Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха

Цел: Изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха. Предостави съвременна и квалифицирана спешна медицинска помощ в рамките на т. нар. златен час с последващо транспортиране на пациенти и пострадали при необходимост, от и до всяка географска точка от територията на страната. Транспортират на пациенти на пациенти от едно медицинско заведение до друго. Достави оборудване, кръв, органи, лекарства.

Бенефициент: Министерство на здравеопазването.

Бюджет: 119 181 032,50 лв. с ДДС

 

Модернизиране на здравната система в България чрез осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни заведения за болнична помощ

 

Цел: Повишаване на достъпността и капацитета на здравната система в страната

Бенефициент: Министерство на здравеопазването

Бюджет418 953 315 лв.

 

  Развитие на извънболничната помощ

Цел: Повишаване на достъпността и капацитета на извънболничната помощ; Развитие на здравно-социални и консултативни здравни грижи; Разгръщане на промотивно-профилактични дейности и скринингови програми за пренатална и неонатална диагностика, и ранна диагностика на социално-значими заболявания с цел подобряване на общественото здраве; Намаляване на предотвратимата смъртност и инвалидизацията от социално-значими заболявания; Създаване на механизми за привличане и задържане на кадри в системата на здравеопазването и професионалната им реализация в определени райони на страната; Подобряване на здравните показатели на нацията чрез осигуряване на универсален достъп и качествени здравни грижи.

Бенефициент: Министерство на здравеопазването

Бюджет: 84 157 986 лв.

 Изграждане на Национална дигитална платформа за медицинска диагностика

Цел: Да покрива дигиталната диагностика във всички медицински специалности и да създаде възможност за генериране на база данни цифрови изображения и нейната  вторична обработка  посредством валидирани алгоритми за машинно самообучение, невронни мрежи и др. в съответствие с европейското и националното законодателство за защита на личните данни и съответните стандарти за информационна и мрежова сигурност.

Бенефициент: Министерство на здравеопазването на РБ

Бюджет: 28 280 101,00 лв

 

Подобряване на условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания и създаване на условия за следдипломно обучение на специалисти в обастта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания в България

 

Цел на проекта:

Подобряване условията за интервенционална диагностика и ендоваскуларно лечение на мозъчно-съдовите заболявания и създаване на условия за следдипломно обучение на специалисти в областта на ендоваскуларното лечение на мозъчно-съдовите заболявания в България чрез създаването на национална мрежа от високотехнологични мозъчно-съдови центрове за диагностика и лечение („stroke“ центрове) на територията на страната. Изпълнението на тази цел ще доведе до намаляване на смъртността и инвалидизацията на пациентите с настъпил инсулт.

Бенефициент: Министерство на здравеопазването

Бюджет:  128 537 940 лв. с ДДС

 

Модернизация и развитие на психиатричната помощ в България

 

Цел:  Подобряване на възможностите за диагностициране и лечение на пациенти с психиатрични проблеми.

Бенефициенти на проекта: Всички лечебни заведения за психиатрична помощ и лечебни заведения с разкрити структури и отделения за психиатрична помощ.

Бюджет: 28.5 милиона лева

 

Изграждане и развитие на Национална система 112 за приемане на спешни комуникации и управление на ресурсите

 

Цел: Осигуряване на качествена европейска услуга за Единен европейски номер 112 (ЕЕН 112) за оказване на бързо съдействие на гражданите при необходимост от помощ, бедствия и аварии и повишаване обхвата на предоставяната услуга от необходимата институция.

Бенефициенти  на проекта:                                            Партньори:

– Министерство на вътрешните работи                            – МВР                              – ГДПБЗН  

– Министерство на здравеопазването                              – ГДНП                            – ОД на МВР 

                                                                                             – МЗ

Бюджет на проекта:

 – Финансов ресурс за сметка на МВУ 23 853 746,56 евро без ДДС

 – Финансов ресурс за сметка на национален бюджет – 4 770 749, 31 ДДС в евро

 

Насоки за учителите и преподавателите за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование и обучение

Насоките за учители и преподаватели за справяне с дезинформацията и насърчаване на цифровата грамотност чрез образование предоставят практически насоки за учители и преподаватели, включително практически съвети, планове за дейности, прозрения по теми и предупредителни бележки, основани на това, което работи по отношение на цифровата грамотност и образованието и обучението . Те са ключова инициатива на Плана за действие в областта на цифровото образование (2021-2027 г.) на Европейската комисия и са информирани от специална експертна група на Комисията. Насоките имат за цел да генерират по-широко разбиране за цифровата грамотност, постигнато чрез образование и обучение, да насърчават отговорното и безопасно използване на цифрови технологии и да насърчават по-добра обществена осведоменост и знания по отношение на дезинформацията. Насоките предоставят педагогическа експертиза за укрепване на уменията за критично мислене на нашите млади хора с оглед на насърчаването на тяхната устойчивост в дигиталния свят. По същия начин се изследва изграждането на доверие в класната стая и създаването на безопасно пространство за ученици и учители за обсъждане на чувствителни въпроси. Насоките са предназначени за начални и училищни учители/възпитатели по различни предмети и с различни нива на опит и познания в областта.

Наръчника можете да изтеглите от тук.

 

 

Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен

 

Документален филм със заглавие “Европа е моят дом – нека го поддържаме чист и зелен”, изработен от Тайлян Митев, ученик от ПГЕЕ – гр. Пловдив. 

Можете да гледате тук. 

 

 

АЗ И ТИ ЗАЕДНО

 

“Аз и ти заедно” е учебно помагало, предназначено за работа с ученици на 12-13 години в условията на класната стая. Книгата е практическо ръководство за обучение, чрез групови методи, на правата и задълженията на ученика в семейството и училището, възпитание в отговорност към себе си и другите, осъзнаване националното и европейско достойнство и толерантност към хората.

Книгата можете да изтеглите от тук: “Аз и ти заедно”

 

 

ЕВРОПА В УЧИЛИЩЕ – за учители с въображение

Книгата „Европа в училище – за учители с въображение“ е резултат от проекта „Ресурсен център Европа – нов подход към преподаването и изучаването на теми за Европейския съюз в училище“ по програма „Еразъм+“. Изданието е предназначено за учители, ръководители на училищни Европейски клубове, преподаватели – старши посланици в училища – посланици на Европейския парламент и за всички педагози, които работят с младите хора, за разширяване на знанията за Европейския съюз, за формиране на техните умения и нагласи на активни граждани.

Гражданско образование – 11 клас

Настоящото помагало е нашият начин да подкрепим преподавателите, нагърбени с отговорната задача да
помогнат на младите хора в България да станат активни граждани на едно демократично европейско общество.
Помагалото е резултат от екипния труд и познанията на едни от най-големите експерти в сферата на
гражданското образование в България, практици от гражданското общество, експерти с институционален опит,
европеисти, политолози, историци, юристи, журналисти, методисти и философи. Помагалото е поделено
структурно и смислово на две големи части. Първата от тях разглежда важни принципни въпроси, свързани с ГО,
сред които са оценяването и различните подходи при преподаването му. Втората голяма част предоставя на
читателите теоретични и методологически материали за преподаването на предмета. Тя следва учебната
програма по ГО за 11. клас, одобрена от Министерството на образованието и науката, и залегналите там общо
девет теми/подтеми. Този подход на структуриране на помагалото съгласно учебната програма спомага за
лесното му използване в синхрон с който и да е от наличните учебници по предмета, а също така и независимо
от тях. Предоставените в деветте глави материали са графично изложени по начин, който позволява лесното им
копиране и като цяло – директно използване в класната стая.

Можете да свалите от тук.

Гражданско образование – 11 клас

 

Инструментариум на учителя по гражданско образование

 

Настоящото пособие е един наш опит да подкрепим обучението по Гражданско
образование с практически инструменти за диалог и включване на цялостната личност
на ученика за формирането му като активен гражданин на демократично европейско
общество.

В пособието ще намерите методи, подходи и педагогически инструменти, които
подкрепят диалога и партньорството с участниците, съвместното решаване на
проблеми и поставят учениците и учителят в процес на взаимодействия.

Можете да го изтеглите от тук: Инструментариум на учителя по ГО

 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

“ПРАВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В ИНТЕРНЕТ”

Чрез тази презентация ще имате възможност да се запознаете за: Онлайн търговията в Европейския съюз – права и задължения на търговци и потребители. Безопасно онлайн пазаруване и съвети за преодоляване на рисковете от интернет измамите.

Може да изтеглите pdf файл тук

 

 

МЕТОДИКА НА ПРЕПОДАВАНЕ ПО “ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

Преподаването по „Гражданско образование” изискава прилагане на съвременни методи. Това пособие е един опит да се включат учениците активно в процеса на учене.

Може да изтеглите pdf файл тук

Или да го четете под формата на електронна книга тук 

 

ЕЛЕКТРОННА КНИГА “ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ”

 

„Гражданското образование” e част от програмата за обучение в горен курс на средното ни образование. Същевременно почти липсват пособия, които да подкрепят учителите в общуването им с учениците в достъпна за тях форма.

В съдържанието на електронната книга „Гражданско образование“ предоставяме информация за:

– Историята на гражданското образование – от древни времена до съвременността;

– Съвременни образователни системи;

– Модели, техники и методи за преподаване;

– И др.

В настоящата електронна книга бихте могли да се запознаете с активни инструменти за преподаване и за учене, чието приложение подпомага формирането на активно отношение на младите хора към изучавания материал и темата за гражданското образование в училище.

Може да изтеглите pdf файл тук

Или да го четете под формата на електронна книга тук 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

ЗАЩИТА НА ВЪНШНИТЕ ГРАНИЦИ НА ЕС

Тази презентация ще ви запознае с усилията на ЕС за защита на основните ценности на гражданите на ЕС, осигуряване на сигурни граници, ново начало в областта на миграцията и модернизиране на системата за предоставяне на убежище. Ще се заподнаете с ролята на европейската агенция за гранична и брегова охрана -Fronteх. Ролята на Трансформацията от контрол на миграцията в управление на границите и с по-големите отговорности в борбата с трансграничната престъпност.

НАСТОЛНА ИГРА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

“ДА УПРАВЛЯВАМЕ ГРАДА НИ ЗА ЕДИН ДЕН”

Близки един до друг, но все пак толкова далечни. Така могат да се определят жителите на двата града – Екоград и Параград. Различни те може да са в определени системи, но гражданите имат възможност да разрешат своите икономически, социални и екологични проблеми. Готови ли сте и вие да бъдете част от това? Хвърлете зара и нека да управляваме града за деня!

Може да изтеглите файловете от тук:

Настолни дъски ( размер А3 или А4):

Дъска за настолна игра размер А3

Дъска за настолна игра размер А4

Допълнителни файлове:

Указания за играта

Парична валута ЕПИ

Полета за заместване 

Приложения за задачите на банкерите

Приятна игра! 

 

 

БРОШУРА ЗА УСЛУГИТЕ НА ИНФОРМАЦИОНЕН

ЦЕНТЪР “EUROPE DIRECT” – PLOVDIV

Нашият център изработи за Вас брошура, която има за цел:  Популяризиране на услугите сред гражданите, които информационния център в Пловдив предлага за тях; Разширяване на възможностите за достъп до широката общественост; Информиране и популяризиране на основните приоритети в развитието на ЕС – програми, стратегии; Включване на широки групи от гражданството на местно и регионално ниво във взаимодействията с институциите на ЕС при формирането на основни за гражданите политики.

Брошурата можете да разгледате за 2013 г. от тук: Брошура

Брошурата можете да разгледате за 2014 г. от тук: Брошура на Европа Директно – Пловдив-2014

 

СПРАВОЧНИК ЗА ВАШИТЕ ПРАВА

КАТО ГРАЖДАНИН НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Този справочник Ви помага да разберете какви са правата Ви, когато се движите в Европейския съюз, и дава подробна практическа информация за европейските закони, гарантиращи тези права.

Справочника можете да разгледате от тук: Справочник за вашите права като гражданин на ЕС

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “ВАШИТЕ ПРАВА,

КАТО ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИ”

Europa Direct – Plovdiv изработи електронен флаш на тема: „Вашите права, като европейски граждани“, който цели да ви запознаем  с вашите правата като европейски граждани. За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Съдържанието по рубрики и препратки включва следните тематични области – Работа; Обезщетения за безработица; Професионални квалификации; Данъци; Социална сигурност; Образование; Пенсии; Пътуване; Право на свободно придвижване; Потребителски права; Медицинска помощ; Онлайн пазаруване; Покупка/Продажба на автомобил; Бизнес; Допълнителни права; Политически права; Право на дипломатическа/консулска защита извън границите на ЕС; Право на петиции и жалби; Права на хората с увреждания; Пътнически права; Право на участие в европейска гражданска инициатива; Харта на основните права; Договор от Лисабон; Полезни връзки; Полезни материали; Контакти; Галерия; Използвани източници на информация; Достъпът до всяка тематична област е съпроводен с кратки онагледяващи снимки и изображения.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: Права на гражданите_2014

 

БРОШУРА “ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ 2015 Г.”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Европейска година за развитие 2015 г.“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Съдържанието на брошурата включва следните теми: Основа на “Европейската година за развитие 2015 г.”; Помощ и сътрудничество от Европейския съюз за развитие; Инициативи на Европейската година за развитие 2015; Какво ще даде Европейската година за развитие 2015-та на Европа?; Ползите на Европейската година за развитие 2015 за България.

Брошурата “Европейска година за развитие 2015 г.” можете да изтеглите от тук: Европейска година за развитие 2015

 

БРОШУРА “ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ 2014-2020 Г.”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Европейски програми и проекти 2014-2020 г.“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

В съдържанието на брошурата са описани целите, ключовите дейности и изисквания за участие на бенефициентите в програмите “Еразъм+”, “Творческа Европа”, “Европа за гражданите”, “Хоризонт 2020” и още много други.

Брошурата “Европейски програми и проекти” можете да изтеглите от тук: Европейски програми и проекти 2014-2020

БРОШУРА “ДЕСЕТ ПРИОРИТЕТА ЗА ЕВРОПА”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Десет приоритета за Европа“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Брошурата “Десет приоритета за Европа” можете да изтеглите от тук: Десет приоритета за Европа

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “10 ПРИОРИТЕТА ЗА ЕВРОПА

Europa Direct – Plovdiv изработи електронен флаш на тема: „10 приоритета за Европа“, който цели да ви запознаем  с приоритетите на Европейската комисия, върху които Комисията се фокусира през 2016 г. За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: 10 приоритета за Европа

 

 

 

БРОШУРА “ИНИЦИАТИВИ ЗА МЛАДИТЕ ХОРА”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „Инициативи за младите хора“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

В съдържанието на брошурата са описани няколко младежки програми, по които младите хора до 30 годишна възраст могат да вземат участие.

Брошурата “Инициативи за младите хора” можете да изтеглите от тук: Инициативи за младите хора

 

 

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “ЕВРОПА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи електронен флаш на тема: „Европа за младите хора“, който цели да ви запознае с младежките програми, по които младите хора до 30 годишна възраст могат да вземат участие.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: Европа за младите хора

 

 

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “2018 ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи електронен флаш на тема: „2018 Европейска година на културното наследство“, който цели да ви запознае с икономическите и социалните аспекти на културното наследство, през призмата на водещ експерт от Информационния център Красимир Лойков и студенти от три висшите учебни заведения в страната.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

БРОШУРА “ПЛАН ЗА ИНВЕСТИЦИИ ЗА ЕВРОПА”

 

Информационният център “Европа Директно” – Пловдив изработи информационна брошура на тема: „План за инвестиции за Европа“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Брошурата “План за инвестиции за Европа” можете да изтеглите от тук: План за Инвестиции за Европа

ПРЕЗЕНТАЦИЯ “ЕВРОПЕЙСКА ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО”

Информационен център “Европа Директно” – Пловдив изработи презентация на тема “Европейска година на културното наследство”. За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Можете да разгледате и изтеглите от тук:  Европейска година на културното наследство

 

БРОШУРА “КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ЗА МЕН, МОЯТ ГРАД И МОЯТА ОБЛАСТ?”

Информационният център “Европа Директно – Пловдив” изработи информационна брошура на тема: „Какво прави Европа за мен, моят град и моята област?“.  За лесно ползване на информацията сме го качили в PDF формат.

Брошурата “ Какво прави Европа за мен, моят град и моята област?” можете да изтеглите от тук: Брошура_Какво прави Европа за мен, моят град и моята област

ЕЛЕКТРОНЕН ФЛАШ НА ТЕМА “КАКВО ПРАВИ ЕВРОПА ЗА МЕН И МОЯТА ОБЛАСТ?“

Информационният център “Европа Директно – Пловдив” изработи електронен флаш на тема: „Какво прави Европа за мен и моята област?“, с който целим да ви запознаем с конкретни примери за постигнати резултати от приложението на политиката на сближаване на Европейската комисия в Пловдив и региона и влиянието и върху живота на хората по места.

Можете да разгледате и изтеглите флаша от тук: Електронен флаш_Какво прави Европа за мен и моята област_Пловдив

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА: “ЗАЩИТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ГРАНИЦИ – ВЪНШНИ ГРАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ”

Информационен център “Европа Директно” – Пловдив съвместно с Информационен център “Европа Директно” – Хасково изготвиха презентация на тема: „Политиката за миграция и за защита на външните граници на ЕС”

Презентацията можете да изтеглите от тук: „Защита на българските граници – външни граници на европейския съюз“

Leave a Reply