Младежки конкурс за есе 2018 – Време е да се пише!

  Европейската комисия иска да чуе гласът ви!   Конкурсът  за есе, организиран от Генералната дирекция за единен пазар, промишленост, предприемачество и МСП към Европейската комисия, стартира за трети път и търси отговори на следния въпрос: “Какви стъпки предприемачите и правителството трябва да предприемат, за да станат по-иновативни?” С участието си в конкурса имате шанс да споделите вашите мисли и мнения с ключови политици и…

Комисията докладва за напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка

  Европейската комисия публикува днес (15.11.2017) най-новия си доклад относно стъпките, предприети от България в изпълнение на ангажиментите си по отношение на съдебната реформа и борбата с корупцията в рамките на механизма за сътрудничество и проверка (МСП), създаден при присъединяването на страната към Европейския съюз през 2007 г. В днешния (15.11.2017г.)  доклад се разглежда конкретно постигнатият напредък по изпълнение на 17-те препоръки, отправени от Комисията в…

Основни препоръки за улесняване на достъпа на предприятията до европейските структурни и инвестиционни фондове

В съответствие с инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ и усилията за по-добро регулиране Комисията прави преглед на работата на групата на високо равнище за опростяване в полза на бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете). Бюрократичните процедури могат да бъдат пречка за малките и стартиращите предприятия. Понякога те може да се откажат от възможностите, предлагани от ЕСИ фондовете, поради административните процедури.…

Два нови финансови инструмента за насърчаване на инвестициите в стартиращи предприятия и устойчиво градско развитие в страните членки на ЕС

Европейската комисия прие на 11 юни 2016 година два нови „стандартни“, т.е. „готови за употреба“ финансови инструмента за инвестиции по линия на ЕСИ фондовете, с които се цели да се улесни достъпът до финансиране за новосъздадените предприятия и за организаторите на проекти за градско развитие. Комисията насърчава държавите членки да удвоят в периода 2014—2020 г. своите инвестиции по линия на европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове, използвани…