Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на съдебното сътрудничество

Настоящата открита процедура включва три обособени позиции: експертни познания по регулаторни и политически въпроси в областта на съдебното сътрудничество по граждански въпроси (обособена позиция 1), дружествено право (обособена позиция 2) и право на интелектуална собственост (обособена позиция 3). Планираният рамков договор за услуги има за цел подпомагане на работата на Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент, като ѝ осигурява възможност да поръчва проучвания,…

Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на външната политика

Настоящата открита процедура включва общо шест обособени позиции: 1) Разширяване на ЕС, Източно съседство, политики за северните региони, европейски държави извън ЕС, ЕИП, Русия и Централна Азия; 2) Южно съседство и широкия Близък Изток; 3) Развитие; 4) Сигурност и отбрана; 5) Търговия; и 6) Правата на човека и демокрация. Оферти могат да се подават за един или повече лотове, а крайният срок за получаването им…