Покана за предложения по Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Обучение за борба с измамите

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Обучение за борба с измамите. Допустими кандидати      – национални или регионални административни структури на държава-членка и участваща държава, които допринасят за укрепването на действията на равнището на Съюза за защита на финансовите интереси на Съюза; – научноизследователски и образователни институти и…