Европейската комисия предложи да бъде въведена забрана за пускането на пазара на ЕС на продукти, произведени чрез принудителен труд. С предложението са обхванати всички продукти, по-специално произвежданите в ЕС и предназначени за вътрешно потребление и износ, както и стоките от внос, без то да е насочено към конкретни дружества или отрасли. Този всеобхватен подход е от значение, тъй като приблизително 27,6 милиона души полагат принудителен труд в много отрасли и на всички континенти. Най-често принудителният труд се използва в частната икономика, а някои случаи се налага от отделни държави.

Предложението се основава на международно приети определения и стандарти, като се подчертава значението на тясното сътрудничество със световните партньори. Националните органи ще бъдат оправомощени да изтеглят от пазара на ЕС продукти, произведени чрез принудителен труд, след извършване на разследване. Митническите органи на ЕС ще идентифицират и спират продуктите, произведени чрез принудителен труд, на границите на ЕС.

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Sonya GOSPODINOVA (+32 2 296 69 53)

Miriam GARCIA FERRER (+32 2 299 90 75)

Federica MICCOLI (+32 2 295 83 00)

Sophie DIRVEN (+32 2 296 72 28

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.