Европейската комисия прие своите насоки относно прилагането на конкурентното право на ЕС към колективните трудови договори („насоките”) във връзка с условията на труд на самостоятелно заетите лица, работещи сами. В насоките се пояснява кога определени самостоятелно заети лица могат да се обединят, за да договорят колективно по-добри условия на труд, без да нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията.

В член 101 от Договора за функционирането на ЕС (ДФЕС) се забраняват споразуменията между предприятия, които ограничават конкуренцията. Въпреки че колективните трудови договори между работодатели и работници не са предмет на правилата на ЕС в областта на конкуренцията, самостоятелно заетите лица се считат за предприятия и поради това рискуват да нарушат правилата за конкуренция, когато договарят колективно своите хонорари или други условия за търговия. Вследствие на това самостоятелно заетите лица често не са сигурни дали могат да договарят колективно своите условия на труд.

Насоките се прилагат за самостоятелно заетите лица, работещи сами, които работят изцяло самостоятелно и не наемат други лица. 

В насоките се поясняват обстоятелствата, при които определени самостоятелно заети лица, работещи сами, могат колективно да преговарят за подобряване на условията си на труд, без да нарушават правилата на ЕС в областта на конкуренцията. 

Повече информация ще намерите в документа тук.

Лица за контакти с медиите:

Arianna PODESTA (+32 2 298 70 24)

Maria TSONI (+32 2 299 05 26)

Европейската комисия е отговорна за защитата на личните данни. Всички лични данни се обработват съгласно Регламент (ЕС) 2018/1725.