С редовния пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки Европейската комисия предприема правни действия срещу държавите членки, които не изпълняват своите задължения, произтичащи от правото на ЕС.

Решенията по процедури за нарушения спрямо България са по отношение на:

Ø  Околна среда и рибарство

Европейската комисия реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2022)2189) да финализира своя план за управление на речните басейни съгласно изискванията на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО) и/или плана за управление на риска от наводнения съгласно изискванията на Директивата за наводненията (Директива 2007/60/ЕО). България закъснява с прегледа, приемането и съобщаването на третите планове за управление на речните басейни и вторите планове за управление на риска от наводнения.

Ø  Миграция, вътрешни работи и съюз за сигурност

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2023)2101) поради невъвеждането на двуизмерния баркод в единния формат за визи. Двуизмерният баркод беше въведен, за да се защитят вписванията на визовия стикер от фалшифициране. България още не отпечатва двуизмерен баркод върху издаваните от нея визови стикери. България разполага със срок от два месеца, за да отговори на писмото и да отстрани установените от Комисията недостатъци.

Ø  Правосъдие

Европейската комисия реши да изпрати официално уведомително писмо на България (INFR(2023) 2093) за това, че не е транспонирала правилно Директивата относно укрепването на презумпцията за невиновност и на правото на лицата да присъстват на съдебния процес в наказателното производство (Директива (ЕС) 2016/343). Комисията смята, че някои национални мерки за транспониране, нотифицирани от България, не отговарят на изискванията на директивата, по-специално мерките относно публичното позоваване на вината, правото на лицата да не се самоуличават и средствата за правна защита срещу нарушения на правата по директивата. Освен това Комисията счита, че обхватът на директивата не е транспониран правилно в българското законодателство, съгласно което незадържаните заподозрени лица не се ползват от правата, предвидени в директивата.

Европейската комисия също така реши да изпрати мотивирано становище на България (INFR(2021)2098) поради това, че не е транспонирала правилно Директивата относно правото на информация в наказателното производство (Директива 2012/13/ЕС). През септември 2021 г. Комисията изпрати на България официално уведомително писмо. Тя смята, че националните мерки за транспониране не отговарят на изискванията на директивата, по-специално по отношение на правото на достъп до материалите по делото, които са от съществено значение за ефективното оспорване на законосъобразността на ареста или задържането. Освен това Комисията отбелязва, че в България все още не са правилно транспонирани приложното поле на директивата и правото на информация във връзка с правата и разпоредбите относно декларацията за правата при арест.

Европейската комисия реши да изпрати и мотивирано становище на България (INFR(2022)0337) поради това, че не е транспонирала правилата на ЕС относно използването на цифрови инструменти и процеси в областта на дружественото право (Директива (ЕС) 2019/1151). През септември 2022 г. Комисията изпрати на България официално уведомително писмо поради това, че не са съобщили националните мерки за пълно транспониране на директивата до крайния срок, а именно 1 август 2022 г. След отговора на България Комисията стигна до заключението, че България не е уведомила за национални мерки, които гарантират пълното транспониране на директивата.

Повече информация за всички решения по процедурите за нарушения ще намерите тук.

Отдел “Преса и медии”

Представителство на ЕК в България