Европейската комисия реши да предяви иск срещу България пред Съда на Европейския съюз, тъй като страната не е съобщила мерките за транспониране в националното законодателство на Директивата за правата на жертвите. Крайният срок за транспониране на директивата от държавите членки беше 16 ноември 2015 г. 

През януари 2016 г. Комисията изпрати официално уведомително писмо на България за това, че не е транспонирала директивата и не е съобщила на Комисията мерките за транспониране в определения срок. През март 2019 г. Комисията предприе последващи действия с мотивирано становище, тъй като България не бе съобщила за пълно транспониране.

След множество контакти с българските органи от 2019 г. насам и като взе предвид последните отговори на България, Комисията реши да предяви иск пред Съда на Европейския съюз, тъй като две разпоредби на Директивата за правата на жертвите все още не са транспонирани в българското законодателство.

Понеже делото се отнася до несъобщаване на мерки за транспониране на законодателна директива, Комисията ще поиска от Съда на Европейския съюз да наложи финансови санкции на България.

Повече подробности ще откриете в съобщението за медиите.

В ноемврийския пакет от решения във връзка с нарушения от страна на държавите членки, има още три решения по процедури за нарушения спрямо България:

·       ЕК изпраща официално уведомително писмо на България (INFR (2023) 2143), за да отстрани недостатъците в транспонирането на Директивата относно отпадъците.

·       ЕК изпраща мотивирано становище на България (INFR (2022) 2068) за това, че не е гарантирала правилното изпълнение на ангажиментите ѝ за намаляване на емисиите на няколко замърсителя на въздуха, както се изисква от Директива 2016/2284 за намаляване на националните емисии на някои атмосферни замърсители („Директива за НТЕ”).

·       ЕК изпраща мотивирано становище на България (INFR (2023) 0049) за това, че не е транспонирала правилата на ЕС, установени с Директива (ЕС) 2019/2121 относно презграничните преобразувания, сливания и разделяния.

Лица за контакти с медиите:

Christian WIGAND (+32 2 296 22 53)

Cristina TORRES CASTILLO (+32 2 29 90679)

Jördis FERROLI (+32 2 299 27 29)