Европейската комисия представи пролетния пакет на европейския семестър за 2024 г. В докладите по държави се анализират промените в икономиката, заетостта и социалната сфера и се прави преглед на изпълнението на плановете за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и програмите по линия на политиката на сближаване. Посочват се и предизвикателствата с акцент върху конкурентоспособността и приоритетните реформи и инвестиции.

Въз основа на този анализ Комисията предлага специфични препоръки за всяка държава за справяне с предизвикателствата, свързани с техните ПВУ. Препоръките обхващат фискалната политика, структурните реформи, политиката на сближаване и конкурентоспособността. Повечето държави членки продължават да постигат добър напредък в изпълнението на своите ПВУ и програми по политиката на сближаване. Някои страни обаче трябва спешно да се справят с възникващите забавяния и структурни предизвикателства, за да гарантират навременното изпълнение на инвестициите и реформите, включени в техния национални планове за възстановяване и устойчивост.

В рамките на този цикъл на семестъра Комисията извърши за първи път двуетапен анализ на предизвикателствата в областта на заетостта, уменията и социалните предизвикателства във всяка държава членка въз основа на преразгледания набор от социални показатели и принципите на рамката за социална конвергенция. Анализът на първия етап е включен в Съвместния доклад за заетостта (СДЗ) за 2024 г., а по-подробен анализ на втория етап беше публикуван през май 2024 г. за седем държави членки – България, Естония, Испания, Италия, Литва, Унгария и Румъния.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите, в доклада за България и препоръките за България, както и в документа „Въпроси и отговори”.

Лица за контакти с медиите:

Veerle NUYTS (+32 2 299 63 02)

Marajke SLOMKA (+32 2 298 26 13)