авангардни материали

Европейската комисия отправи покана за представяне на кандидатури за членове на новия Съвет по технологии за авангардни материали. Тази група на високо равнище ще координира усилията за посрещане на бъдещите нужди от авангардни материали в Европа и е от ключово значение за изграждането на единна екосистема за авангардни материали. Съветът ще осигури лидерство в насърчаването на научните изследвания, ускореното внедряване на иновациите и ще отговори на нуждите на европейската промишленост като предложи гаранции за ефективна защита на човешкото здраве и околната среда. 

Съветът беше обявен в съобщението „Авангардни материали за водещи позиции в промишлеността“ през февруари 2024 г. Той ще включва представители на министерствата на научните изследвания и промишлеността на държавите членки, представители на високо равнище от академичните среди, научноизследователски и технологични организации, промишлеността, както и Комисията. 

Авангардните материали са от основно значение за иновациите, например в областта на енергетиката, електрониката, строителството и мобилността, и поради това са от решаващо значение за екологичния и цифровия преход.

Илиана Иванова, комисар по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта, заяви: „Дългосрочната конкурентоспособност на Европа зависи от нашето технологично предимство, включително доставката на авангардни материали за екологичния и цифровия преход. Съветът по технологии за авангардни материали е част от нашата стратегия за съвместна работа с държавите членки, научноизследователските организации и промишлеността за определяне и посрещане на общите нужди от водещи позиции на Европа в областта на авангардните материали. Насърчавам всички заинтересовани страни да се включат в тази важна работа.“

Заинтересованите кандидати могат да кандидатстват чрез този онлайн формуляр

Крайният срок за подаване на кандидатурите е 9 септември 2024 г.

Допълнителна информация е налична в съобщението за медиите и на специализираната страница за авангардни материали на ЕК.