Национални приоритети на Българското председателство и приоритетите на Триото

bg_presedencylogoВчера Министерският съвет одобри проект на Програма на Република България за Председателството на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018 г. Документът определя политическата рамка и дефинира основните послания и конкретни теми, по които нашата страна ще работи през първата половина на следващата година.

Проекта за програма може да намерите тук: http://www.eu2018bg.bg/bg/view/predsedatelstvo-i-es/bulgaria-i-predsedatelstvoto/proekt_na_programa_na_republika_balgariya_za_predsedatelstvoto_na_saveta_na_evropeyskiya_sayuz

С цел постигане на пълна прозрачност при обсъждането на предложените приоритети, Министерството за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 г уведомява, че може да изпращате коментари, мнения и предложения по проекта на следните адреси: eu2018public@government.bg и press.eu2018bg@government.bg.

А тук може да видите 18-месечна програма на Триото – Естония, България и Австрия  (1 юли 2017 г. —31 декември 2018г.): http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9934-2017-INIT/bg/pdf

Процедури за нарушение от месец юли установени от Европейската комисия

Решения, засягащи България:

logo_bg-ec-1КОНКУРЕНЦИЯ

Мотивирани становища:

Комисията изисква от БЪЛГАРИЯ, КИПЪР, ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА, ГЪРЦИЯ, ЛАТВИЯ, МАЛТА и ПОРТУГАЛИЯ да приложат Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство

Европейската комисия поиска от България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия да транспонират изцяло Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство (Директива 2014/104/ЕС) в националното право. С тази директива се помага на гражданите и предприятията да искат обезщетение за вреди, когато са жертва на нарушения на антитръстовите правила на ЕС, като например картели или злоупотреби с господстващо положение на пазара. Наред с другото, с нея се дават на пострадалите по-лесен достъп до доказателствата, от които се нуждаят, за да докажат понесена щета, и повече време, за да представят своите искания. Директивата относно исковете за обезщетение за нарушения на разпоредбите на антитръстовото законодателство е следователно важна част от прилагането на законодателството в областта на конкуренцията на ЕС. Държавите членки бяха задължени да я приложат в националното си право до 27 декември 2016 г. Днес Комисията изпраща мотивирани становища до България, Кипър, Чешката република, Гърция, Латвия, Малта и Португалия, които не са я уведомили за своите национални мерки за транспониране. В срок от два месеца 7-те държави членки трябва да уведомят Комисията за мерките, предприети с цел транспониране на Директивата. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС.

(За повече информация: Ricardo Cardoso — тел.: +32 229 80100, Yizhou Ren — тел: + 32 229 94889)

МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО

Мотивирани становища:

Морско пространствено планиране: Комисията призовава 5 държави членки да съобщят националните мерки, транспониращи Директивата за морското пространствено планиране

Днес Комисията реши да изпрати мотивирани становища до България, Хърватия, Кипър, Финландия и Гърция за неуведомяване за пълно транспониране в националното им законодателство на правилата на ЕС за установяване на рамка за морско пространствено планиране (МПП; Директива 2014/89/ЕС). Държавите членки трябваше да транспонират директивата в националното си законодателство и да информират Комисията за тези мерки до 18 септември 2016 г. Конкуренцията за морското пространство — за съоръжения за възобновяема енергия, рибарство и аквакултури, туризъм, добив на суровини, морски транспортни маршрути и други употреби — подчерта необходимостта от управление на водите в Европа по по-съгласуван начин. Общо за всички държави и сектори, МПП цели да гарантира, че човешките дейности в морето се осъществяват по ефикасен, безопасен и устойчив начин, както и да отговори на екологичните, икономическите и социалните цели. В директивата се установяват и общ подход за държавите от ЕС и минимални изисквания за планирането на морските райони. В срок от два месеца засегнатите държави членки трябва да изпълнят своите задължения, след който срок Комисията може да реши да предяви срещу тях иск пред Съда на ЕС.

 (За повече информация: Enrico Brivio — тел.: +32 229 56172, Iris Petsa — тел.: +32 229 93321)

ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ И МИТНИЧЕСКИ СЪЮЗ

Мотивирани становища:

Данъчно облагане: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ, КИПЪР и ПОРТУГАЛИЯ да транспонират новите правила за прозрачност за обмена на данъчни становища

Комисията реши да изпрати мотивирани становища на България, Кипър и Португалия, тъй като тези държави членки не са съобщили за транспонирането на новите мерки по отношение на автоматичния обмен на данъчни становища между данъчните администрации в ЕС (Директива (ЕС) 2015/2376 на Съвета). Държавите членки трябваше да транспонират тези мерки до 31 декември 2016 г. Новите правила са замислени така, че да спомогнат за ограничаване на трансграничното избягване на данъчно облагане, на агресивното данъчно планиране и на вредната данъчна конкуренция, а първият обмен на информация между всички данъчни администрации в ЕС следва да се проведе през септември тази година. Комисията е определила за тези 3 страни срок от два месеца за отговор. При липса на задоволителен отговор Комисията може да реши да предяви иск срещу тях пред Съда на ЕС

(За повече информация: Vanessa Mock — тел.: +32 229 56194, Patrick Mc Cullough — тел.: +32 229 87183)

Пълния текст на съобщението (вкл. решенията за всички държави-членки) може да намерите тук: MEMO-17-1935_BG .

ОКОЛНА СРЕДА

Официални уведомителни писма:

Отпадни води: Комисията призовава БЪЛГАРИЯ и КИПЪР да подобрят събирането и третирането на отпадни води

Пълния текст на съобщението (вкл. решенията за всички държави-членки) може да намерите на английски език тук: MEMO-17-1936_EN.

Източник: Европейска комисия

Бюлетин 205 – Нови конкурси и програми за проекти

news

Уважаеми колеги и приятели,

В периода 06 юли — 12 юли 2017 година Център „Образование за демокрация“ съвместно с информационен център „Европа Директно – Пловдив“ са идентифицирали нови програми и конкурси за проекти, които са обобщени в поредния 205 брой на нашия информационен бюлетин.

Можете да го изтеглите от тук –Бюлетин 205

Европейската служба за подбор на персонал търси писмени преводачи

translateВ Официалния вестник на ЕС от 13 юли е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси на общо основание с тестове за преводачи с немски, френски, италиански и нидерландски език.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз, основно Европейският парламент и Съветът, могат да наемат на работа нови членове на публичната служба като писмени преводачи (функционална група AD).

Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да извършва висококачествен превод на документи в определените срокове. Той трябва да предоставя езикови консултации, като по този начин допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи.

Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод от най-малко два чужди езика към неговия основен език, както и редакция на преводи от тези езици, терминологично проучване и съдействие при разработването на обучения и на компютърни приложения. Текстовете често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

          1.да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;

          2.да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;

    3.да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 5 септември 2017 г. в 12:00 ч. на обяд, централноевропейско време.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук: Обявление за конкурси на общо основание за писмени преводачи (AD 5) с немски, френски, италиански и нидерландски език (1.1 MB, PDF)

Авиационни емисии: Членовете на ЕП подкрепят изключването на международните полети от системата на ЕС за търговия с емисии

Резултат с изображение за европейски парламент лого

‒         Авиокомпаниите да плащат само за емисиите от полетите в рамките на ЕС;

‒         Членовете на ЕП ограничават продължителността на изключването до 2020 г.;

‒         Приходите от системата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) трябва да бъдат предназначени за действия в областта на климата

В очакване на световна схема за компенсиране на емисиите на въглероден диоксид (CO2) от въздушния транспорт евродепутатите от комисията по околна среда удължиха срока на освобождаването от заплащане на емисии при международните полети.

Членовете на ЕП все пак искат да ограничат продължителността на освобождаването до 31 декември 2020 г. От 2021 г. авиационният сектор трябва да получава безплатно само половината от квотите си за СТЕ при 85% днес.

Комисията по околна среда настоява също така държавите членки да заделят приходите от търговията с квоти за емисии за политики в областта на изменението на климата.

Европейската комисия ще трябва да изготви доклад за създаването на цялостната схема в рамките на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) и ако е необходимо, да предложи изменение, отмяна или удължаване на освобождаването.

Цитат

„Разумно е да удължим срока на освобождаването за международните полети от и до ЕС, докато се постигне по-голяма яснота относно схемата на ИКАО. За разлика от Европейската комисия обаче считам, че това освобождаване трябва да бъде ограничено във времето, за да бъдем сигурни, че схемата за компенсиране и намаляване на емисиите на СО2 в международната авиация (CORSIA) ще постигне целите си”, каза докладчикът Джули Гърлинг (ЕКР, Обединеното кралство).

„Авиацията е отговорна за 1,3% от глобалните емисии на CO2 и този процент ще се увеличи значително през следващите десетилетия, ако не бъдат предприети ефективни действия. ЕС вече има водеща роля при решаването на този проблем и не трябва да оставяме темпото да отслабва. Като докладчик за фаза IV на системата на ЕС за търговия с емисии съм наясно, че авиационният сектор трябва да поеме своя справедлив дял от отговорността за намаляването на емисиите”, добави тя.

Следващи стъпки

Законодателното предложение беше прието с 57 гласа „за”, срещу 3 „против” и 6 „въздържал се”. То ще бъде гласувано в пленарна зала през септември в Страсбург.

Бързи факти

Авиацията е отговорна за приблизително 2,1% от световните емисии на CO2, като международните полети представляват около 1,3% от тези емисии. Според прогнозите на ИКАО с очаквания ръст на въздухоплаването се предвижда през 2050 г. емисиите да бъдат седем до десет пъти по-високи в сравнение с 1990 г. В ЕС директните емисии на CO2 от авиацията представляват около 3% от общите емисии.

ЕС беше първият в света регион, който взе мерки за намаляване на емисиите на CO2 от международната авиация, като включи авиацията в системата за търговия с емисии на ЕС (СТЕ) от 1 януари 2012 г. Съединените щати и други държави обаче се противопоставиха на включването на полети извън Европейското икономическо пространство (ЕИП) в СТЕ на ЕС.

Прилагането на СТЕ при такива полети беше временно прекратено до края на 2016 г., за да се даде възможност на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) да разработи мерки за намаляване на емисиите в глобален мащаб и да се избегнат конфликтите с международните търговски партньори.

През октомври 2016 г. ИКАО прие глобална пазарна мярка за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването, която ще влезе в сила през 2021 г. През февруари 2017 г. Европейската комисия предложи регламент за удължаването на дерогацията за полети извън ЕИП, постепенното намаляване на броя на авиационните квоти от 2021 г. нататък и подготовка за прилагането на глобалната пазарна мярка за намаляване на въглеродните емисии от въздухоплаването.

Източник: Европейски парламент