Обществена поръчка за осигуряване на експертни познания в областта на паричния диалог

европейска банка

Европейският парламент обяви открита тръжна процедура за 10 индивидуални четиригодишни рамкови договора, предоставящи експертиза, свързана с паричния диалог.

Комисията по икономически и парични въпроси (ECON) има нужда от професионални съвети в контекста на паричните диалози на Европейския парламент с Европейската централна банка (ЕЦБ), организирани четири пъти годишно.

Целта на поканата за участие в тази обществена поръчка е да подпомогне работата на ECON, като ѝ даде възможност да поръчва брифингови документи, придружени, ако е необходимо, с устно представяне по теми от икономическата и паричната политика.

Крайният срок за получаване на офертите е 1 октомври 2019 г., а прогнозният общ бюджет е 1 милион евро (за всички 10 индивидуални договора от рамковата услуга, взети заедно). Продължителността на всеки договор е 12 месеца, а удължаване е възможно до максимум четири години.

Европейският парламент очаква с нетърпение да получи Вашата оферта. За приложимата процедура и крайни срокове (1 октомври 2019 г.), моля, вижте раздел В от Правилата за обществената поръчка (Rules for Tendering – правила за подаване, съдържание и представяне на оферта за многократен рамков договор за услуга IP/A/ECONMD/FWC/2020-002).

За повече информация, моля посетете  https://www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.htm.

Референтен номер: IP/A/ECONMD/FWC/2020-002.

Източник: Бюрото на ЕП в България

Готовност за Брексит без споразумение: последен призив на Комисията към всички граждани и предприятия от ЕС да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство на 31 октомври 2019 г.

Abstract disintegration Euro union and Britain (done in 3d rendering)

Като се има предвид, че до оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 31 октомври 2019 г. остават 8 седмици, днес в своето 6то съобщение относно готовността за Брексит Комисията повтори призива си към всички заинтересовани страни в ЕС-27 да се подготвят за оттегляне без споразумение. С оглед на продължаващата несигурност в Обединеното кралство относно ратифицирането на споразумението за оттегляне, договорено с правителството на Обединеното кралство през ноември 2018 г., и на цялостната политическа ситуация в страната, оттеглянето от ЕС без споразумение на 1 ноември 2019 г. остава реална, макар и нежелана, възможност.

Именно в този дух Европейската комисия днес публикува подробен контролен списък, за да помогне на предприятията, които търгуват с Обединеното кралство, да извършат последните си приготовления. За да се сведат до минимум смущенията в търговията, всички участници във вериги на доставки с Обединеното кралство — независимо от това къде се намират — трябва да са наясно с отговорностите си и с необходимите формалности в трансграничната търговия. За основа на този списък служат предишни съобщения и 100 известия до заинтересованите страни, които обхващат широк кръг сектори.

В допълнение към това Комисията предложи на Европейския парламент и Съвета да бъдат направени целенасочени технически корекции в продължителността на извънредните мерки в областта на транспорта в случай на оттегляне без споразумение. Комисията също така предложи да бъдат повторени и през 2020 г. съществуващите договорености при извънредни ситуации за 2019 г. по отношение на сектора на рибарството и на евентуалното участие на Обединеното кралство в бюджета на ЕС за 2020 г. Тези мерки са необходими с оглед на решението за удължаване на срока по член 50 до 31 октомври 2019 г.

И накрая, Комисията предложи фонд „Солидарност“ на Европейския съюз и Европейският фонд за приспособяване към глобализацията да бъдат подготвени да подкрепят предприятията, работниците и държавите членки, които са най-силно засегнати от оттегляне без споразумение. Европейският парламент и Съветът трябва да постигнат съгласие по тези предложения.

Комисията напомня, че всички заинтересовани страни носят отговорност да се подготвят за всякакви възможни сценарии. Като се има предвид, че оттеглянето без споразумение продължава да бъде реална възможност, Комисията настойчиво насърчава заинтересованите страни да се възползват от допълнителното време, с което разполагат заради удължаването на срока по член 50, за да гарантират, че са предприели всички необходими действия да се подготвят за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз.

Техническа корекция на специфичните извънредни мерки, за да се вземе предвид оттеглянето на Обединеното кралство на 31 октомври 2019 г.

На 11 април 2019 г. на заседание на Европейския съвет (член 50) бе взето решение за удължаване на срока по член 50 до 31 октомври 2019 г. Това бе направено по искане и със съгласието на Обединеното кралство.

С оглед на това удължаване, Комисията прегледа всички мерки за готовност и извънредни мерки на равнище ЕС, за да се увери, че те продължават да бъдат целесъобразни. Комисията заключи, че тези мерки продължават да отговарят на целите и следователно не е необходимо която и да е от тях да бъде изменяна по същество. Днес обаче Комисията предложи да бъдат извършени някои технически корекции в специфични извънредни мерки, за да се вземе предвид новият график по член 50.

Тези корекции са в три основни области:

1. Транспорт

Регламент относно общите правила за гарантиране на основна свързаност на товарния и пътническия автомобилен транспорт във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (Регламент (ЕС) 2019/501): днес Комисията предложи удължаване на срока на действие на този Регламент до 31 юли 2020 г., което отразява логиката и времетраенето на първоначалния Регламент.

Регламент относно общи правила за осигуряването на основни въздушни връзки предвид оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Съюза (Регламент (ЕС) 2019/502): днес Комисията предложи удължаване на срока на действие на този Регламент до 24 октомври 2020 г., което отразява логиката и времетраенето на първоначалния Регламент.

2. Риболовни дейности

Регламент относно разрешенията за риболов: днес Комисията предложи да се разшири подходът в приетия регламент за извънредни мерки (Регламент (ЕС) 2019/498) с подобни мерки за 2020 г., като се предостави рамка на рибарите от ЕС и Обединеното кралство, за да поддържат взаимния си достъп до водите на ЕС и Обединеното кралство през 2020 г.

3. Бюджет на ЕС

Днес Комисията предложи да се разшири подходът в приетия Регламент относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2019 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза (Регламент (ЕС, Евратом) 2019/1197 на Съвета) с подобни мерки за 2020 г. Това означава, че Обединеното кралство и бенефициерите от Обединеното кралство запазват правото си да участват в програми в рамките на бюджета на ЕС и да получават финансиране до края на 2020 г., ако Обединеното кралство приеме и изпълни условията, които вече са посочени в Регламента относно мерките за изпълнението и финансирането на общия бюджет на Съюза през 2019 г., свързани с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза, плати бюджетните си вноски за 2020 г. и позволи извършването на необходимите одити и проверки.

Предоставяне на финансова помощ от ЕС за най-тежко засегнатите от Брексит без споразумение

В своето четвърто съобщение относно готовността за Брексит от 10 април 2019 г. Комисията обяви, че в някои области може да бъде достъпна техническа и финансова помощ от ЕС, за да се подкрепят тези, които ще бъдат най-тежко засегнати при сценарий без споразумение.

В допълнение към съществуващите програми и инструменти, днес Комисията:

  – предложи да се разшири обхватът на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз, за да се обхване сериозната финансова тежест, която може да засегне държави членки при сценарий без споразумение, като това е обвързано с някои условия.

 – предложи да се гарантира, че Европейският фонд за приспособяване към глобализацията е подготвен да помогне на наети и самостоятелно заети лица, които са изгубили работата си в резултат от оттегляне без споразумение, като това е обвързано с някои условия.

В селскостопанския сектор пълният спектър от съществуващи инструменти за подкрепа на пазара и пряка финансова подкрепа за фермерите ще бъде на разположение, за да се смекчат най-негативните последици за пазарите на селскостопански продукти и храни. За оказване на по-непосредствена подкрепа, например на малки дружества, чиято дейност до голяма степен зависи от Обединеното кралство, правилата на ЕС за държавната помощ предлагат гъвкави решения за националните мерки за подкрепа.

Ирландия

Комисията и Ирландия продължават да работят заедно в контекста на уникалната ситуация на остров Ирландия и на своите свързани цели за защита на целостта на вътрешния пазар и избягване на „твърда“ граница, за да се постигнат договорености както за решенията за извънредни ситуации във връзка с непосредствените последици от оттегляне без споразумение, така и за по-стабилно решение за периода след това. Предпазният механизъм, предвиден в Споразумението за оттегляне, е единственото установено решение с оглед на запазването на Споразумението от Разпети петък, гарантирането на съблюдаването на международните правни задължения и съхраняването на целостта на вътрешния пазар.

Подготовка за Брексит без споразумение

В случай на оттегляне от ЕС без споразумение Обединеното кралство ще се превърне в трета държава без наличието на преходни договорености. От този момент нататък цялото първично и вторично законодателство на ЕС ще спре да се прилага по отношение на Обединеното кралство. Няма да има преходен период, както е предвидено в споразумението за оттегляне. Това несъмнено ще доведе до съществени проблеми за гражданите и предприятията и ще има сериозни отрицателни икономически последици, които пропорционално биха били много по-големи в Обединеното кралство, отколкото в 27-те държави — членки на ЕС.

От декември 2017 г. Европейската комисия се подготвя за оттегляне без споразумение. Към момента Комисията е представила 19 законодателни предложения, като всички те са приети от Европейския парламент и Съвета. Комисията прие също така 63 незаконодателни акта и публикува 100 известия за готовност за Брексит. Комисията не планира нови мерки преди новата дата на оттегляне.

Както председателят Юнкер подчерта пред Европейския парламент на 3 април 2019 г., ако се стигне до оттегляне без споразумение, от Обединеното кралство ще се очаква да даде отговор на три основни въпроса относно отделянето като предпоставка за започването на дискусии с ЕС за техните бъдещи отношения. Това са: 1) защитата и зачитането на правата на гражданите, които са използвали правото си на свободно движение преди Брексит, 2) спазването на финансовите задължения, поети от Обединеното кралство като държава членка, и 3) спазването на буквата и духа на Споразумението от Разпети петък и на мира на остров Ирландия, както и целостта на вътрешния пазар.

Всяко предприятие, което търгува с Обединеното кралство, независимо дали със стоки или с услуги, ще бъде засегнато от Брексит без споразумение. Днес Комисията публикува контролен списък за готовността за Брексит, който всички засегнати предприятия трябва да прегледат внимателно. Предприятията вече трябва да са готови да изпълнят всички изисквани формалности.

В днешното съобщение се прави преглед на работата по отношение на подготвеността в областите, в които е необходима постоянна и особена бдителност. Сред тях са: права на гражданите, гранични формалности и търговия, лекарствени продукти, медицински изделия, химични вещества, финансови услуги и рибарство.

За повече информация: какво да правя в случай на Брексит без споразумение?

За периода непосредствено след евентуално оттегляне без споразумение, Комисията създаде център за контакт за администрациите на държавите членки, който им дава бърз достъп до експертния опит на ведомствата на Комисията, като установява директен канал за комуникация, а освен това служи за улесняване на необходимата координация между националните органи. За да научат повече за начините, по които могат да се подготвят за сценарий без споразумение, гражданите на ЕС могат да се свържат с Europe Direct по всякакви въпроси. Обадете се безплатно на номер 00 800 6 7 8 9 10 11 от всяка точка в ЕС на който и да е от официалните езици на Съюза.

Други полезни връзки:

Граждани на ЕС

Днешното съобщение

Контролен списък за предприятията

Уебсайт на Европейската комисия, посветен на подготовката за Брексит

Преглед на правата на пребиваване във всяка от държавите — членки на ЕС-27

Уебсайтове на държавите членки, посветени на сценария за Брексит без споразумение

Известие относно пътуванията

Информационни документи относно пътуването, правата на гражданите, ученето и правата на потребителите

Въпроси и отговори за „Еразъм“

Въпроси и отговори за сценария за Брексит без споразумение

Информация за гражданите на ЕС, които живеят в Обединеното кралство

Предприятия в ЕС

Набор от материали в областта на митниците и косвеното данъчно облагане (включително опростен контролен списък от 5 стъпки) за предприятията

Информация във връзка със селското стопанство

Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят за Брексит

Източник: Европейска комисия

Информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“

section-erasmus

Център за развитие на човешките ресурси организира информационен ден по Програма „Еразъм+“, сектор „Младеж“ и Програма „Европейски корпус за солидарност“, който ще се проведе на 17 септември 2019 г. в залата на хотел „Суит“, ул. „Йордан Йосифов 1А“, гр. София.

Събитието е насочено към представители на организациите и институциите, работещи в младежката сфера, като има за цел да представи възможностите за кандидатстване, както и да отговори на всички въпроси, свързани с бъдещо участие в двете програми.

Регистрация за участие: ТУК

Регистрацията ще бъде отворена до запълване капацитета на залата.

ЦРЧР може да осигури нощувка и вечеря на 16 септември 2019 г., за всички участници, пристигащи извън гр. София, както и да възстанови пътните им разходи при предварително заявяване в регистрационната форма.

Млади преводачи: Комисията обявява началото на училищния конкурс по превод за 2019 г.

Juvenes TranslatoresНа 30 август 2019 година Европейската комисия обяви 13-ото издание на конкурса за млади преводачи Juvenes Translatores, който се провежда в средни училища в цяла Европа. От 2 септември училища от всички държави — членки на ЕС, ще имат възможност да се регистрират онлайн, за да могат учениците им да се състезават с младежи от цяла Европа. Тази година участниците ще трябва да преведат текст за ролята на младите хора при определянето на бъдещето на Европа.

Европейският комисар Гюнтер Х. Йотингер, отговарящ за бюджета, човешките ресурси и писмените преводи, заяви: „В Европа имаме удоволствието да си общуваме на десетки различни езици. Страхотно е, че младите хора оценяват ползите от изучаването на чужди езици и са жадни да научат повече. Приканвам ги да участват в тазгодишното издание на конкурса Juvenes Translatores и да покажат впечатляващите си езикови познания.

Участниците ще могат да превеждат между всеки два от 24-те официални езика на ЕС (552 възможни езикови комбинации). В миналогодишното издание на конкурса учениците използваха общо 154 езикови комбинации.

Регистрацията за училищата, която е първият от двата етапа на процеса на регистрация, ще може да се направи до 20 октомври 2019 г. на обяд. Формулярът за регистрация може да бъде попълнен на който и да е от 24-те официални езика на ЕС.

След това Европейската комисия ще покани 751 училища да продължат на следващия етап. Броят на участващите училища от всяка държава е равен на броя на местата, с които тя разполага в Европейския парламент, и тези училища ще бъдат избрани на случаен принцип от компютър.

След това избраните училища трябва да посочат между двама и петима ученици, които да участват в конкурса. Младежите могат да бъдат с каквато и да е националност, но трябва да са от една възрастова група — родени през 2002 г.

Конкурсът ще се проведе на 21 ноември 2019 г. едновременно във всички участващи училища. От тази година той ще се провежда онлайн.

Победителите — по един за всяка държава — ще бъдат обявени в началото на февруари 2020 г. Те ще получат наградите си през пролетта на 2020 г. на специална церемония в Брюксел.

По време на посещението си в белгийската столица средношколците ще имат възможност да се срещнат с хората, които оценяват техните преводи — преводачи от генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия — и да разговарят за работата с езици.

Контекст

Генерална дирекция „Писмени преводи“ на Комисията организира конкурса Juvenes Translatores (от лат. — млади преводачи) всяка година от 2007 г. насам. Целта му е да популяризира чуждоезиковото обучение в училищата и да запознае младите хора с работата на преводачите. В него могат да участват ученици на възраст 17 години. Той се провежда в един и същи ден във всички избрани за участие училища в ЕС.

През годините конкурсът е вдъхновил и окуражил някои от участниците да продължат да изучават езици в университета и да станат професионални преводачи. Конкурсът е и възможност да се изтъкне богатото езиково многообразие на Европа.

За повече информация

Уебсайт на конкурса „Juvenes Translatores“

Снимки от церемонията по награждаването на победителите от последното издание на конкурса.

Следвайте генерална дирекция „Писмени преводи“ на Европейската комисия в Twitter: @translatores

Бюлетин Европа Директно – Пловдив, Брой 77

logo_europe direct plovdiv

Скъпи приятели и колеги,

излезе 77 брой на бюлетин

Европа Директно – Пловдив.

Можете да го разгледате от тук – Бюлетин_77