Комисията представя следващите стъпки на Механизма за възстановяване и устойчивост, чийто бюджет е 672,5 милиарда евро

В своята Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г. Европейската комисия определи стратегически насоки за функционирането на Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ). Механизмът е главният инструмент за възстановяване, който стои в основата на NextGenerationEU, и ще помогне на ЕС да излезе по-силен и по-устойчив от настоящата криза. От механизма ще бъдат предоставени безпрецедентните 672,5 милиарда евро заеми и безвъзмездни средства под формата на приоритетно финансиране през особено важните първи години на възстановяването.

logo_bg

Публикуването на ГСУР поставя началото на тазгодишния цикъл на европейския семестър. През миналогодишната ГСУР Комисията постави началото на нова стратегия за растеж въз основа на Европейския зелен пакт и концепцията за „конкурентоспособна устойчивост“. В тазгодишната ГСУР има пълна приемственост с предходната. Четирите измерения — устойчивост на околната среда, производителност, справедливост и макроикономическа стабилност, определени в миналогодишната ГСУР, остават водещи принципи, на които да се базират плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост и съответните им реформи и инвестиции. Тези измерения стоят в основата на европейския семестър и гарантират, че новата програма за растеж допринася за полагането на основите на екологично, цифрово и устойчиво възстановяване.

За да се възползват от Механизма за възстановяване и устойчивост, държавите членки следва да представят своите проектопланове за възстановяване и устойчивост, в които очертават националните програми за инвестиции и реформи в съответствие с горепосочените критерии на политиката на ЕС. В плановете на държавите членки за възстановяване и устойчивост следва да са взети предвид предизвикателствата пред икономическата политика, посочени в специфичните за всяка държава препоръки от последните години и по-специално в циклите от 2019 г. и 2020 г. Плановете следва също така да дават възможност на държавите членки да укрепят потенциала си за икономически растеж, създаването на работни места и икономическата и социалната устойчивост, както и да извършат екологичния и цифровия преход.

Днес Комисията представя също допълнителни насоки за държавите членки за това как най-добре да представят плановете си за възстановяване и устойчивост заедно с образец за техните планове.

Водещи проекти

Предвид тяхната значимост във всички държави членки, необходимостта от големи инвестиции и техния потенциал да създадат работни места и растеж, както и да извлекат ползи от екологичния и цифровия преход, Комисията настоятелно насърчава държавите членки да включат в своите планове за инвестиции и реформи следните водещи области:

 1. Ускоряване — приоритетен подход към ориентираните към бъдещето чисти технологии и ускоряване на разработването и използването на възобновяеми енергийни източници.
 2. Саниране — Подобряване на енергийната ефективност на обществените и частните сгради.
 3. Зареждане и презареждане — Насърчаване на ориентирани към бъдещето чисти технологии, за да се ускори използването на устойчив, достъпен и интелигентен транспорт, на станции за зареждане и презареждане и разширяване на обществения транспорт.
 4. Свързване — Скорошно въвеждане на бързи широколентови услуги за всички региони и домакинства, включително влакнестооптични и 5G мрежи.
 5. Модернизиране — Цифровизацията на публичната администрация и на услугите, включително на съдебната система и здравеопазването.
 6. Разрастване — Увеличаването на капацитета на европейските промишлени данни в облак и разработването на най-мощните, авангардни и устойчиви процесори.
 7. Преквалификация и повишаване на квалификацията — Адаптирането на образователните системи, за да подкрепят цифровите умения, образованието и професионалното обучение за всички възрасти.

Функционирането на механизма ще бъде координирано от работната група на Комисията за възстановяване и устойчивост в тясно сътрудничество с Генерална дирекция „Икономически и финансови въпроси“. Управителен съвет, председателстван от президента Урсула фон дер Лайен, ще предостави политически насоки на работната група с цел да се гарантира, че механизмът функционира по съгласуван и ефективен начин.

Изказвания на членове на колегиума:

Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: Механизмът за възстановяване и устойчивост е в основата на NextGenerationEU. Той е нашият най-важен инструмент за превръщането в дългосрочна възможност на непосредствените предизвикателства, възникнали с пандемията от коронавирус. Държавите членки се нуждаят от ясни насоки, за да се гарантира, че 672-та милиарда евро от механизма се инвестират както за незабавното икономическо възстановяване на Европа, така и за дългосрочен устойчив и приобщаващ растеж. Днес представяме тези насоки и имаме готовност да помогнем на държавите членки да разработят своите национални стратегии.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Днес публикуваме стратегията си за икономически и социални политики за идната година, с което поставяме енергично начало на европейския семестър. Трябва да продължим да подкрепяме работниците и предприятията през кризата, като същевременно се помисли за запазването на фискалната устойчивост в средносрочен план. Днес предоставяме също допълнителни насоки на държавите членки за изготвянето на техните планове за възстановяване и устойчивост и предлагаме седем водещи инициативи за постигане на напредък в областта на екологосъобразното и цифровото възстановяване и за инвестиране в човешкия капитал. Призоваваме Европейския парламент и Съвета бързо да постигнат окончателно споразумение относно Механизма за възстановяване и устойчивост, така че да е възможно средствата да започнат да се отпускат в началото на следващата година. При криза времето е от решаващо значение.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: Вследствие на трагедията, предизвикана от пандемията от коронавирус, Европа избра да се възползва от уникална възможност: да рестартира нашите икономики на нова, по-устойчива основа. А Механизмът за възстановяване и устойчивост ще бъде основният инструмент за постигането на тази цел. Насоките, които представяме днес, имат за цел да помогнат на държавите членки да изготвят висококачествени национални планове в съответствие с нашите съвместно договорени цели. Не само за да може финансирането да започне възможно най-бързо с цел да се подпомогне възстановяването, но и за да може то да бъде двигател за истинска преобразяваща промяна.

Следващи стъпки

Комисията призовава Европейския парламент и Съвета да постигнат съгласие по законодателното предложение възможно най-бързо, за да може механизмът да започне да функционира от 1 януари 2021 г.

Крайният срок за представяне на плановете за възстановяване и устойчивост е 30 април 2021 г. Държавите членки обаче се насърчават да представят своите предварителни проектопланове от 15 октомври 2020 г. Държавите членки следва да започнат възможно най-скоро широк политически диалог, включващ всички заинтересовани страни, за да подготвят плановете си за възстановяване и устойчивост, и се насърчават да взаимодействат с работната група за възстановяване и ГД „Икономически и финансови въпроси“, за да обсъдят своите проектопланове.

За повече информация

Въпроси и отговори: Комисията представя следващите стъпки на Механизма за възстановяване и устойчивост, чийто бюджет е 672,5 милиарда евро, в своята Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

Съобщение: Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.

*Работен документ на службите на Комисията: Насоки за държавите членки във връзка с плановете за възстановяване и устойчивост

*Работен документ на службите на Комисията: Проект на образец за планове за възстановяване и устойчивост

Механизъм за възстановяване и устойчивост — разпределяне на безвъзмездни средства

Европейски семестър

Източник: Европейска комисия

ЕК предлага намаление на емисиите с 55% до 2030 г.

Европейската комисия представи своя план за намаляване на емисиите на парникови газове в ЕС с поне 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. Нивото на амбиция за следващото десетилетие ще очертае пред ЕС на балансирана траектория за постигане на неутралност по отношение на климата до 2050 г. logo_bg

Новата цел се основава на цялостна оценка на въздействието на социалните, икономическите и екологичните последици Оценката показва, че този курс на действие е реалистичен и осъществим. Повишената амбиция също така подчертава трайната водеща роля на ЕС в световен мащаб преди следващата конференция на ООН по въпросите на климата (COP26).

Днес Комисията:

 • внесе изменение в предложения Европейски законодателен акт за климата, което включва целта за намаляване с поне 55 % на емисиите до 2030 г. като стъпка към целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.;
 • прикани Парламента и Съвета да потвърдят тази цел от 55 % като новия национално определен принос на ЕС по Парижкото споразумение и да го представят на РКООНИК до края на тази година;
 • посочи законодателните предложения, които трябва да бъдат представени до юни 2021 г. за изпълнение на новата цел, включително: преразглеждане и разширяване на схемата на ЕС за търговия с емисии; адаптиране на Регламента за разпределяне на усилията и рамката за емисиите от земеползването; укрепване на политиките в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници; засилване на стандартите за емисиите на CO2 от пътните превозни средства.

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: Правим всичко по силите си, за да спазим обещанието, което дадохме на европейските граждани: да направим Европа първия неутрален по отношение на климата континент на света до 2050 г. Днес правим огромна стъпка за изпълнението на това обещание. С новата цел на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с поне 55 % до 2030 г. ще поемем по пътя към по-чиста планета и екологосъобразно възстановяване. Европа ще се възроди по-силна от пандемията от коронавирус, като инвестира в кръгова икономика с ефективно използване на ресурсите, насърчава иновациите в областта на чистите технологии и създава екологични работни места 

Франс Тимерманс, изпълнителен заместник-председател за Европейския зелен пакт, каза: В този решаващ момент за нашето здраве, нашата икономика и за глобалните действия в областта на климата е особено важно Европа да поеме по пътя към екологосъобразното възстановяване. Длъжни сме пред нашите деца и внуци да предприемем действия сега. Днес Европа показва на света как ще подобрим благосъстоянието и просперитета на нашите граждани през следващото десетилетие, като работим за постигането на целта си за неутралност по отношение на климата до 2050 г.  

Комисарят по въпросите на енергетиката Кадри Симсон заяви: Въз основа на съществуващите политики и плановете на държавите членки сме на път да надхвърлим настоящата си цел от 40 % за 2030 г. Това показва, че по-високите амбиции са не само необходими, но и реалистични. Енергийната система ще бъде в основата на тези усилия. Ще се опрем на успеха на европейския сектор на енергията от възобновяеми източници, ще разгледаме всички инструменти, с които разполагаме, за да повишим енергийната си ефективност, и ще изградим солидната основа на една по-екологична Европа.

Наред с Плана за постигане на целта за климата до 2030 г. и неговата оценка на въздействието днес Комисията прие също оценка на националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата за периода 2021—2030 г. Оценката на Комисията показва, че ЕС е на път да надхвърли сегашната си цел за намаляване на емисиите с най-малко 40 % до 2030 г., особено благодарение на текущия напредък в разгръщането на енергията от възобновяеми източници в Европа. За да постигне новата цел от 55 %, ЕС ще трябва да увеличи допълнително енергийната ефективност и дела на енергията от възобновяеми източници. Това ще бъде предмет на допълнителни консултации и анализ преди представянето на законодателните предложения от Комисията през юни 2021 г.

Новата цел в областта на климата за 2030 г. ще помогне за съсредоточаване на икономическото възстановяване на Европа от пандемията от коронавирус. Тя ще стимулира инвестициите в икономика с ефективно използване на ресурсите, ще насърчи иновациите в областта на чистите технологии, ще увеличи конкурентоспособността и ще създаде „зелени“ работни места. Държавите членки могат да се възползват от фонда за възстановяване NextGenerationEU в размер на 750 милиарда евро, залегнал в следващия дългосрочен бюджет, за да осъществят тези инвестиции в екологичния преход. В подкрепа на необходимите инвестиции днес Комисията прие и правилата за нов механизъм на ЕС за финансиране на енергията от възобновяеми източници, за да улесни държавите членки да работят съвместно при финансирането и внедряването на проекти за енергия от възобновяеми източници.

Контекст

Повишаването на целта на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове за 2030 г. беше обявено за първи път в политическите насоки на председателя Фон дер Лайен през юли 2019 г., в съответствие с целта на Парижкото споразумение за ограничаване на повишаването на температурата в световен мащаб до значително под 2°C и за полагане на усилия то да се задържи до 1,5°C.

В публикуваната днес оценка на въздействието и въз основа на процес на широки консултации, проведен през последната година, Комисията внимателно проучи въздействието на намаляването на емисиите с 50 % до 55 % до 2030 г. в сравнение с нивата от 1990 г. върху икономиката, обществото и околната среда. В оценката на въздействието надлежно се разглежда наборът от налични инструменти на политиката и как всеки сектор на икономиката може да допринесе за постигането на тези цели. Заключението е, че балансираният, реалистичен и разумен път към неутралност по отношение на климата до 2050 г. изисква цел за намаляване на емисиите с поне 55 % до 2030 г.

Постигането на намаляване на емисиите на парникови газове с 55 % ще изисква действия във всички сектори на икономиката. Неутрален по отношение на климата преход може да се постигне само с принос от всички. Емисиите на CO2 от изгарянето на изкопаеми горива са най-големият източник на емисии на парникови газове в ЕС. Заедно с неорганизираните емисии, различни от CO2, в енергийната система те са отговорни за малко повече от 75 % от емисиите на парникови газове в ЕС. Това подчертава централната роля на енергийната система в прехода към неутрална по отношение на климата икономика. Наред с промишлеността, сградите и транспортът са основните потребители на енергия и източници на емисии. Декарбонизацията на предлагането и търсенето на енергия е от основно значение за постигането на неутралност по отношение на климата.

Оценката на националните планове на държавите членки в областта на енергетиката и климата показва, че те ускоряват енергийния и климатичния си преход. Тя посочва, че делът на енергията от възобновяеми източници в ЕС може да достигне 33,7 % до 2030 г. и така да надхвърли настоящата цел от най-малко 32 %. По отношение на енергийната ефективност разликата в нивата на амбиция остава: 2,8 % за първичното енергопотребление и 3,1 % за крайното енергопотребление в сравнение с целта от най-малко 32,5 %. Комисията ще предприеме действия за преодоляване на този проблем, по-специално чрез предстоящата инициатива за „вълна на саниране“ на сградния фонд и прегледа и евентуалното изменение на Директивата за енергийната ефективност, както и насоки за първия принцип на енергийната ефективност. Публикуваната днес оценка на националните планове за енергетиката и климата в целия ЕС ще бъде допълнена през октомври от оценките на отделните държави членки като част от доклада за състоянието на енергийния съюз.

Законодателният акт за климата, предложен от Комисията през март 2020 г., има за цел да включи в правото на ЕС целта за неутралност по отношение на климата от 2050 г. , договорена от лидерите на ЕС през декември 2019 г., и да определи посоката на развитие на цялата политика на ЕС. Сега Комисията предлага в законодателния акт да се включи преразгледаната цел за 2030 г., която в момента се обсъжда в Европейския парламент и Съвета. Новата цел за 2030 г. също ще формира основата за обсъждане на преразглеждането на национално определения принос на ЕС за намаляване на емисиите съгласно Парижкото споразумение.

Както се посочва в Европейския зелен пакт и в днешното съобщение, Комисията ще започне да подготвя подробни законодателни предложения относно начините за постигане на тази нова цел. Комисията ще направи преглед на всички свързани инструменти на политиката в областта на климата и енергетиката за постигане на намаление на емисиите, за да направени подходящи предложения до юни 2021 г.

За повече информация:

Информационна бележка (Въпроси и отговори) — План за постигане на целта за климата до 2030 г.

Съобщение: Засилване на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. 

Оценка на въздействието на засилването на европейската амбиция в областта на климата за 2030 г. (part 1– (part 2)

Оценка на националните планове в областта на енергетиката и климата в ЕС

Фактологична справка — План за постигане на целта за климата до 2030 г. Визия за Европа

Фактологична справка — инструменти на политиката в подкрепа на Плана за постигане на целта за климата до 2030 г.

Фактологична справка — Оценка на националните планове в областта на енергетиката и климата

Финансов механизъм за енергията от възобновяеми източници

План за изпълнение на целта за климата до 2030 г.

Национални планове в областта на енергетиката и климата

Източник: Европейска комисия

 

Европа Директно – Пловдив с открита приемна в Старинен Пловдив

119856717_2679290385621625_1694885301462284531_o 119962087_2679525058931491_7195287152787203652_o119971806_2679525002264830_598100334762967962_o 119992269_2679524845598179_2123180701105354908_o 119852324_2679525182264812_910094437996415158_o

В рамките на Празниците на Стария град в Балабановата къща в Старинен Пловдив ИЦ “Европа Директно – Пловдив” взе участие с открита приемна за гражданите и гостите на града.

Посетителите имаха възможността да получат отговори на въпросите, които ги вълнуват, свързани с Европейския съюз –  Информация за актуалните и приоритетни политики на ЕС, справянето с кризата Covid-19 и много безплатни информационни материали. Гражданите участваха и с ентусиазъм в организираните от нас и нашите инициативни доброволци забавления и викторини !

Споделяха се и редица въпроси и отговори за ролята на ЕС при справяне с кризата Covid-19. Ползите, с които ЕС допренесъл за подобряване на ежеднивния живот на гражданите по места.

Изразяваме специални благодарности към доброволците ни от ИЦ „Европа директно – Пловдив” – Адриан Христов, Ребека Димитрова, Пламен Хаджиев и Ваня Давчева, които с ентусиазма си превърнаха събитието в празник!

Гласуване за собствените ресурси: „Зелена светлина“ за плана за възстановяване от COVID-19

 • ЕП проправя пътя за ратификация на собствените ресурси от държавите членки в подкрепа на икономиката на ЕС
 • Необходим е правно обвързващ график за въвеждане на нови източници на приходи
 • По-нататъшно забавяне в Съвета на ЕС би навредило на социалното и икономическото възстановяване

Евродепутатите ускоряват процедурата, позволяваща на ЕС да вземе заеми в размер на 750 млрд. евро за плана за възстановяване „Next Generation EU“.

На септемврийската пленарна сесия евродепутатите гласуваха чрез ускорена процедура законодателно становище по Решението за собствените ресурси (РСР). Така отпада важна пречка и се ускорява процедурата за прилагане на ключовото законодателство на ЕС. То ще даде тласък на икономиката, тъй като ще позволи на Комисията да набере на финансовите пазари 750 млрд. евро за фонда за възстановяване.

Гласуването в сряда дава възможност на Съвета на ЕС бързо да приеме РСР и да започне процес на ратификация в 27 държави от ЕС. Така планът за възстановяване ще може да бъде приложен възможно най-скоро.

В становището си, прието с 445 гласа „за, 146 гласа „против“ и 88 гласа „въздържал се“, Парламентът поддържа позицията си относно необходимостта от въвеждане на нови източници на приходи в бюджета на ЕС, които следва да покриват поне разходите, свързани с плана за възстановяване.

Парламентът иска правно обвързващ график за въвеждане на новите собствени ресурси. Финансирането на възстановяването трябва да бъде устойчиво чрез въвеждане например на данъци за транснационалните замърсители и мултинационалните корпорации, за да не се прехвърлят финансови тежести на следващото поколение, настоява Парламентът.

Цитати

Жузе Мануел Фернандеш (ЕНП, Португалия), съдокладчик: „Днешният ден е исторически за Европейския парламент. През последните 32 години ЕС не е въвеждал нови собствени ресурси. Европейската комисия никога не е прибягвала до пазарите за заеми в такъв мащаб. Този доклад проправя пътя към одобряване на решението за собствените ресурси от Съвета и до процес на ратификация в националните парламенти. Важно е да имаме Фонд за възстановяване след 1 януари 2021 г. Какво чака Съветът?“

Валери Айе (Renew, Франция), съдокладчик: „Заемните средства за възстановяването са вече на път благодарение на зелената светлина, предоставена днес от евродепутатите. Ще гарантираме, че дългът ще бъде погасен от технологичните гиганти, данъчните измамници, големи чуждестранни замърсители и други, които се възползват от нашия единен пазар, но не допринасят по справедлив начин за нашия просперитет и за защитата на нашата планета“.

За повече информация, вижте проекта на законодателната резолюция.

Контекст

Гласуването на законодателното становище от Парламента е ключова стъпка, която ще позволи Решението за собствените ресурси да бъде прието от Съвета на ЕС и да бъде внесено за ратификация от парламентите на държавите членки. РСР е правното основание за източниците на приходи в бюджета на ЕС.

Освен това новото РСР ще представлява правното основание за набиране на средства от финансовите пазари за финансиране на Инструмента на ЕС за възстановяване „Next Generation EU”. Съветът на ЕС приема решението с единодушие след консултация с Европейския парламент. Преди влизането в сила, предвидено за януари 2021 г., заедно с новата МФР, РСР трябва да бъде ратифицирано от парламентите на всички държави членки.

Годишна реч за състоянието на ЕС

12345

Гледайте на живо, с превод на български 🇧🇬 ТУК

🎥🔴 Реч за състоянието на Съюза 2020 г.🇪🇺