КАКВА ЕВРОПА ИСКАМЕ НИЕ?

DSCN0907

На 22 май 2017 г. Информационен център „Европа директно“ – Пловдив проведе дискусионна среща за бъдещето на Европа с младежи от града под тепетата. В началото на срещата се презентира Бялата книга с предложените от Председателя на ЕК пет сценария за бъдещото развитие на ЕС, след което се откри дебата – Каква Европа искаме ние? Младите хора споделиха различни мнения като „Европа без граници“; „Силна Европа с обща армия“; „Федерализирана Европа“; „Европа без имигранти“. Преобладаващи бяха изразените мнения, че е необходимо задълбочаване, разширяване и ускоряване на процесите на интеграция с по-активното участие на България.

В заключителната част на срещата Ели Златева от Информационния център представи пред младите хора възможностите, които предоставя за тях Европейски корпус „Солидарност“ и как младежите могат да се включат в него.

За да разгледате снимки от провелото се събитие посетете Галерията на сайта ни.

КАКВА ЕВРОПА ИСКАМЕ НИЕ?

Европейската комисия докладва относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС през 2016 г.

European Commission logo

На 18 май Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС.

В доклада се обръща специално внимание на инициативите, предприети от ЕС през 2016 г. за укрепване на основните права. В него се разглежда също така начинът, по който тези права са били прилагани в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г.

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: ,,Европейският съюз не е само пазар или валута, той е най-вече и преди всичко Съюз на ценности. Като пазител на Договорите Европейската комисия има специалното задължение да утвърждава основните права и върховенството на закона в целия Съюз — отговорност, която тя споделя с всички институции на ЕС и с държавите членки.“

Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, добави: „Европейската комисия работи във всички области на правото на ЕС, за да защитава основните права в цяла Европа. Това включва защита на правата на децата, укрепване на правото на защита на личните данни, подобряване на правата на потребителите и гарантиране на основни условия също и за хората, които търсят убежище или мигрират. Трябва да продължим да гарантираме, че правата са реални за всички в Европа. Основните права трябва да се прилагат за всички.“

В тазгодишния доклад се заключава, че последните събития крият сериозни заплахи за основните права. Комисията ще гарантира, че всички законодателни предложения на ЕС и всички органи на ЕС, обвързани от Хартата, ще продължат да спазват нейните разпоредби. Ще обърнем специално внимание на прилагането на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, и по-специално на важната роля на върховните и конституционните съдилища за утвърждаването на общите ценности на ЕС.

По отношение на конкретните законодателни промени, в доклада се отбелязва, че през 2016 г. ЕС е предприел важни действия за гарантиране на закрилата на децата при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност (Регламент „Брюксел ІІа), и за да помогне на международните двойки да разбират по-добре правилата, които се прилагат за имуществените режими; открил е платформа за решаване на спорове онлайн с цел укрепване на защитата на потребителите; договорил е с Facebook, Twitter, YouTube и Microsoft Кодекс на поведение за борба с незаконните изказвания онлайн, подбуждащи към омраза, и е продължил да поддържа сериозен диалог с държавите членки относно принципите на правовата държава.

С окончателното приемане на реформата в областта на защитата на данните през април 2016 г. беше създаден единен набор от правила, чрез които хората разполагат с по-лесен достъп до собствените си лични данни, с право на преносимост на данните, с по-ясно определено право „да бъдеш забравен“, както и с определени права, приложими в случай на нарушение на сигурността на личните данни. Комисията сключи също така споразумението за Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и рамковото споразумение за защита на данните с цел по-добра защита на личните данни на европейските граждани, когато се предават на САЩ. През 2016 г. беше придадено конкретно действие и на правото на справедлив съдебен процес благодарение на приемането на набор от директиви относно презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес, относно правната помощ и процесуалните права на децата (вж. подробности тук).

Основаните на върховенството на закона демокрации трябва да защитават основните права на малцинствата и на най-уязвимите членове на обществото. Европейските институции също трябва да спазват Хартата във всички свои действия. Директивата за борба с тероризма е добър пример, при който по време на фазата на изготвяне и преговори бяха взети предвид няколко основни права.

Годишен колоквиум за основните права

Свободата на медиите и плурализмът са задължителни основни елементи на здравите демокрации. Темата на организирания през 2016 г. от Комисията Колоквиум на ЕС за основните права бе ролята на медиите в утвърждаването на демокрацията, основните права и правовата държава. В заключенията на Колоквиума бяха очертани конкретни действия за насърчаване на свободата на медиите и за гарантиране на независимостта им от политически и финансов натиск, за предоставяне на права и защита на журналистите, както и за насърчаване на различни гласове в обществото.

Колоквиумът на ЕС за основните права, който ще се проведе през 2017 г., ще се съсредоточи върху утвърждаването и защитата на правата на жените и равенството между половете. В контекста на растяща нетърпимост е важно ЕС решително да утвърждава и насърчава равните права за всички. Колоквиумът ще предостави възможност да се обърне внимание на политическото и икономическото овластяване на жените, на правата на жените в публичната и частната сфера и на борбата с насилието срещу жените във всичките му форми, като във връзка с тази борба са предвидени целенасочени действия през цялата 2017 година.

Контекст

С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно обвързваща. Нейните разпоредби се отнасят на първо място за институциите на ЕС, а освен това и за националните органи, но единствено когато тези органи прилагат правото на ЕС.

Комисията работи със съответните органи на местно, национално и европейско равнище, за да информира хората по-добре за техните основни права и за това къде да потърсят помощ при нарушаване на тези права. Комисията предоставя практическа информация за основните права чрез европейския портал за електронно правосъдие и е започнала диалог по въпроса за разглеждането на жалбите, свързани с основните права, с омбудсмани, органи за равно третиране и институции в областта на правата на човека.

За повече информация

Доклад за 2016 г. и Работен документ на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС

Харта на основните права на ЕС

Източник: europa.eu

 

Хранителни отпадъци: милионите тонове, които отиват в кофата (инфографика)

Food

В Европейския съюз се натрупват 88 млн. тона хранителни отпадъци всяка година – това прави по 173 кг на човек. Научете от нашата инфографика къде точно се пилее храната и прочетете какво можем да направим за намаляване на разхищението в ЕС като цяло, както и във всеки отделен дом.

Загуби по цялата верига на доставки

Храната се пилее на всяка една стъпка по пътя от производителя до крайния консуматор – във фермите, в производството, в магазините, в ресторантите и у дома. Най-големи загуби обаче се регистрират от домакинствата (те отговарят за около 53% от хранителните отпадъци) и в процеса на преработка (19%).

Според изследване Евробарометър от 2015 г. означенията върху храните на срока за годност са неясни за потребителите – само 47% разбират означението „най-добър до“, а 40% са запознати със смисъла на означението „използвай до“. Това води до необосновано изхвърляне на храни.

Защо разхищаването на храна е проблем

Храната, която се изхвърля, е трябвало преди това да бъде произведена, за което са използвани ограничени ресурси като вода, почви, енергия, работно време. Според оценки на Организацията по прехраната и земеделието (ФАО) на ООН храната, която се разхищава, е отговорна за 8% от емисиите на парникови газове, причинени от човешката дейност. За всеки килограм произведена храна в атмосферата се отделят 4,5 кг въглероден диоксид.

Разхищаването има и етичен аспект: по оценки на ФАО близо 800 млн. души по света не се хранят пълноценно. Евростат пък посочва, че в ЕС през 2014 г. 55 млн. души (9,6% от населението) не са можели да си позволят качествена храна всеки втори ден.

Какво прави ЕП за намаляването на пилеенето на храни

На 16 май Парламентът прие доклад, предлагащ серия от мерки за намаляване на хранителните отпадъци в ЕС с 50% до 2030 г. Това е цел, която депутатите бяха вече подкрепили, когато гласуваха законодателния пакет за отпадъците през март. Новият текст, подготвен от Биляна Борзан (С&Д, Хърватия), препоръчва облекчения в облагането с ДДС на дарения под формата на храни и внасяне на повече яснота относно означенията „най-добър до“ и „използвай до“.

„Европейският съюз като една от най-богатите и проспериращи общности в света има морално и политическо задължение да намали огромните количества храна, които пилее всяка година“, каза г-жа Борзан преди гласуването на доклада в комисия през април.

Източник: europarl.eutopa.eu

 

Председателят Юнкер се консултира с Европейския парламент относно кандидатурата на Мария Габриел за комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество

Резултат с изображение за mariq gabriel and junker europa.eu

Председателят Юнкер на 16 май 2017 година обяви  намерението си да възложи на Мария Габриел, кандидата за комисар от България, отговорността за цифровата икономика и цифровото общество.

Председателят Жан-Клод Юнкер проведе събеседване с Мария Габриел, кандидата, предложен за поста на еврокомисар от българското правителство, който трябва да замени бившия член на Комисията Кристалина Георгиева. Въз основа на това събеседване председателят Юнкер потвърди компетентността на Мария Габриел съгласно изискванията на член 17, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) да кандидатства за комисарския пост. Той обяви също така своето намерение да ѝ възложи отговорността за цифровата икономика и цифровото общество.

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество ще подкрепя изпълнението на стратегията за цифровия единен пазар, която Европейската комисия прие през май 2015 г. и по която тя представи междинен преглед на 10 май. Този член на Комисията ще допринесе за постигането на единен цифров пазар, който ще спомогне да се положат основите за цифровото бъдеще на Европа, което включва телекомуникационни мрежи от континентален мащаб, трансгранични цифрови услуги и вълна от иновативни стартиращи европейски предприятия.

В писмо за определяне на ресора, което председателят Юнкер изпрати на Мария Габриел, са посочени нейните основни задачи и отговорности като комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество.

Комисарят, отговарящ за цифровата икономика и цифровото общество, ще допринася за проекти, които се направляват и координират от заместник-председателя Андрус Ансип, отговарящ за цифровия единен пазар, и заместник-председателя Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността.

Председателят Юнкер информира също така министър-председателя Борисов за ресора, който възнамерява да възложи на Мария Габриел.

Следващи стъпки

От процедурна гледна точка новият член на Европейската комисия от Република България се назначава от Съвета на ЕС по взаимно съгласие с председателя на Комисията, след консултация с Европейския парламент (член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз). Освен това междуинституционалното Рамково споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия предвижда председателят на Комисията да „разгледа задълбочено“ резултатите от консултацията с Европейския парламент, преди да даде съгласието си относно решението на Съвета да назначи новия комисар (точка 6 от Рамковото споразумение).

На 16 май председателят Юнкер изпрати писмо до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, с което го информира за намерението си да възложи на Мария Габриел отговорността за цифровата икономика и цифровото общество. Копие от посоченото писмо е изпратено до Джоузеф Мускат, министър-председател на Малта, която в момента изпълнява ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз.

От момента, в който Съветът се обърне официално за консултация към Европейския парламент, Мария Габриел ще стане кандидат за член на Европейската комисия. Тя ще има право да се допита до съответните служби на Комисията за подготовката на своята размяна на мнения с Европейския парламент. Преди назначаването ѝ от Съвета, по взаимно съгласие с председателя на Комисията, тя няма да участва в заседанията на колегиума.

Контекст

Съгласно член 17, параграф 6 от Договора за Европейския съюз правото да организира работата на Комисията е прерогатив на нейния председател. В резултат на решението на бившия заместник-председател Кристалина Георгиева да подаде оставка от Европейската комисия, от 1 януари 2017 г. комисар Гюнтер Йотингер пое отговорността за бюджета и човешките ресурси, а председателят Юнкер възложи временно ресора, включващ цифровата икономика и цифровото общество, на заместник-председателя Андрус Ансип. На 10 май министър-председателят Борисов информира председателя Юнкер за желанието си да номинира Мария Габриел за член на Европейската комисия от Република България.

След провеждане на събеседването с Мария Габриел и след като председателят Юнкер обяви възлагания ресор, процедурата ще продължи съгласно член 246, втора алинея от ДФЕС и точка 6 от Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.

Очаква се през следващите седмици да се осъществи размяна на мнения между Мария Габриел и съответната комисия на Европейския парламент.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1: Приложими правни разпоредби

 

Член 17, параграф 3, алинеи 2 и 3 отДоговора за Европейския съюз

Членовете на Комисията се избират на основание на тяхната обща компетентност и ангажираност към европейската идея и измежду лица, чиято независимост е извън съмнение.

Комисията изпълнява своите задължения при пълна независимост. Без да се засягат разпоредбите на член 18, параграф 2, членовете на Комисията не могат да искат, нито да приемат инструкции от никое правителство, институция, орган, служба или агенция. Те се въздържат от всякакво действие, несъвместимо с техните функции или с изпълнението на техните задачи.

 

Член 246, втора алинея от Договора за функционирането на Европейския съюз

[…]

Мястото на член, който е подал оставка или е починал, се заема за остатъка от мандата от нов член със същото гражданство, назначен от Съвета, по взаимно съгласие с председателя на Комисията, след консултация с Европейския парламент и съгласно критериите, посочени в член 17, параграф 3, втора алинея от Договора за Европейския съюз.

[…]

 

Извадка от съответните разпоредби на Рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия:

ЧАСТ II. ПОЛИТИЧЕСКА ОТГОВОРНОСТ

[…]

6. Когато трябва да се направи необходимото за замяната на член на Комисията преди изтичането на неговия мандат по силата на член 246, втора алинея от ДФЕС, председателят на Комисията разглежда задълбочено резултата от консултацията с Парламента, преди да даде съгласието си относно решението на Съвета.

Парламентът осигурява максимално бързото провеждане на своите процедури, за да може председателят на Комисията да разгледа задълбочено становището на Парламента, преди новият член на Комисията да бъде назначен.

По същия начин, в съответствие с член 246, трета алинея от ДФЕС, председателят на Комисията разглежда задълбочено позицията на Парламента, когато оставащият период от мандата на Комисията е кратък.

 

Приложение 2: Приложена биография на Мария Габриел

Източник – снимка : twittet.com

Източник:  europe.eu