Основни препоръки за улесняване на достъпа на предприятията до европейските структурни и инвестиционни фондове

В съответствие с инициативата „Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите“ и усилията за по-добро регулиране Комисията прави преглед на работата на групата на високо равнище за опростяване в полза на бенефициерите на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондовете). Бюрократичните процедури могат да бъдат пречка за малките и стартиращите предприятия. Понякога те може да се откажат от възможностите, предлагани от ЕСИ фондовете, поради административните процедури.…