1

За да се отключи пълният потенциал на основаната на данни европейска икономика, Комисията предлага нов набор от правила, уреждащи свободното движение на нелични данни в ЕС. Заедно с вече съществуващите правила за личните данни новите мерки ще дадат възможност за съхраняване и обработка на нелични данни в целия Съюз, за да се повиши конкурентоспособността на европейските предприятия и да се модернизират обществените услуги в ефективен единен пазар на ЕС за услуги, свързани с данни. Премахването на ограниченията във връзка с локализирането на данни се счита за най-важния фактор, за да може основаната на данни икономика да удвои стойността си и да достигне 4 % от БВП през 2020 г.

Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен пазар, заяви: „Цифровата икономика на Европа е все още силно фрагментирана поради ограничения, свързани с националните граници. Това пречи на Европа да реализира по-силен растеж на цифровата си икономика. Нашето предложение, заедно с правилата за защита на личните данни, ще направи възможно свободното движение на всички видове данни в рамките на единния пазар. Свободното движение от данни ще направи по-лесно за МСП и стартиращите предприятия да разработват нови иновационни услуги и да навлизат на нови пазари.“

Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество заяви: „За да осигурим успеха на Европа в новата ера на цифровата икономика, се нуждаем от стабилни и предвидими правила за движението на данните. Гражданите и предприятията ще се ползват от по-добри продукти и услуги, тъй като все повече и повече данни ще бъдат на разположение за иновации, основани на данни. Премахването на пречките пред трансграничното движение на данни е от съществено значение за конкурентоспособността на европейската икономика, основана на данни.“

Свободно движение на нелични данни

Рамка, която е ясна, разбираема и предсказуема, ще допринесе за по-конкурентоспособен и интегриран пазар на ЕС за услуги по съхранение и обработка на данни. В рамката се предлагат:

  1. Принципът на свободното движение на нелични данни през границите: Държавите членки вече не могат да задължат организациите да локализират съхранението или обработването на данни в техните граници. Ограниченията ще бъде оправдани само поради причини, свързани с обществената сигурност. Държавите членки ще трябва да уведомяват Комисията за новите или съществуващите изисквания за локализиране на данни. Благодарение на свободното движение на нелични данни предприятията ще могат по-лесно и с по-малко разходи да извършват трансгранична дейност, без да е необходимо да дублират информационните си системи или да запазват същите данни на различни места.
  2. Принципът на наличност на данните за регулаторен контрол:Компетентните органи ще могат да упражнят правото си на достъп до данни, където и да се съхраняват или обработват в ЕС. Свободното движение на нелични данни няма да засегне задълженията на предприятията и други организации да предоставят определени данни за целите на регулаторния контрол.
  3. Разработването на кодекси за поведение на равнището на ЕС, за да се премахнат пречките пред смяната на доставчиците на услуги за съхранение „в облак“ и пред пренасянето на данни обратно към собствените информационни системи на потребителите.

Ползи за предприятията и гражданите

Новите правила ще доведат до повишаване на правната сигурност и доверието на предприятията и организациите. Те също така ще проправят пътя за истински единен пазар на ЕС за услуги по съхранението и обработката на данни, което води до конкурентоспособен, безопасен и надежден европейски сектор на услугите „в облак“ и до по-ниски цени за потребителите на услуги за съхранение и обработка на данни. Тъй като с новите правила се цели да се увеличи доверието, очаква се, че предприятията ще използват повече услуги „в облак“ и ще се чувстват по-сигурни при навлизането на нови пазари. Те ще могат също така да преместят своите вътрешни информационни ресурси в най-рентабилните места. В крайна сметка това означава по прогнози допълнителен растеж на БВП на ЕС с 8 милиарда евро годишно.

Новите мерки допълват законодателството за защита на личните данни като допълнителна стъпка към истински функциониращо общо европейско пространство на данни.

Контекст

Премахването на пречките пред свободното движение на нелични данни е едно от най-важните действия, обявени в междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар. Настоящото предложение допълва мерките за изграждане на основана на данни европейска икономика, стартирани през януари 2017 г. Предложението се основава и на преразглеждането на Европейската рамка за оперативна съвместимост с оглед на по-добро цифрово сътрудничество между публичните администрации в Европа.

В заключенията си от декември 2016 г. Европейският съвет призова за действия в областта на свободното движение на данни. За това призовава и естонското председателство на Съвета на ЕС в своята Визия относно свободното движение на данни, а също и членове на Европейския парламент.

Оползотворяването на цифровите възможности, включително използването на основаните на данни технологии и услуги, е и една от целите на представената вчера цялостна стратегия за промишлената политика.

Днес Комисията започна и обществена консултация, за да оцени прилагането на Директивата за информацията в обществения сектор. С нея се цели да се съберат становища относно това как да се подобрят достъпността и повторното използване на публични и публично финансирани данни, както и относно достъпа до данни от обществен интерес, притежавани от частни лица.

За повече информация

Рамка на свободното движение на нелични данни в ЕС — Въпроси и отговори

Информационен документ: Свободно движение на нелични данни

Информационен документ: Изграждане на европейска икономика, основана на данни

Регламент за свободното движение на нелични данни

Обществена консултация за икономиката, основана на данни: обзорен доклад

Цифров единен пазар: проучване относно ограниченията във връзка с локализирането на данни

Съобщение „Изграждане на основана на данни европейска икономика“ от януари 2017 г.

Съобщение „Междинен преглед на стратегията за цифровия единен пазар“ от май 2017 г.

#DataEconomy #freeflowofdata #dataflows #EUdataFF

Източник: Европейска комисия