За по-безопасни и екологично чисти автомобили

 

Европейският парламент, Съветът и Комисията постигнаха политическо споразумение да се повишат значително качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитванията на превозни средства, да се увеличат проверките на вече въведени на пазара на ЕС автомобили и да се укрепи цялостната система чрез надзор на европейско равнище.

Съзаконодателите на ЕС постигнаха споразумение по предложението на Комисията от януари 2016 г. за цялостно преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за одобряването на типа: правилата, по които се удостоверява, че дадено превозно средство отговаря на всички изисквания за пускане на пазара, както и интензивни проверки за трайно спазване на европейското законодателство от страна на производителите.

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: “Когато правилата са по-строги и тяхното прилагане се наблюдава по-стриктно, автомобилната индустрия ще може да си възвърне доверието на потребителите. Едва няколко седмици след предложенията на Комисията за чиста мобилност, днешното споразумение отбелязва още един важен етап в по-широките усилия на ЕС за укрепване на водещата позиция на нашата автомобилна промишленост в производството на екологично чисти и безопасни превозни средства в световен мащаб.”

Елжбета Бенковска, комисар по въпросите на вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, каза: “Дизелгейт разкри слабостите на нашата нормативна уредба и системата за надзор на пазара. Знаем, че някои производители на автомобили са мамили, а други са се възползвали от вратички в закона. За да прекратим всичко това, ние променяме из основи системата. След почти две години преговори приветствам факта, че основните елементи от нашето предложение бяха подкрепени, включително и реални правомощия за надзор и правоприлагане от страна на ЕС. В бъдеще Комисията ще може да извършва проверки на автомобилите, да дава ход на изземване от употреба за целия ЕС и да налага глоби до 30 000 EUR на автомобил при нарушение на закона.”

Основните елементи на новите правила са следните:

  • Повишават се качеството и независимостта на одобряването на типа и изпитването преди пускането на даден автомобил на пазара:

Ще се провеждат редовни независими одити на техническите служби на основата на строги критерии за резултатност, за да могат те да получат или запазят възложените им от държавата членка правомощия да провеждат изпитвания и инспектиране на нови модели автомобили. Комисията и другите държави членки ще имат възможност при възникнали проблеми да оспорят тези правомощия.

Националните органи по одобрение на типа ще бъдат подлагани на одит от Комисията, за да се гарантира, че съответните правила се прилагат стриктно в целия ЕС.

Не беше прието предложението на Комисията за промяна на системата на заплащане така, че да се избегнат преките плащания от производителите към техническите служби.

  • Зачестяват проверките на автомобилите, които вече са на пазара на ЕС:

Макар актуалните правила за одобряване на типа да се отнасят предимно до предварителните проверки на прототипи, взети от производствената линия, занапред държавите членки ще трябва да извършват редовни проверки на място върху превозни средства, които вече са пуснати на техния пазар, и да оповестяват резултатите от такива проверки.

Всички държави членки ще могат да вземат предпазни мерки срещу превозни средства, които не отговарят на изискванията и се намират на тяхната територия, без да чакат издалият одобрението на типа орган да направи това, какъвто е случаят понастоящем.

  • Надзор на европейско равнище:

В бъдеще Комисията ще извърши проверки на пазара независимо от държавите членки и ще има възможността да започне изземвания от употреба за целия ЕС. Тя ще разполага с правомощията да оспори определянето на техническите служби и да налага санкции на тях или на производителите на автомобили до максималната сума от 30 000 EUR за всеки автомобил, който не отговаря на изискванията.

Комисията ще оглави нов форум за правоприлагане, чиято цел е да гарантира по-единно тълкуване на съответното законодателство на ЕС, пълна прозрачност на случаите на неспазване и по-добри и по-координирани дейности по надзора на пазара от страна на държавите членки.

В новия регламент не само се запазва сега действащата забрана за измервателно-коригиращите устройства, чието контролиране и прилагане е постоянно задължение на националните органи, а се отива една стъпка по-далеч. В бъдеще производителите ще трябва да предоставят достъп до софтуерните протоколи на автомобила. Тази мярка е неразделно свързана с пакета относно емисиите при реални условия, който ще затрудни значително заобикалянето на изискванията за емисиите и който включва задължение за производителите да обявяват стратегията си за намаляване на емисиите, както е в САЩ.

Регламентът за одобряването на типа допълва редица други важни инициативи на Комисията за чиста мобилност, включително нови, подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите, които са задължителни от 1 септември 2017 г., както и предложения за нови цели за емисиите на СО2 с оглед ускоряване на прехода към превозни средства с ниски и нулеви емисии.

Следващи стъпки

Предварителното политическо споразумение, постигнато от Европейския парламент, Съвета и Комисията в рамките на тристранните преговори, следва да бъде официално одобрено от Европейския парламент и от Съвета. След това регламентът ще се прилага пряко във всички държави членки и ще стане задължителен от 1 септември 2020 г.

Контекст

Съгласно настоящите правила, ЕС определя правната рамка, а националните органи носят цялата отговорност за проверката на спазването на правилата от страна на производителите на автомобили. След като даден автомобил е сертифициран в една държава членка, той може да се движи свободно навсякъде в ЕС. Единствено националният орган, издал одобрение на типа автомобил, може да предприеме корективни мерки, като например разпореждане за изземване от употреба и налагане на административни санкции в случай на неспазване.

Още преди разкритията за Volkswagen през септември 2015 г. Комисията беше започнала преразглеждане на нормативната уредба на ЕС за одобряване на типа за моторни превозни средства. След това тя стигна до заключение, че е нужна по-широкообхватна реформа за предотвратяване на нови случаи на неспазване на правилата; Комисията предложи реформата на 27 януари 2016 г(link is external)..

Едновременно с това Комисията продължава да наблюдава дали настоящите правила се прилагат правилно от държавите членки и отблизо следи усилията на националните органи във връзка със замърсяващите автомобили, които вече са в движение.

Комисията подкрепи работата на държавите членки, като разработи обща методика за изпитване, чрез която се проверява за наличието на измервателно-коригиращи устройства, които променят резултатите от лабораторните изпитвания, и се осигурява съгласуваност на резултатите от националните разследвания. Тя публикува насоки, които да подпомогнат органите на държавите членки при преценката дали даден производител на автомобили използва измервателно-коригиращи устройства или други стратегии, водещи до по-високи емисии от превозните средства извън цикъла на изпитване, и дали това е технически обосновано.

Комисията също така гарантира и ще продължи да гарантира, че правилата за конкуренцията се спазват и че потребители се третират справедливо.

За повече информация

Често задавани въпроси: Предложение за регламент относно одобряването и наблюдението на пазара на моторни превозни средства, тестване на реалните емисии при шофиране (27 януари 2016 г.)Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Съобщение за медиите: Нови, подобрени изпитвания за емисиите от автомобилите стават задължителни от 1 септември (31 август 2017 г.)

Често задавани въпроси: Действия на ЕС за намаляване на замърсяването на въздуха от автомобили (31 август 2017 г.)

Съобщение за медиите: Енергиен съюз: Комисията предприема действия с цел да засили водещата позиция на ЕС в световен мащаб в областта на екологично чистите превозни средства (8 ноември 2017 г.)

Предложение за Регламент относно одобряването на типа и наблюдението на пазара на моторни превозни средства

Работен документ на службите на Комисията: Оценка на въздействието

 

Източник: Европейска комисия