Image result for europejska komisja

 

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 315 милиарда евро за допълнителни инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа — плана „Юнкер“. С подкрепата на бюджетна гаранция от Европейския съюз и на собствените ресурси, предоставени от групата на ЕИБ, бяха одобрени 898 операции, които се очаква да доведат до инвестиции в размер на 335 милиарда евро в 28-те държави — членки на ЕС. Това е повече от първоначалната цел от 315 милиарда евро, определена през 2015 г., когато ЕФСИ бе стартиран като съдействие за преодоляване на недостига на инвестиции в резултат на финансовата и икономическа криза. Очаква се 700 000 малки и средни дружества да се възползват от подобрен достъп до финансиране. Предвид успеха на ЕФСИ Европейският съвет и Европейският парламент се споразумяха миналата година за удължаване на неговото действие, както и за увеличаване на капацитета му на 500 милиарда евро до края на 2020 г.

Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Планът „Юнкер“ се доказа като успешно начинание. Ние надхвърлихме първоначалната цел от 315 милиарда евро инвестиции и се очаква до 2020 г. Европейският фонд за стратегически инвестиции да създаде 1,4 милиона работни места и да увеличи БВП на ЕС с 1,3 %. Финансирахме проекти, които не биха били възможни без ЕФСИ , и при това без да се трупат нови дългове: две трети от инвестициите са от частния сектор. От финансирането на професионално обучение за бежанци във Финландия до средства за възобновяемата енергия в Гърция и селското стопанство в България — ще продължим да използваме бюджета на ЕС за това, което може най-добре: стимулирането на растежа“.

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешното постижение доказва, че ЕС е начело в използването на частни средства за общественополезни цели. Като възприехме съобразен с пазара подход и използвахме стратегически бюджета на ЕС, подкрепихме стотици иновативни инвестиционни проекти и подпомогнахме разрастването на хиляди малки предприятия. В резултат на това подобрихме конкурентоспособността на Европа и досега оказахме подкрепа на не по-малко от 750 000 работни места в целия ЕС. Благодарение на Плана за инвестиции и на усилията на държавите членки за реализирането на национални структурни реформи перспективите пред инвестициите в Европа са обещаващи“.

Председателят на групата на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер заяви: „Обичам да наричам ЕИБ институцията на добрите вести, но дори и по нашите стандарти днешният успех ме прави особено горд. Успяхме да направим това, което преди три години мнозина заявяваха, че е невъзможно. Мобилизирането на 315 милиарда евро нови допълнителни инвестиции — повечето от тях от частния сектор — никога не е изглеждало лесна задача. Доказахме обаче, че това може да бъде осъществено благодарение на отличното сътрудничество между ЕИБ и Европейската комисия, на помощта и подкрепата на Съвета и Европейския парламент, както и на опита, многофункционалността и всеотдайността на банката на ЕС. През последните три години се преобрази начинът, по който Европа финансира своите приоритети. Сега вече знаем как да направим така, че недостатъчните публични ресурси да постигат повече за икономиката на Европа и нейните граждани чрез привличането на частни инвестиции. Днес много хора гледат на плана „Юнкер“ като на печеливш модел и от него вече няма връщане назад“.

Работни места и растеж

По оценка на икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния изследователски център на Комисията (JRC) операциите на ЕФСИ вече са подкрепили повече от 750 000 работни места, като до 2020 г. числото ще нарасне спрямо изходното положение на 1,4 милиона. Освен това изчисленията показват, че благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече се е увеличил с 0,6 %, като се очаква до 2020 г. увеличението да е 1,3 %. Две трети от набраните 335 милиарда идват от частни ресурси, което означава, че ЕФСИ е постигнал също така целта за мобилизиране на частни инвестиции.

Измерено спрямо големината на икономиката, най-голямо е въздействието в държавите, които бяха тежко засегнати от кризата, т.е. Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания. При все че въздействието на преките инвестиции е особено силно в тези държави, изчисленията сочат, че за регионите по цел „Сближаване“ (предимно държави от Източна Европа) вероятно по-благотворни са дългосрочните резултати.

Какво е финансирал планът „Юнкер“?

Планът „Юнкер“ позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са по-рискови в сравнение с нейните обичайни инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ проекти са силно иновативни, осъществяват се от малки предприятия без кредитна история или обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и географски обхват. Подкрепата за такива проекти изискваше от групата на ЕИБ да разработи нови финансови продукти, например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или инвестиционни платформи. Особено важно е, че планът „Юнкер“позволява също на ЕИБ да одобрява по-голям брой проекти, отколкото би било възможно без гаранция от бюджета на ЕС, както и да достига нови клиенти: 75 % от получателите на подкрепа от ЕФСИ са нови за банката. Това доказва, че планът „Юнкер“ е създал реална допълняемост.

Благодарение на подкрепата на ЕФСИ, ЕИБ и нейната дъщерна структура за финансиране на малки предприятия, Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), са инвестирали в 898 операции и са предоставили рисково финансиране на 700 000 малки и средни предприятия в широк кръг от сектори и във всички 28 държави от ЕС. Ако привлечените инвестиции се разглеждат спрямо БВП, сред държавите начело са Гърция, Естония, Литва, България и Финландия. Примерите за това варират от новаторски решения в областта на здравеопазването (link is external)в Испания до кръгова икономика в Чешката република и производство на храни (link is external)в Гърция. По-подробни изложения и допълнителни примери за проекти се представени в информационни документи по държави и по сектори.

Какви са ползите от „Юнкер“ за гражданите и предприятията?

В допълнение към финансирането на новаторски проекти и нови технологии планът „Юнкер“ подкрепи и други цели на ЕС, като например в цифровата, социалната и транспортната политика. Благодарение на ЕФСИ:

  • още 15 милиона домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до интернет;
  • повече от 500 000 социални и достъпни жилища са построени или обновени;
  • 30 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;
  • 95 милиона пътници годишно се радват на по-добра железопътна и градска инфраструктура;
  • 7,4 милиона домакинства са захранени с енергия от възобновяеми източници.

За пълен преглед на реализираните ползи вж. Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2017 г.(link is external)Търсене на налични преводи за тази връзкаEN••• относно операциите в рамките на ЕС.

Услуги за консултиране и място за срещи в интернет

Друга важна цел на плана „Юнкер“ е да спомага за даването ход на нови проекти. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси (link is external)предоставя техническа помощ и консултации за нови проекти. От стартирането си през 2015 г. консултантският център е обработил над 770 искания от организатори на проекти във всички държави — членки на ЕС. Повече от 50 проекта са включени в планирането на ЕФСИ. Един от тях е разработването на проект за социални жилища в полския град Познан(link is external). Проектът, получил също заем с помощта на ЕФСИ в размер на 42 милиона евро, ще даде възможност за изграждането и модернизирането на апартаменти за около 3 000 души.

Освен това до юли 2018 г. на Европейския портал за инвестиционни проекти — място за онлайн срещи на организатори на проекти и инвеститори, са представени повече от 700 проекта. Почти 400 от тези проекти в 25 различни сектора с висок икономически потенциал вече са публикувани. Съгласно проучване, извършено през 2017 г. сред организаторите на проекти на портала, инвеститори са осъществили контакт с 80 % от проектите, включително Ecoduna в Австрия, PLD Space в Испания и Acellere в Германия.

Контекст

Планът за инвестиции за Европа (планът „Юнкер“) бе иницииран през ноември 2014 г., като имаше за цел да се обърне низходящата тенденция на равнищата на инвестициите и да се насочи Европа по пътя на икономическото възстановяване. Очаква се операциите, одобрени в рамките на плана „Юнкер“ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, да са привлекли до юли 2018 г. 335 милиарда евро инвестиции. Около 700 000 малки и средни предприятия се очаква да се възползват от подобрен достъп до финансиране. На 12 декември 2017 г. Европейският парламент и държавите членки постигнаха съгласие по Регламента за подобряване на ЕФСИ и увеличаване на целта за инвестиции на 500 милиарда евро до края на 2020 г. Регламентът за ЕФСИ 2.0 влезе в сила на 30 декември 2017 г.

ЕИБ, Комисията и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси продължават да насърчават използването на инвестиционни платформи — инвестиционни механизми, които обединяват проекти с по-малък мащаб и/или с по-висок риск по географско положение или сектор. Това спомага за по-доброто споделяне на риска, улеснява привличането на частни инвеститори и, в крайна сметка, осигурява финансиране за индивидуални проекти. До миналия месец са одобрени 41 инвестиционни платформи, които се очаква да мобилизират над 34,8 милиарда евро в инвестиции.

В независимата оценка на ЕФСИ, публикувана през юни 2018 г., се заключава, че гаранцията от ЕС е ефикасен начин за увеличаване на обема на по-рисковите операции на ЕИБ и използва по-малко бюджетни средства в сравнение с европейските програми за безвъзмездни средства. В оценката се подчертава, че подкрепата от страна на ЕИБ е от ключово значение за организаторите на проекти, тъй като действа на пазара като „печат за качество“ и по този начин спомага за по-лесното набиране на средства. В нея се изтъква също така необходимостта да продължи подобряването на достъпа до финансиране за иновации, както и да се засилят полезните взаимодействия с други програми за финансиране на ЕС.

На 6 юни Комисията представи предложението си за приемник на плана „Юнкер“ в следващата многогодишна финансова рамка: програмата InvestEU.

За повече информация

Планът „Юнкер“ достигна целта от 315 милиарда евро инвестиции — информационен документ

Информационни документи по държави и по секториТърсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Пълен списък на проектите на ЕИБ по линия на ЕФСИ(link is external)Търсене на налични преводи за тази връзкаEN•••

Уебсайт на плана „Юнкер“

 

Източник: Европейска комисия