Тестове и проучвания, извършени в няколко държави членки, предимно от Централна и Източна Европа, доказват, че съществуват различия в състава на продукти, рекламирани и разпространявани с една и съща марка, с привидно идентична опаковка, което е в ущърб на потребителите.

Тези различия са открити не само в състава на хранителни продукти, но често и в нехранителни продукти, като препарати, козметика, тоалетни принадлежности и продукти, предназначени за бебета.

Европейският парламент в четвъртък препоръча редица мерки, които да бъдат приложени на ниво на ЕС и на национално ниво за справяне с проблема с „двойните стандарти“.

Трансгранично сътрудничество, сравнителни тестове и по-добро прилагане на правилата

Евродепутатите призовават за:

  • бързо трансгранично сътрудничество и обмен на данни, включително обмен във връзка с потенциално несъответстващи продукти и информация относно възможни нелоялни практики, между националните органи за защита на потребителите и органите в областта на храните, сдруженията на потребителите и Комисията
  • обща методология за тестове за събиране на достоверни и сравними доказателства, които да спомагат за установяване колко сериозни и широкоразпространени са практиките за разлики в качеството
  • резултатите трябва да бъдат публично достъпни в база данни и анализирани на най-ранната възможна дата, но не по-късно от края на 2018 г.

Актуализиране на Директивата за нелоялните търговски практики

Като приветстваха предложението на Комисията от април 2018 г. „Нов търговски механизъм за потребителите“, който изменя Директивата за нелоялните търговски практики, евродепутатите същевременно отбелязаха, че се нуждаят от допълнителни разяснения. „Резултатът от законодателния процес трябва да бъде ясна дефиниция за това както може да се счита като двоен стандарт и как трябва да се оценява и адресира всеки отделен случай“, коментираха евродепутатите.

Лого за продуктите

Регионалните предпочитания не трябва да се използват като извинение за понижаване на качеството или за предлагането на различно качество на различни пазари“, отбеляза Парламентът, подчертавайки, че производителите могат да предлагат различни продукти с различни съставки и качество в ЕС въз основа на обосновани съображения, при условие че напълно зачитат законодателството на ЕС.

Евродепутатите приканват производителите да разгледат възможността за добавяне на лого на опаковките, което да показва, че съдържанието и качеството на даден продукт на дадена марка е еднакъв в различните държави членки.

Цитати

Докладчик Олга Сехналова (С&Д, Чехия) заяви: „Потребителите в ЕС се оплакват, че нямат достъп до същото качество, когато купуват маркови продукти. Двойните стандарти на продукти подкопават доверието на гражданите в справедливото функциониране на вътрешния пазар на ЕС и следователно е необходимо да се разработи решение на равнище ЕС за справяне с проблема.“

Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Крайно време е „продуктовата дискриминация“ спрямо милионите европейци от централна и източна Европа да спре. Крайно време е Съюзът да постави всички европейци под общ знаменател. Приемането на днешния доклад дава силен мандат на парламента да изисква и от Комисията, и от Съвета допълнително изменение на Директивата относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар. Местните предпочитания е аргумент, с който бизнесът се опита да отговори на притесненията на гражданите. Липсва обаче отговор как се определят местните предпочитания на бебета или защо продукти от един клас, пригоден уж към местните вкусове, имат значителни разлики в съдържанието и пропорциите си, когато се предлагат в една и съща държава. Няма да има „Европа на две скорости“, когато няма двоен стандарт срещу различните европейски граждани. „

Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „Двойните стандарти на продуктите в Европа не подронват доверието в самата марка, а по-скоро в Европейската общност и до колко сме способни да осигурим равно третиране на нашите граждани в целия Съюз. Ние в ЕНП подкрепяме пилотния проект за изследване на основните категории храни. Не трябва да забравяме, че второто качество стоки не създава второ качество европейци, а само второ качество Европа.“

Емил Радев (ЕНП, България) отбеляза: „Днешното гласуване на доклада относно разликите в качеството на някои продукти на единния пазар е изключително важно не само за България, но и за всички страни от Източна и Централна Европа, които ежедневно се сблъскват с проблема с двойните стандарти. На всички ни е ясно, че дискриминация, независимо от какъв тип, е неприемлива и че всички потребители в ЕС трябва да имат достъп до същото ниво на качество на продуктите. Съществено значение се придава на предоставянето на потребителите на точна и лесна за разбиране информация, което е и от ключово значение за борбата с двойното качество на продуктите. Категорично сме на мнение, че потребителските предпочитания не трябва да се използват като извинение за по-ниско качество или за предлагане на различни качествени класове на различни пазари в ЕС. Поради това в доклада ясно се подчертава значението на информирането на потребителите по точен и прозрачен начин, че продуктът, който те купуват или познават от друга държава-членка, е различен, за да се избегне заблуждаването им и да не останат с грешно впечатление от купения продукт. Не на последно място в доклада се приветства и приемането на пилотен проект за 2018 г., който предвижда поредица от пазарни проучвания на различни категории потребителски продукти, за да се оценят различните аспекти на двойното качество.“

Филиз Хюсменова (АЛДЕ, България) коментира: „Въпросът за храната и здравето на европейските граждани не търпи компромиси. Като потребител и гражданин на страна, засегната от двойния стандарт, настоявам да се гарантира, че всички европейски потребители се ползват в пълна степен от своите права съгласно законодателството на Съюза.”

Следващи стъпки

Предложенията са част от незаконодателна резолюция изготвена от Олга Сехналова, която беше одобрена с 464 гласа „за“, 69 гласа „против“ и 17 „въздържал се“.

Новото законодателно предложение, което изменя Директивата за нелоялни търговски практики (докладчик Даниел Далтон (ЕКР, Великобритания), се очаква да се гласува в Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите през ноември.

Източник: Европейски парламент