Европейският парламент в СтрасбургКолаж от кадри на сградата Луиз Вайс на Европейския парламент в Страсбург

Настоящата открита процедура включва общо шест обособени позиции: 1) Разширяване на ЕС, Източно съседство, политики за северните региони, европейски държави извън ЕС, ЕИП, Русия и Централна Азия; 2) Южно съседство и широкия Близък Изток; 3) Развитие; 4) Сигурност и отбрана; 5) Търговия; и 6) Правата на човека и демокрация.

Оферти могат да се подават за един или повече лотове, а крайният срок за получаването им е 19 февруари 2019 г. Критериите за подбор са подробно указани в документацията за обществената поръчка, която е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп. Допълнителна информация може да бъде получена от мястото за контакт, посочено в тръжната документация, а офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно. Прогнозната обща стойност на обществената поръчка, без да се включва ДДС, е 2 560 000 EUR.

Цената не е единственият критерий за възлагане. Всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка. Продължителността е от 1 септември 2019 г. до 31 август 2024 г., като не подлежи на подновяване. Офертите или заявленията за участие могат да бъдат подавани на всички 24 официални езика в ЕС.