Резултат с изображение за Brexit and Erasmus eu/ec

Предвид нарастващия риск на 30 март т.г. Обединеното кралство да напусне ЕС без споразумение (сценарий без споразумение), днес Европейската комисия прие последен набор от предложения за извънредни мерки в областта на програмата „Еразъм+“, координацията на социалната сигурност и бюджета на ЕС.

Тези предложения следват призивите на Европейския съвет (член 50), отправени през ноември и декември 2018 г., за засилване на подготвителните действия на всички равнища и приемането на 19 декември 2018 г. на Плана за извънредни действия на Комисията, включително няколко законодателни мерки, както и предложенията от миналата седмица за извънредни мерки в областта на рибарството в ЕС. Те допълват мащабните подготвителни действия, по които Комисията работи от декември 2017 г. насам, както беше определено в предишни съобщения относно готовността за Брексит.

С предложените днес мерки ще се гарантира, че в случай на сценарий без споразумение:

— младите хора от ЕС и Обединеното кралство, които участват в програмата „Еразъм+“ към 30 март 2019 г., могат да завършат своя престой, без да го прекъсват;

— органите на държавите — членки на ЕС, ще продължат да вземат предвид осигурителните периоди, заетостта (самостоятелната заетост) или пребиваването в Обединеното кралство преди оттеглянето, когато изчисляват обезщетенията за социална сигурност, като например пенсиите;

— бенефициерите на финансиране от ЕС от Обединеното кралство ще продължат да получават плащания по настоящите си договори, при условие че Обединеното кралство продължи да изпълнява финансовите си задължения по линия на бюджета на ЕС, които са отделно от финансовото споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Важно е да се отбележи, че тези мерки няма — и не могат — да смекчат цялостното въздействие от сценарий без споразумение, те не компенсират по какъвто и да е начин липсата на готовност и не възпроизвеждат максималните ползи от членството в ЕС, нито благоприятните условия на преходен период, както е предвидено в споразумението за оттегляне.

Днешните предложения са от временно естество, имат ограничен обхват и ще бъдат приети едностранно от ЕС. В тях са взети предвид проведените с държавите членки обсъждания. Комисията ще продължи да подкрепя подготвителната работа на държавите членки. Също така тя увеличи своята дейност в тази насока, например като организира посещения в столиците на всичките 27 държави от ЕС.

Защита на правата на участниците в програмата „Еразъм+“

Програмата „Еразъм+“ е една от водещите програми на ЕС. На 30 март благодарение на програмата „Еразъм+“ в Обединеното кралство ще има 14 000 млади хора от ЕС-27 (в т.ч. студенти, стажанти в сферата на висшето образование и професионалното образование и обучение, учащи се младежи и служители от образователната система), а в 27-те държави — членки на ЕС — 7 000 участници в програмата от Обединеното кралство. При сценарий без споразумение те няма да могат да завършат обучението си по програма „Еразъм+“ и е възможно след това вече да не отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства. Целта на днешното предложение е това да се преодолее, като се гарантира, че при такъв сценарий студентите и стажантите в чужбина, които участват в програмата „Еразъм+“ към момента на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, могат да завършат обучението си и да продължат да получават съответното финансиране или безвъзмездни средства.

Защита на социалноосигурителните права на гражданите

Комисията е заявявала постоянно, че правата на гражданите на ЕС в Обединеното кралство и тези на гражданите на Обединеното кралство в ЕС са наш приоритет. Те не трябва да плащат цената за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Целта на днешното предложение е да се гарантира, че при сценарий без споразумение социалноосигурителните права на хората, които са упражнили правото си на свободно движение преди оттеглянето на Обединеното кралство, ще се запазят. Тези права включват периоди на осигуряване, (самостоятелна) заетост или пребиваване в Обединеното кралство преди оттеглянето. Това означава например, че ако преди Брексит гражданин на някоя от 27-те държави — членки на ЕС, е работил 10 години в Обединеното кралство, този период следва да бъде взет предвид при изчисляването на неговите пенсионни права от компетентните органи на държавата — членка на ЕС, в която се пенсионира.

С предложения регламент се гарантира, че държавите членки ще продължат да прилагат основните принципи на координация на социалната сигурност на ЕС, а именно принципите на равно третиране, приравняване и сумиране. Той не възпроизвежда по никакъв начин значителните предимства на споразумението за оттегляне, договорено на 14 ноември. Това предложение не обхваща правата, които ще се натрупат след 29 март 2019 г., нито прехвърляемостта на паричните обезщетения, продължаващото предоставяне на обезщетения за болест в натура и правилата относно приложимото законодателство.

Защита на бенефициерите на средства от бюджета на ЕС

Както бе подчертавано по различни поводи, всички ангажименти, поети от 28-те държави членки, следва да бъдат изпълнени от 28-те държави членки. Това важи също така при сценарий без споразумение, при който се очаква Обединеното кралство да продължи да спазва всички ангажименти, които е поело по време на членството си в ЕС.

Благодарение на днешното предложение, в случай на сценарий без сделка ЕС ще бъде в състояние да изпълни ангажиментите си и да продължи да прави плащания през 2019 г. на бенефициери от Обединеното кралство за подписаните договори и взетите решения преди 30 март 2019 г., при условие че Обединеното кралство изпълни задълженията си по линия на бюджета за 2019 г. и че приеме необходимите одитни проверки и контрол. Това ще спомогне да се смекчи същественото въздействие от сценарий без споразумение в широк кръг от области, получаващи финансиране от ЕС, като например научните изследвания, иновациите или селското стопанство.

Този въпрос се разглежда отделно от финансовото споразумение между ЕС и Обединеното кралство при сценарий без споразумение и не засяга въпросното финансово споразумение.

Следващи стъпки

Европейската комисия ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, за да осигури приемане на предложените законодателни актове, което ще позволи влизането им в сила до 30 март 2019 г. Комисията също така обръща внимание на Европейския парламент и Съвета, че е важно делегираните актове да влязат в сила възможно най-бързо.

Контекст

На 14 ноември 2018 г. преговарящите от страна на Комисията и на Обединеното кралство постигнаха съгласие относно условията на споразумението за оттегляне. На 22 ноември 2018 г. Комисията одобри завършеното споразумение за оттегляне. На 25 ноември 2018 г. Европейският съвет (член 50) одобри споразумението за оттегляне и прикани Комисията, Европейския парламент и Съвета да предприемат необходимите мерки, за да може споразумението да влезе в сила на 30 март 2019 г. и да се осъществи организирано оттегляне. Към настоящия момент не е ясно дали споразумението за оттегляне на Обединеното кралство ще бъде ратифицирано.

На 5 декември 2018 г. Комисията прие две предложения за решения на Съвета относно подписването и сключването на споразумението за оттегляне. За да влезе в сила споразумението за оттегляне, Съветът трябва да разреши подписването на текста от името на Съюза и след това Европейският парламент трябва да даде своето съгласие преди сключването на споразумението от Съвета. Споразумението за оттегляне ще трябва да бъде ратифицирано от Обединеното кралство в съответствие с неговите конституционни изисквания.

Ратифицирането на споразумението за оттегляне продължава да бъде цел и приоритет на Комисията. Както бе подчертано в първото съобщение на Комисията относно готовността за Брексит от 19 юли 2018 г., независимо от предвидения сценарий, изборът на Обединеното кралство да напусне Европейския съюз ще предизвика значителни сътресения.

Поради това заинтересованите страни, както и националните органи и органите на ЕС, трябва да се подготвят за два основни възможни сценария:

  • Ако споразумението за оттегляне бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото на ЕС ще престане да се прилага във и спрямо Обединеното кралство на 1 януари 2021 г., т.е. след преходен период от 21 месеца. Споразумението за оттегляне включва възможността за еднократно удължаване на преходния период с до една или две години.
  • Ако споразумението за оттегляне не бъде ратифицирано преди 30 март 2019 г., няма да има преходен период и правото на ЕС ще престане да се прилага във и спрямо Обединеното кралство от 30 март 2019 г. Това е известно като сценарий без споразумение или сценарий за рязко отделяне.

През изминалата година Комисията публикува 88 секторни известия за подготвеност, за да информира обществеността за последиците от оттеглянето на Обединеното кралство без споразумение за оттегляне. Известията са достъпни на всички официални езици на ЕС. С днешните предложения представените от Комисията проекти на законодателни актове в контекста на подготовката за Брексит и извънредните мерки в тази връзка стават 18. Комисията проведе също така технически дискусии с държавите — членки на ЕС-27, по общи въпроси във връзка с готовността, както и относно специфични секторни, правни и административни мерки за готовност. Презентациите, използвани по време на тези технически семинари, са достъпни онлайн. Комисията е започнала също така да посещава 27-те държави — членки на ЕС, за да гарантира, че националните планове за извънредни действия са в ход, и да предостави необходимите разяснения относно процеса на подготовка.

Източник: Европейска комисия