esc_call-december2019В Официалния вестник на ЕС от 11 ноември е публикувана покана за представяне на предложения за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност.

Покана обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:

    – Доброволчески проекти;

– Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.);

– Доброволчески екипи във високоприоритетни области;

– Стажове и работни места;

– Проекти за солидарност;

– Знак за качество.

Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.

В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:

    – 28-те държави членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на Европейския корпус за солидарност.

– Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации от:

– държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;

– държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и Република Северна Македония;

– партньорските държави.

За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.).

За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими, същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват, когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.

Изпълнението на поканата зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за 2020 г. след неговото приемане от бюджетния орган, или – ако бюджетът не бъде приет – на бюджетните кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.

Общият бюджет, заделен за тази покана, възлиза на 117 650 000 EUR и се основава на Годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност.

Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно Годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност и нейните изменения що се отнася до бюджета за всяко действие, обхванато от поканата.

Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.

Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.

Доброволчески проекти:

   – 5 февруари 2020 г.

   – 30 април 2020 г.

   – 1 октомври 2020 г.

Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 2018-2020 г.):

   – 30 април 2020 г.

Доброволчески екипи във високоприоритетни области:

   – 17 септември 2020 г.

Стажове и работни места:

   – 5 февруари 2020 г.

   – 30 април 2020 г.

   – 1 октомври 2020 г.

Проекти за солидарност:

    – 5 февруари 2020 г.

    – 30 април 2020 г.

    – 1 октомври 2020 г.

Заявления за знак за качество могат да бъдат подавани по всяко време.

За по-подробни указания относно подаването на заявления, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност.

Подробните условия на поканата, включително приоритетите, можете да намерите в ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) на следния адрес в интернет: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps

Ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.) представлява неразделна част от тази покана и посочените в него условия за участие и финансиране се прилагат в пълна степен към нея.