Семинар „Планът за инвестиции, растеж и заетост на ЕК и неговите финансови инструменти – възможности за развитие на местния и регионален бизнес”

>