European Union flagВ Официалния вестник на ЕС от 7 януари e публикувано обявление за свободна длъжност за генерален директор в ГД „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“.

Генералният секретариат на Съвета подпомага Европейския съвет, Съвета на ЕС и техните подготвителни органи във всички области на тяхната дейност. Той дава становища и подпомага членовете на Европейския съвет и на Съвета, както и техните председатели, във всички области на дейност. Това включва политически и правни становища, координация с други институции, разработване на компромисни текстове, упражняване на надзор над всички практически аспекти, които са необходими за добрата подготовка и функциониране на Европейския съвет и на Съвета, и грижа за тяхното изпълнение.

Понастоящем генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ включва две дирекции: TREE.1, която се занимава с въпросите на околната среда, образованието, младежта, културата, аудиовизията и спорта; и TREE.2, която се занимава с въпросите на транспорта, телекомуникациите и енергетиката.

Генералната дирекция координира организирането на Съвета в следните състави: „Околна среда“, „Транспорт, телекомуникации и енергетика“ и „Образование, младеж, култура и спорт“, всеки от които провежда около четири заседания годишно. Тези заседания на Съвета се подготвят от Корепер и няколко работни групи, които обсъждат както законодателни, така и незаконодателни досиета, а също и международните отношения във връзка с тези досиета.

Под ръководството на генералния секретар и в сътрудничество с двамата директори в TREE Вие ще управлявате и координирате Вашата генерална дирекция и нейните ресурси по професионален начин, ще организирате дейностите ѝ и ще подпомагате и мотивирате персонала в хода на работата му. Вие ще разработвате и изпълнявате стратегията и работната програма на генералната дирекция, ще определяте нейните цели и ще осигурявате тяхното изпълнение в съответствие с установените срокове и стандарти за качество.

Ще предоставяте съвети за политиката и процедурите на високо равнище, устно и писмено, по Ваша инициатива или при поискване, на Европейския съвет, Съвета, Корепер и техните председателства, както и на генералния секретар, по всички въпроси на досиетата, които попадат в областта на компетентност на генералната дирекция; ще участвате в заседания и по целесъобразност — в брифинги и/или преговори с оглед на постигането на компромис и намирането на решения. Във връзка с това Вие ще подпомагате председателството в преговорите и ще гарантирате ефективна комуникация и сътрудничество с институциите, агенциите и другите органи на ЕС в областите на компетентност на генералната дирекция.

Ще осигурявате цялостната стратегическа координация, включително с другите генерални дирекции, по въпросите на политиката и набелязаните цели.

Кандидатите трябва да отговарят на следните общи изисквания към момента на подаване на кандидатурите:

1.да са граждани на една от държавите членки на Европейския съюз;

2.да не са лишени от граждански права;

3.да са изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

За да бъдат валидни, кандидатурите трябва да съдържат:

1.формуляр за кандидатстване, надлежно попълнен и с отбелязана дата; електронният формуляр за кандидатстване е достъпен на уебсайта на Съвета;

2.подробна автобиография, придружена от мотивационно писмо, на английски или френски език, за предпочитане във формата на Europass, където да е описан целият трудов стаж на кандидата и да са посочени наред с останалото квалификацията на кандидата, владеенето на езици, опитът и настоящите задължения; и

3.копия на дипломите, удостоверяващи образованието, и копия на документите и удостоверенията, свързани с професионалния опит. Удостоверителните документи трябва да са издадени от трети лица; не е достатъчно да се изпрати само автобиография.

Крайният срок за кандидатстване е 3 февруари 2020 г., 12:00 ч. на обяд (брюкселско време).

Кандидатури ще се приемат по имейл на следния адрес: applications.management@consilium.europa.еu до крайния срок за кандидатстване. Кандидатури, получени след изтичането на крайния срок, няма да бъдат разглеждани.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук:

Обявление за свободна длъжността генерален директор в генерална дирекция „Транспорт, енергетика, околна среда и образование“ – CONS/AD/153/19 (2.24 MB, PDF)