Олаф

В Официалния вестник на ЕС от 27 април е публикувана покана за представяне на предложения в рамките на Програма „ХЕРКУЛЕС III“ – Техническа помощ за борбата с измамите в ЕС.

Допустими кандидати

Органите, допустими за финансиране по програмата, са национални или регионални администрации („кандидати“) на държава членка, които способстват за укрепването на действията на Европейския съюз за защита на неговите финансови интереси.

Допустими действия

Действията, допустими за финансиране са:

    – Закупуване и поддръжка на инструменти и методи за разследване, включително специализираното обучение, необходимо за експлоатацията на инструментите за разследване;

– Закупуване и поддръжка на устройства (скенери) и животни за извършване на проверки на контейнери, камиони, железопътни вагони и превозни средства на вътрешните и външните граници на Съюза с оглед на разкриването на контрабандни и фалшифицирани стоки;

– Закупуване, поддръжка и взаимно свързване на системите за разпознаване на регистрационните номера на превозни средства (Automated Number Plate Recognition Systems – ANPRS) или кодовете на контейнери;

– Закупуване на услуги за подпомагане на капацитета на държавите-членки за съхранение и унищожаване на иззетите цигари и тютюн.

Индикативният размер на наличния бюджет е 8 800 000 EUR. Финансовият принос ще бъде под формата на безвъзмездни средства. Той няма да надхвърля 80 % от допустимите разходи. В извънредни и надлежно обосновани случаи финансовият принос може да бъде увеличен, така че да покрива най-много 90 % от допустимите разходи. В поканата се посочват критериите, които ще се прилагат за определянето на тези извънредни и надлежно обосновани случаи. Минималният праг за бюджета на конкретно действие, представен в дадено предложение, се определя на 100 000 EUR.

Комисията си запазва правото да не отпусне всички налични финансови средства.

Предложенията трябва да бъдат подадени не по-късно от 9 юни 2016 г., четвъртък.

Всички документи, свързани с тази покана, могат да бъдат изтеглени от следния уебсайт: http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Въпросите и/или исканията за допълнителна информация във връзка с поканата следва да се изпращат по електронна поща на следния адрес: OLAF-FMB-HERCULE-LEGAL@ec.europa.eu

Ако са от значение и за други кандидати, въпросите и отговорите могат да бъдат публикувани в анонимна форма в указанията за попълване на формуляра за кандидатстване, поместени на уебсайта на OLAF.