epso9

В Официалния вестник на ЕС от 28 април е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс за езикови асистенти (AST 1) за следните езици:

    – датски (DA);

– ирландски (GA);

– хърватски (HR);

– унгарски (HU);

– малтийски (MT);

– нидерландски (NL);

– словашки (SK);

– словенски (SL)

Обявление за конкурс на общо основание се отнася за 8 езика. Можете да се регистрирате само за един език. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян, след като сте валидирали своя формуляр за кандидатстване по електронен път.

Моля, отбележете, че позициите, които може да бъдат предложени на издържалите конкурса кандидати, по принцип ще са в Люксембург.

Езиковите асистенти работят в многоезична среда и трябва да изпълняват разнообразни задачи, като например да подпомагат лингвистите или юрист-лингвистите при превода и редактирането (предварително и последващо обработване на документи, включително използване на компютърни приложения, обработване на заявки за превод и работа с информация и документация от езиков характер, подготвяне на окончателните версии на законодателните текстове на Съюза, които са в процес на финализиране, и самостоятелно въвеждане на изменения в законодателни и/или парламентарни текстове на своя език).

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава-членка на ЕС;

Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;

Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Ако желаете да кандидатствате трябва да подадете заявление по електронен път на уебсайта на EPSO.

Крайният срок за подаване на кандидатури е 31 май 2016 г. в 12:00 ч. на обяд брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO.

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук: EPSO/AST/137/16 – Езикови асистенти (AST 1) (929.94 KB, PDF)