планина

Политиците трябва да се съгласят на ясна дефиниция за „планинските региони“ като основа за общоевропейска стратегия за привличане на инвестиции в зелени работни места, малки фирми и земеделие в тях, казаха евродепутатите в необвързваща резолюция, одобрена на пленарното заседание на 10 май 2016 г.

Планините съставят 30% от територията на ЕС, като същевременно 17% от гражданите на ЕС живеят в тези области. Ето защо е важно да има програма за развитие на планинските райони. Тази програма би могла постепенно да се превърне в стратегия за планините в Европа като част от политиката на сближаване“, заяви докладчикът Илияна Йотова (С&Д). Резолюцията бе одобрена с 553 гласа „за“, 63 „против“ и 49 въздържали се.

Ясна дефиниция на „планински региони“

Евродепутатите призовават Европейската комисия да въведе работна дефиниция на „планинските региони“ за целите на политиката за сближаване (регионалната политика), вземайки предвид надморската височина, достъпността и наклона и включвайки вулканичните региони по островите и най-отдалечените региони, както и области, които не са планински, но са силно интегрирани с планинските райони.

Те твърдят, че планинските региони се нуждаят от допълнителна подкрепа, за да преодолеят специфичните предизвикателства, които споделят, като измененията на климата, осигуряването на целогодишни работни места, а не само на сезонни такива, насърчаването на икономическото развитие, предотвратяването и управлението на природните бедствия и опазването на околната среда.

Програма на ЕС за планинските региони

Парламентът призовава Комисията да работи за създаването на „Програма за планинските региони на ЕС“, която да послужи като основа за стратегия на ЕС, насочена към постигането на дългосрочно развитие на планинските региони и районите, зависими от тях. Той също така призовава Комисията да представи съобщение, съдържащо тази програма, и впоследствие Бяла книга за развитието на планинските региони, въз основа на най-добрите практики и с участието на местните, регионалните и националните органи, както и всички други заинтересовани страни.

Малки и средни предприятия, селско стопанство, зелени работни места

Приетият текст представя няколко предложения относно необходимостта да се подкрепят малките и средни предприятия в тези области, осигуряването на достъпност и свързаност, опазването на околната среда при експлоатация на възобновяемите енергийни източници, подкрепата за обучение и образование с акцент върху обучението и двойното образование, особено в зелените работни места, както и разработването на множество селскостопански продукции.

Допълнителна информация:

Приетият текст ще бъде достъпен тук (изберете 10.5.2016)

Видеозапис на дебата (27.4.2016 г.)

Профил на докладчика Илияна Йотова (С&Д, България)

Процедурно досие

Проучване: Cohesion in Mountainous Regions of the EU

Източник: Европейски парламент