Европейската служба за подбор на персонал търси за писмени преводачи

>

epso9

В Официалния вестник на ЕС от 9 юни е публикувано обявление, че Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурси за писмени преводачи с датски, ирландски, хърватски, литовски и малтийски език.

Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които институциите на Европейския съюз ще наемат на работа нови членове на публичната служба като „писмени преводачи “ (функционална група AD).

Основната функция на езиковия администратор (писмения преводач) е да допринася за изпълнението на задълженията на институцията или органа, за която или за който работи, като извършва висококачествен превод на документи в определените срокове и като предоставя езикови консултации.

Задачите на езиковия администратор (писмения преводач) включват писмен превод от най-малко два чужди езика към неговия основен език, редакция на преводи от тези езици, терминологично проучване и съдействие при обучения и разработването на компютърни приложения. Текстовете често са сложни и са най-вече от политическо, правно, икономическо, финансово, научно и техническо естество, като обхващат всички сфери на дейност на Европейския съюз. Изпълнението на тези задачи изисква интензивно използване на специфични компютърни и офис приложения.

Към момента на валидиране на кандидатурата си трябва да отговаряте на следните общи условия:

      – Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава- членка на ЕС;

– Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;

– Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.

Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO до 12 юли 2016 г. в 12:00 ч. на обяд, брюкселско време.

Допълнителна информация е поместена на уебсайта на EPSO: http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/

Пълния текст на обявлението можете да видите и изтеглите оттук: Обявление за конкурси на общо основание за писмени преводачи (926.12 KB, PDF)