logo_bgДнес, 30 юни 2016 г., Комисията предложи бюджета на ЕС за 2017 г., чийто размер е 134,9 милиарда евро под формата на плащания и който е съсредоточен върху двата основни политически приоритета за Европа: да се подпомогне процесът на възстановяване на европейската икономика и да се преодолеят предизвикателствата, свързани със сигурността, и хуманитарните предизвикателства в съседните на ЕС държави. Увеличените средства ще бъдат използвани за инвестиции в растеж, работни места и конкурентоспособност на Европейския съюз, а също и за осигуряване на необходимите ресурси за защита на външните граници на ЕС, за повишаване на сигурността в Съюза и извън него, за оказване на помощ за приемането и интегрирането на бежанци и за предприемане на мерки срещу първопричините за миграцията в държавите на произход и на транзитно преминаване.

Кристалина Георгиева, заместник-председател на Европейската комисия по въпросите на бюджета и човешките ресурси, заяви: „ЕС е изправен пред огромни предизвикателства и в тези трудни времена един целенасочен и ефективен бюджет на ЕС не е лукс, а необходимост. Той служи като буфер срещу сътресенията, дава тласък на икономиката и помага за решаването на проблеми като бежанската криза. Както винаги, бюджетът продължава да е фокусиран върху резултатите, като се гарантира, че всяко евро от бюджета на ЕС се изразходва правилно“.

Предложеният бюджет е изготвен при съблюдаване на строгите ограничения, определени от Европейския парламент и държавите членки в многогодишната финансова рамка. При тези ограничения Комисията предлага да се постигне колкото се може по-голяма гъвкавост и целенасоченост. Тя осигурява необходимите средства за постигане на напредък в приоритетните области, като същевременно се намалят разходите за по-малко спешни дейности.

Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение.

Стимулиране на създаването на работни места, растежа и инвестициите

Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще бъдат общо 74,6 милиарда евро през 2017 г. в сравнение с 69,8 милиарда евро през 2016 г. Тази сума включва:

   – 21,1 милиарда евро за растеж, заетост и конкурентоспособност. В тази сума са включени 10,6 милиарда евро за научни изследвания и иновации по програмата „Хоризонт 2020“, 2,0 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“, 299 милиона евро за малките и средните предприятия по програмата COSME и 2,5 милиарда евро по линия на Механизма за свързване на Европа(МСЕ).

– 2,66 милиарда евро за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) — механизма в основата на Плана за инвестиции за Европа. Това е успех за Европа, която осигури 106,7 милиарда евро за инвестиции в 26 държави — членки на ЕС, в рамките на по-малко от една година.

– 53,57 милиарда евро за подпомагане на производствените инвестиции и структурните реформи, за да се стимулира сближаването между държавите членки и между регионите посредством европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Предложената помощ за европейските земеделски стопани е в размер на 42,9 милиарда евро.

Засилено управление на външните граници на ЕС и справяне с предизвикателствата, свързани с бежанците, в рамките на ЕС и извън него.

Проектобюджетът на ЕС за 2017 г. предлага 5,2 милиарда евро за укрепване на външните граници на Съюза и за справяне с бежанската криза и незаконната миграция чрез финансиране на по-мощни инструменти за предотвратяване на контрабандата на мигранти и за справяне с дългосрочните фактори на миграцията в сътрудничество с държавите на произход и транзитните държави; засилване на политиките за законна миграция, включително презаселването на лица, които се нуждаят от закрила; и инструменти за подпомагане на държавите членки по отношение на интегрирането на бежанците в рамките на ЕС.

Проектобюджетът съдържа около 3 милиарда евро за финансиране на дейности в рамките на ЕС, като например:

    – създаване на европейска гранична и брегова охрана;

– предложение за нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите;

– предложения за преразглеждане на общата европейска система за убежище, включително реформа на механизма от Дъблин;

– създаване на агенция на ЕС в областта на убежището.

Той включва също 200 милиона евро за новия инструмент за оказване на хуманитарна помощ в рамките на ЕС.

Освен това бюджетът предлага 2,2 милиарда евро за дейности извън ЕС, за да бъдат предприети мерки по-специално срещу първопричините за притока от бежанци. Това включва по-специално:

    – 750 милиона евро по Механизма за бежанците в Турция, за да бъде достигната сумата от 1 милиард евро средства за този фонд, идващи от бюджета на ЕС;

    – ангажимента по отношение на Ливан и Йордания, поет в рамките на проведената в Лондон конференция на ООН, за 525 милиона евро от бюджета на ЕС, 160 милиона евро от Доверителния фонд за Сирия и 200 милиона евро макрофинансова помощ.

Повече средства за сигурност

Поради нарастващите предизвикателства, свързани със сигурността, пред които са изправени ЕС и държавите членки, в проектобюджета за 2017 г. са предвидени също значителни средства за сигурност: 111,7 милиона евро ще бъдат използвани за Европол, 61,8 милиона евро ще бъдат заделени за повишаване на сигурността на институциите на ЕС, а 16 милиона евро ще финансират мерките за сигурност през 2016 г.

В съответствие с нарастващото значение на засиленото европейско сътрудничество в областта на отбраната, Комисията предлага също подготвително действие за научни изследвания в областта на отбраната, за което са заделени 25 милиона евро за 2017 г.

За повече информация:

Въпроси и отговори относно проектобюджета за 2017 г.

Проектобюджет на ЕС за 2017 г.

Заместник-председателят Кристалина Георгиева в Twitter.

Бюджет на ЕС, ориентиран към резултатите.

Източник: Европейска комисия